บันทึกชุมชน

เศรษฐกิจชุมชน

by wannipha @June,20 2006 15.28 ( IP : 203...114 ) | Tags : บันทึกชุมชน
photo  , 227x170 pixel , 78,999 bytes.

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานล่าง  กับการสร้างบ้านเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ เป็นเรื่องที่เดินคู่กันมา บนเส้นทางของท้องถิ่น และเป็นบทบาทที่ท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ได้  ที่จะต้องรับผิดชอบ และนำมาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบลปริก จึงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ ภาวะทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นของเราเอง  คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ที่มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนมีการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ยามใดที่แต่ละคนพอจะมีเวลาว่าง ก็ได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างสอดคล้องตามกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของเทศบาลตำบลปริก จนกระทั่งเกิดโครงการต่าง ๆ ขึ้นในระดับชุมชนที่พร้อมด้วยพลังขับเคลื่อนภาคประชาชน

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2549  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลปริก  ได้สนับสนุนให้แต่ละชุมชนได้จัดทำโครงการ และกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกระบวนการกลุ่มของชุมชน ขึ้น  โดยมีโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม  คือ คณะกรรมการบริหารโครงการในระดับเทศบาล ที่จะคอยพิจารณา กลั่นกรอง และเห็นชอบโครงการ นั้น มีองค์ประกอบที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ตัวแทนของคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน  ตัวแทนพนักงานเทศบาล  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  และตัวแทนฝ่ายบริหาร  มาเป็นกรรมการร่วมกัน

ในขณะเดียวกัน  เทศบาลฯได้รับการหนุนเสริมจากโครงการปฏิบัติการชุมชนเมืองน่าอยู่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาชุมชนปริกให้น่าอยู่ ตามหลักการทำงานพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง    ก็ได้สนับสนุนการทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกับเทศบาลฯ หลายโครงการด้วยกัน และนอกจากนั้นบางโครงการก็เป็นการริเริ่มดำเนินการโดยชุมชนคิดวางแผนกันเองก็มี ซึ่งดูแล้วมากเกินกว่าที่จะเรียกว่า หนึ่งชุมชนหนึ่งโครงการ  กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลา 4  5 ปี ที่ผ่านมา บางชุมชนมีโครงการเกิดขึ้น 3  4 โครงการ เป็นต้น แต่ก็ยังมีบางชุมชนที่ยังไม่เกิดโครงการเลยก็มี หรือ บางชุมชนมีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งและจางหายไปแล้วก็มี เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของโครงการที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และการก่อเกิดชุดของความรู้ที่แตกต่างกันเป็นละลอก ๆ  และมีความเป็นพลวัตรไปในตัว  บวกกับธรรมชาติของการปรับสภาพความเคลื่อนไหวของชุมชน  และองค์กรชุมชน ที่เคลื่อนขบวนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของเทศบาลฯ  ก็ได้สะท้อนให้เห็นพลังชุมชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนในลักษณะกลุ่ม องค์กร ที่ขับเคลื่อนโดยพลังของชุมชนที่มีเทศบาลเป็นเพื่อนหนุนเสริม  ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้  คือลำดับที่ชื่อโครงการกลุ่ม องค์กร ที่รับผิดชอบ
1. โครงการจักรปัก กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลปริก
2. โครงการออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลปริก
3. โครงการออมทรัพย กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนปริกใต้
4. โครงการดอกไม้จันท์ กลุ่มดอกไม้จันท์ชุมชนปริกใต้
5. โครงการออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสวนหม่อม
6. โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพชุมชนสวนหม่อม
7. โครงการทำเครื่องแกง กลุ่มเครื่องแกงชุมชนสวนหม่อม
8. โครงการทำหอมเจียว กลุ่มหอมเจียวชุมชนปริกตก
9. โครงการเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเลี้ยงปลาดุกชุมชนปริกใต้
10. โครงการธนาคารขยะ กลุ่มธนาคารขยะ ชุมชนตลาดใต้
11. โครงการทำน้ำพริก กลุ่มน้ำพริก ชุมชนตลาดใต้
12. โครงการขนมไทยและเบเกอรี่ กลุ่มขนมไทยและเบเกอรี่ ชุมชนตลาดใต้
13. โครงการเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเลี้ยงปลาดุกชุมชนปริกตก
นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่อยู่ขั้นตอนของการเตรียมการ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในโอกาสอันใกล้นี้ ได้แก่
ลำดับที่ชื่อโครงการกลุ่ม องค์กร ที่รับผิดชอบ
14. โครงการขนมไทย กลุ่มขนมไทยชุมชนร้านใน
15. โครงการแชมพูสมุนไพร กลุ่มแชมพูสมุนไพรชุมชนร้านใน
16. โครงการน้ำกระทิสด กลุ่มน้ำกระทำสดชุมชนทุ่งออก

โดย....ต้นปริก

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557