บันทึกชุมชน

การพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

by ต้นปริก @March,16 2006 00.25 ( IP : 203...157 ) | Tags : บันทึกชุมชน

การพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน        เทศบาลตำบลปริกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการประชาชน ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ประการแรกที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง  เพราะเรายึดมั่นอยู่เสมอว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นเป็นของประชาชน  โดยประชาชนส่งตัวแทนเข้ามาทำงาน  และเราจึงต้องทำเพื่อประชาชน เป็นสำคัญ

การให้บริการสาธารณะรูปแบบใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม นั้น เราถือว่าเป็นภาระของเทศบาลตำบลปริกของเราโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ  เราจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนมาโดยตลอด    กรณีตัวอย่างการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ที่ผ่านมา ได้แก่ การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การให้บริการทางด้านการขออนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน  ขออนุญาตประกอบการ  การชำระค่าภาษี  และรวมทั้งการมาติดต่อราชการยังสำนักงานของพี่น้องประชาชน    จะต้องได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว มีพนักงานที่มีจิตบริการสาธารณะ(service mind) คอยให้บริการพี่น้องประชาชน ด้วยความเต็มใจ และมีน้ำเย็น ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ดื่มเพื่อคลายร้อนอย่างน้อยคนละ 1 แก้ว เป็นประจำ

ประเด็นล่าสุดที่เทศบาลตำบลปริกได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และทำพิธีเปิดการให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้แก่  ให้บริการศูนย์บริการร่วมเพื่อประชาชน Counter Service  ที่พี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการร่วมเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางไกล เพื่อไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคยังตัวอำเภอสะเดา  ทำให้เกิดการประหยัดเวลา พลังงานเชื้อเพลิง และประหยัดเงินแก่พี่น้องประชาชนได้ด้วย

การบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก   แต่เราก็ได้ใช้ความพยายามมาโดยตลอด โดยเริ่มจากการปรับตัวขององค์กร พนักงาน รับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทบทวนระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฎิบัติงาน  สานเต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก้าวหน้า สรรหาการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดี โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Center)  จึงเกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเราและภาคีภาครัฐ และเอกชน จนเกิด ศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน  ( Counter Service ) ซึ่งต่อไปก็จะต้องขยายผลการให้บริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การขออนุญาตของส่วนราชการ และภาคเอกชน ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการร่วมได้ เช่น การขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  และตลอดจนการบริการทางสังคม เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557