กิตติมา กิตติมา

สวัสดีชาวเทศบาลตำบลปริก

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kitti

by กิตติมา @July,15 2011 23.33 ( IP : 115...116 )

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา รหัสวิชา  ส 21402      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน        ชั่วโมง ผู้สอนนางสาวกิตติมา เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 1.1 : รู้และเข้าใจประวัติ  ความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตัวชี้วัด ส 1.1ป.4/1 อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวม   จิตใจของศาสนิกชน ส 1.1ป.4/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ     ตามที่กำหนด

สาระสำคัญ พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย  ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดีและการพัฒนาจิตใจ  ซึ่งช่วยให้สังคมไทยมีความสงบสุข

สาระการเรียนรู้ ความรู้ 1. พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทักษะ/กระบวนการ 1. การอธิบาย 2. การสำรวจ 3. การสืบค้นข้อมูล 4. การอภิปราย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. มีจิตสาธารณะ 3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน 4. ความสนใจใฝ่รู้ 5. ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 6. เข้าใจในพุทธประวัติ 7. นำหลักธรรมอันดีงามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมงที่ 1

ขั้นนำ

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ให้นักเรียนสังเกตภาพในหนังสือเรียน  (หน้า 2)  และร่วมกันสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับภาพ  โดยใช้คำถาม  ดังนี้

- จากภาพที่ครูกำลังชี้ คือภาพอะไร (มีทั้งหมด 3 ภาพ ครูชี้ไปทีละภาพ) - ภาพนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาใด - นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรม หรือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลในภาพหรือไม่ ขั้นสอน 1. นักเรียนฟังคำอธิบายกิจกรรมของชาวพุทธในภาพแต่ละภาพเพิ่มเติม 2. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการนับถือศาสนา  โดยใช้คำถาม  ดังนี้ - นักเรียนนับถือศาสนาอะไร - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ศาสนาใดคือศาสนาประจำชาติไทย - เหตุใดศาสนาพุทธจึงถือเป็นศาสนาประจำชาติ ให้ครูถามนักเรียนทีละคำถาม  และกระตุ้นให้นักเรียนสนทนาโต้ตอบ  โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียน 3. นักเรียนศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยให้อ่านหนังสือเรียน  (หน้า 3-4) 4. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  ข้อ 2 ในหนังสือเรียน (หน้า 5) 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเรื่อง  “พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพราะอะไร” แล้วให้แสดงความคิดเห็นให้ครูฟัง ขั้นสรุป 6. ครูมอบหมายให้นักเรียนหาภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และภาพที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มาในชั่วโมงต่อไป 7. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง “พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมของการทำความดีอย่างไร” แล้วบันทึกลงในสมุด พร้อมเตรียมรายงานหน้าชั้นในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 2 8 . นักเรียนนำภาพที่เตรียมมา นำมาใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  ข้อ 1 และ  ข้อ  3  ในหนังสือเรียน (หน้า 5) แล้วให้แลกเปลี่ยนกันพิจารณาภายในกลุ่ม 10. ครูให้ตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล เรื่อง “พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมของการทำความดีอย่างไร”  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ขั้นสรุป 1. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด  ตัวอย่างเช่น  “พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร” และ “พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างไร”  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ซึ่งจะทำให้ได้คำตอบที่หลากหลาย 2. ครูอธิบายสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นศาสนาประจำชาติ 3. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่  1 ในหนังสือเรียน (หน้า 7)  เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 4. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  จะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำเพื่อเก็บเป็นคะแนนสะสม  แล้วให้ทำกิจกรรมพัฒนาความคิด  ข้อ 1  และ ข้อ  2 ในหนังสือเรียน (หน้า 6) เสร็จแล้วนำส่งครู

ชั่วโมงที่ 3-4

ขั้นนำ

ครูเตรียมสื่อการสอนได้แก่  ภาพพุทธประวัติ  หรือ  หนังสือการ์ตูนพุทธประวัติ  และสลากหมายเลข 1-6 โดยเขียนกำกับแต่ละหมายเลขเป็นพุทธประวัติตอนต่างๆ จากหนังสือเรียน ดังนี้ หมายเลข 1  พุทธประวัติ  ตอนประสูติ  ศึกษา  และอภิเษกสมรส หมายเลข 2  พุทธประวัติ  ตอนเสด็จออกผนวช  และตรัสรู้ หมายเลข 3  พุทธประวัติ  ตอนประกาศธรรม  เมื่อโปรดชฎิลและโปรดพระเจ้าพิมพิสาร หมายเลข4  พุทธประวัติ  ตอนทรงได้พระอัครสาวก หมายเลข 5  พุทธประวัติ  ตอนแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หมายเลข 6  พุทธประวัติ  ตอนปลงอายุสังขาร ปัจฉิมโอวาท และปรินิพพาน

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน (หน้า 8) จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียน เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ  โดยใช้คำถาม  ดังนี้

- ภาพที่เห็นเป็นภาพของใคร  เกี่ยวกับเรื่องใด - ภาพแต่ละภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญใด ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ขั้นสอน 1. ครูสอบถามนักเรียนว่าทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ บ้าง แล้วให้นักเรียน เล่าพุทธประวัติโดยสังเขป 2. ครูให้นักเรียนแบ่งเนื้อหา  ออกเป็น 6 ตอนเพื่อให้นักเรียนศึกษาพุทธประวัติจากหนังสือเรียน  (หน้า  9-10  และ หน้า  12-14)  เพื่อให้นำเสนอพุทธประวัติโดยที่ไม่ทราบเนื้อหาล่วงหน้า 3. ครูให้นักเรียนจับสลากหมายเลขของเนื้อหาพุทธประวัติ  แล้วมอบภาพพุทธประวัติ แต่ละตอนให้กับนักเรียน เพื่อให้ใช้ประกอบการนำเสนอหน้าชั้น 4. ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอพุทธประวัติหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1  ข้อ 2 ในหนังสือเรียน  ให้เสร็จในชั่วโมงเรียน 6. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ข้อ 1 ในหนังสือเรียน (หน้า 11)  เป็นการบ้านส่งครู

ชั่วโมงที่ 5

ขั้นนำ 7. ครูทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่แล้ว ด้วยการให้นักเรียน พูดสรุปใจความสำคัญของ พุทธประวัติ  ตอนวัยเด็ก  ตอนเสด็จออกผนวช  และตอนบำเพ็ญเพียร  ที่ทำเป็นการบ้าน ขั้นสอน 8. ครูให้นักเรียนจับฉลากเนื้อหาที่เหลือจากชั่วโมงที่แล้ว จากนั้นศึกษาในหนังสือเรียนเพิ่มเติมและครูคอยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 9. ให้นักเรียน ออกมานำเสนอพุทธประวัติหน้าชั้นเรียนอีกทั้งต้องอธิบายเนื้อหาประกอบกับภาพที่ครู มอบให้อย่างชัดเจน โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาที  และเปิดโอกาสให้ซักถามได้ ขั้นสรุป 10. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2  ข้อ  2  ในหนังสือเรียน (หน้า 15)  แล้วส่งให้ครูตรวจ 11. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ข้อ 3 ในหนังสือเรียน (หน้า 15)
ทำเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงที่  6

ขั้นนำ 12. ครูทบทวนเนื้อหาพุทธประวัติทั้งหมดด้วยการอธิบาย  ประกอบการแสดงภาพพุทธประวัติ             โดยสังเขป ขั้นสอน 13. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2  ข้อ 1 ในหนังสือเรียน (หน้า 15) 14. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาที่แบ่งไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วให้นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล จากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2  ข้อ 3 ในหนังสือเรียน (หน้า 15)

ขั้นสรุป 15. ครูให้ทำกิจกรรมพัฒนาการคิดประจำบทที่ 2  ข้อ 1 ในหนังสือเรียน (หน้า 16) แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 7

ขั้นนำ 16. ครูให้นักเรียนพูดสรุปพุทธประวัติ  ตอนประสูติ  ตรัสรู้  ประกาศธรรม และปรินิพพาน  โดยเน้นไปที่เนื้อหาตอนประกาศธรรม  และให้ครูสังเกตว่า  นักเรียนเข้าใจและพูดสรุปได้ถูกต้องหรือไม่ ขั้นสอน 17. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่  2 ในหนังสือเรียน (หน้า 17)  เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 18. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  จะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำเพื่อเก็บเป็นคะแนนสะสม  จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการคิด  ข้อ 2 ในหนังสือเรียน (หน้า 16) และกำหนดส่งผลงาน ขั้นสรุป 19. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ เรื่อง พุทธประวัติ  ในหนังสือเรียน (หน้า 18)  โดยให้นักเรียนทำเป็นกลุ่ม  โดยครูอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนเข้าใจ  และกำหนดวันที่ส่งสมุดผลงาน  และสังเกตการนำคุณธรรมที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ชั่วโมงที่ 8

ขั้นนำ 20. ครูให้นักเรียนพูดสรุปพุทธประวัติ  ตอนประสูติ  ตรัสรู้  ประกาศธรรม และปรินิพพาน  โดยเน้นไปที่เนื้อหาตอนประกาศธรรม  และให้ครูสังเกตว่า  นักเรียนเข้าใจและพูดสรุปได้ถูกต้องหรือไม่ ขั้นสอน 21. ให้นักเรียนทำสมุดภาพพุทธประวัติ เป็นชิ้นงานประจำหน่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจหนึ่ง อีกครั้งหนึ่ง 22. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  จะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำเพื่อเก็บเป็นคะแนนสะสม  จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการคิด  ข้อ 2 ในหนังสือเรียน (หน้า 16) และกำหนดส่งผลงาน ขั้นสรุป 23. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เป็นสมุดภาพ จากนั้นส่งสมุดให้ ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนน

สื่อการเรียนรู้

 1. สื่อการเรียนรู้  (ตัวอย่าง : สื่อฯ มมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ พระพุทธศาสนา ป.4)
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
 3. แหล่งสืบค้นข้อมูล  เช่น ผู้ปกครอง  อินเทอร์เน็ต  ห้องสมุด

การวัดและประเมินผล   หลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงานสุดท้ายที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด) 1. กิจกรรมพัฒนาการคิด  ข้อ  1 2. กิจกรรมพัฒนาการคิด  ข้อ  2   วิธีการวัดและประเมินผล 1. ตรวจการทำกิจกรรมพัฒนาการคิด  ข้อ  1-2 2. ประเมินการร่วมอภิปรายแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยที่ 1(บทที่ 1)

ชื่อ...........................................สกุล...............................เลขที่..................ชั้น ป.4 จงวง  ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

1.องค์ประกอบสำคัญใดที่ทำให้พระพุทธ-

ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ

ก. พระพุทธเจ้า

ข. พระรัตนตรัย

ค. พระธรรม

ง. พระสงฆ์

 1. สิ่งใดที่ทำให้ชาวพุทธไปชุมนุมรวมกัน

ก. พิธีกรรม ข. ความเชื่อ

ค. หลักธรรม ง. วัด

 1. เหตุใดจึงถือว่า  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ก. เผยแผ่เข้ามาในไทยนานแล้ว

ข. มีคนส่วนใหญ่นับถือ

ค. เกิดในทวีปเอเชีย

ง. เป็นศาสนาที่ถือหลักเหตุและผล

4.เหตุผลสำคัญข้อใด ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทย

ก. ประชาชนสร้างวัดเป็นจำนวนมาก

ข. คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา

ค. มีพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก

ง. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมใส

5.ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ก. แสดงว่านับถือพระพุทธศาสนา

ข. ชักชวนให้คนทำความดี

ค. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ง. ไปพบปะชาวพุทธด้วยกัน

6.ชาวพุทธที่เป็นชายมีค่านิยมเกี่ยวกับพิธีกรรมใด

ก. การทำบุญ

ข. การเวียนเทียน

ค.  การแต่งงาน

ง.  การบวช

7.การไปเวียนเทียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ก.  แสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดี

ข.  ได้พบปะชาวพุทธด้วยกัน

ค.  มีโอกาสผ่อนคลายความทุกข์

ง.  ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

8.ข้อใดเป็นวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันของชาวพุทธส่วนใหญ่

ก.  สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

ข.  เดินจงกรมก่อนนอน

ค.  นั่งสมาธิก่อนนอน

ง.  อ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน

9.หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ    4  ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือข้อใด

ก.  อิทธิบาท 4 ข.  พรหมวิหาร 4

ค.  อริยสัจ 4         ง. สังคหวัตถุ 4

10.ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมของการทำความดี

ก.  ชาวพุทธเชื่อถือในเรื่องเดียวกัน

ข.  ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา

ค.  ชาวพุทธไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา

ง.  ชาวพุทธปฏิบัติตามคำสอนด้วยความเลื่อมใส

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยที่ 1(บทที่ 2)

ชื่อ.............................................สกุล...............................เลขที่..................ชั้น ป.4

จงวง  ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

1.พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

ก.  อดอาหาร

ข.  กัดฟัน

ค.  บำเพ็ญเพียรทางจิต

ง.  กลั้นลมหายใจ

2.สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในประเทศใด

ก.  เนปาล ข. ภูฏาน

ค.  ปากีสถาน ง.  อินเดีย

3.เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเลือกศึกษากับอาฬารดาบสและอุทกดาบส

ก.  นายฉันนะผู้เป็นมหาดเล็กแนะนำ

ข.  ต้องการหาวิธีบำเพ็ญทุกรกิริยา

ค.  ต้องการศึกษาวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิต

ง.  เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสมัยนั้น

4.จุดสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกผนวช  คือข้อใด

ก.  ต้องการทดแทนบุญคุณพระมารดา

ข.  เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด

ค. ไม่สามารถทำอะไรได้ตามพระทัย

ง.  ทรงเบื่อหนายในการครองชีวิตสมรส

5.ผลของการบำเพ็ญทุกรกิริยา คือข้อใด

ก.  ทรงเกิดความว้าวุ่นในพระทัย

ข.  ทรงลืมความทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่ง

ค.  ทรงเจ็บป่วยจนร่างกายทนไม่ไหว

ง.  ทรงรู้หลักธรรมเบื้องต้น

6.วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือวันอะไร

ก.  วันเข้าพรรษา ข.  วันวิสาขบูชา

ค.  วันธรรมสวนะ ง.  วันมาฆบูชา

7.เมื่อตรัสรู้แล้ว เหตุใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรก

ก.  เคยดูแลรับใช้ใกล้ชิดพระองค์

ข.  เคยเป็นลูกศิษย์ของพระองค์มาก่อน

ค.  เป็นผู้ที่มีอาวุโสที่สุด

ง.  เป็นผู้มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมของพระองค์

8.อุปติสสะได้ฟังธรรมจากใครเป็นครั้งแรก

ก.  พระวัปปะ         ข.  พระอัสสชิ

ค.  พระโกณฑัญญะ ง.  พระมหานามะ

9.ชฎิล  3  พี่น้อง เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพิมพิสารอย่างไร

ก.  เป็นลูก

ข. เป็นพี่

ค.  เป็นอาจารย์

ง.  เป็นข้าราชบริพาร

10.วัดแรกในพระพุทธศาสนา  คือวัดอะไร

ก.  วัดเชตวัน

ข.  วัดญาณเวศกวัน

ค.  วัดเวฬุวัน

ง.  วัดพระเชตุพน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557