บุษยา  หล๊ะโส๊ะ บุษยา หล๊ะโส๊ะ

ส่งแผนการสอน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 9 เรื่องการเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต เวลา 5 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2

นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ

by บุษยา หล๊ะโส๊ะ @March,02 2011 20.03 ( IP : 223...230 )

หน่วยการเรียนรู้ที่  9
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
รหัส – ชื่อรายวิชา  ค11101  คณิตศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้          คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่                1                                        เวลา                  7              ชั่วโมง
ผู้สอนนางสาวบุษยา    หล๊ะโส๊ะ           โรงเรียน    เทศบาลตำบลปริก


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด
ค 3.1 ป1/1  จำแนก  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ค 6.1 ป1/1    ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป1/2    ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
                        สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/4    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ
                      ได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1 ป1/5    เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ค 6.1 ป1/6      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาระสำคัญ
          การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมใช้วิธีนับจำนวนด้านของรูป    การจำแนกรูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม
รูปวงกลมและรูปวงรี  ใช้วิธีพิจารณาขอบของรูป

สาระการเรียนรู้
ความรู้ (นักเรียนต้องรู้อะไร)
1. ลักษณะและความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิด
2. ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่างๆ
3. การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิตพร้อมบอกเหตุผล
ทักษะ กระบวนการ (ปฏิบัติอะไรได้)
1. จำแนกและบอกความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิด
2. จำแนกและจัดกลุ่มชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบได้ถูกต้อง
3.            ใช้ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะในการ
              แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. เห็นถึงความสำคัญในการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต
2. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิต
3.            ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4.            มีวินัย
5.            นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 6.            มีความรู้ความเข้าใจ
7.          มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรืภาระงาน
ชิ้นงาน  :  ความรู้  /  แบบฝึกทักษะ  /  แบบฝึกหัด
ภาระงาน      ทักษะกระบวนการ  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
4  (ดีมาก) 3  (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง)
1.ด้านความรู้ /
แบบฝึกทักษะ / แบบฝึกหัด 1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  80 %  ขึ้นไป 1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  60 %  ขึ้นไปแต่ไม่ถึง80 % 
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  50 %  แต่ไม่ถึง60 % 
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนน้อยกว่า  50 %
2.  ด้านทักษะกระบวนการ 
1.  ทำทุกข้อที่กำหนดให้
2.  ขั้นตอนการทำงานถูกต้อง
3.  ทำงานในเวลาที่กำหนด  มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 3  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
3.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.  มีความรับผิดชอบ
2.  ทำงานเป็นระเบียบ
3.  มีวินัยในการทำงาน มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 
1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 3  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 


ระดับคุณภาพ                  16 – 20        หมายถึง    ดีมาก                                13 -15    หมายถึง    ดี
                                      10 -  12    หมายถึง      พอใช้                                ต่ำกว่า  1  หมายถึงปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่  1  เรื่องรูปปิดรูปเปิด
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  10  ข้อ  และบันทึกผลเก็บไว้
2.  สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่นักเรียนเคยเห็นว่ามีรูปอะไร  เช่น
กระดาษสมุดเป็นรูปอะไร  โทรทัศน์เป็นรูปอะไร  ถ้วย  จาน  แก้วเป็นรูปอะไร  ลูกบอล  เงินเหรียญเป็นรูปอะไร
ขั้นสอน
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
4.  นำภาพรูปปิด  และรูปเปิด  มาให้นักเรียนดู แล้วอภิปรายถึงข้อแตกต่างระหว่างรูปปิด  และรูปเปิด  ว่ารูปปิดจะมีเส้นขอบ
  ลากจากจุดเริ่มต้น  แล้วลากกลับมาที่เดิม  ส่วนรูปเปิดคือ  รูปที่มีเส้นขอบจากจุดเริ่มต้น  แล้วไม่วกกลับมาพบกับจุดเดิม
ขั้นสรุป
5.  นำภาพรูปปิด  รูปเปิด  ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  รูปใดเป็นรูปปิด    รูปใดเป็นรูปเปิด
สื่อการสอน
-  หนังสือเรียน

ชั่วโมงที่  2  เรื่องรูปปิดรูปเปิด
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนดูภาพ  แล้วตอบว่ารูปใดเป็นรูปปิด  รูปใดเป็นรูปเปิด
ขั้นสอน
2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 – 5  คน  แล้วศึกษาใบความรู้เรื่องรูปปิดรูปเปิด
3.  ให้นักเรียน  วาดรูป  รูปปิด  รูปเปิด  อย่างละ  3  ภาพ  โดยทำใส่กระดาษที่ครู
เตรียมให้  เช่น
แล้วส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้น  พร้อมอธิบายถึงความหมายรูปปิด  รูปเปิด  พร้อมทั้งแสดงบัตรภาพ
ขั้นสรุป
4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสรุปว่า
รูปปิด  คือ  รูปที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกัน
รูปเปิด  คือ  รูปที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด  เป็นคนละจุดกัน
5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์  เรื่องรูปปิดรูปเปิด
6.  นักเรียนร่วมกันสรุปว่า  จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องนี้  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
สื่อการสอน
-  บัตรภาพรูปปิดรูปเปิด
-  ใบความรู้ เรื่องรูปปิดรูปเปิด

ชั่วโมงที่  3  เรื่องรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ขั้นนำ
1.  สนทนาถึงลักษณะของรูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม  โดยให้นักเรียนดูแผนภูมิภาพรูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม
  และดูอุปกรณ์ที่เป็นของจริง
ขั้นสอน
2.  นักเรียนดูแบบรูปสามเหลี่ยมที่มีรูปร่างหลายลักษณะเช่น     แล้วถามนักเรียนว่ารูปที่ดูเป็นเรขาคณิตชนิดใด
3.  แนะนำให้นักเรียนรู้จักด้านของรูปสามเหลี่ยม  แล้วถามว่ารูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้าน
4.  แนะนำให้รู้จักมุมว่าเกิดจากด้านสองด้านมาพบกัน  แล้วถามว่ารูปสามเหลี่ยมมีกี่มุม
5.  นักเรียนอภิปรายถึงลักษณะของรูปสามเหลี่ยมแล้วสรุปว่า  รูปสามเหลี่ยมมี  3  ด้าน  3  มุม 
6.  ให้นักเรียนดูแบบรูปสามเหลี่ยมที่มีรูปร่างหลาย ๆ  ลักษณะแล้วถามว่ารูปที่ดูเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด  และมีกี่ด้าน  กี่มุม
7.  นักเรียนร่วมกันอภิปราย  ถึงลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมและสรุปว่า  รูปสี่เหลี่ยม  มี  4  ด้าน  และมี  4  มุม
ขั้นสรุป
8. ให้นักเรียนดูภาพบ้านที่ครูแจกให้แล้วช่วยกันพิจารณา  แล้วตอบว่าส่วนใดของรูปบ้านที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม
  และรูปใดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ให้เขียนตอบลงสมุด
สื่อการสอน
-  แผนภูมิภาพรูปสามเหลี่ยม
-  ภาพบ้าน
-  หนังสือเรียน 


ชั่วโมงที่  4  เรื่องรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 – 5 คน  แล้วศึกษาใบความรู้เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ขั้นสอน 
2.  ให้นักเรียนเข้าวงกลมร้องเพลงและเดินมาหยิบแบบรูปเรขาคณิต  เมื่อได้ครบทุกคนแล้วให้เข้านั่งตามกลุ่มของตนเอง
  ครูแจกกระดาษให้คนละ  1  แผ่น  ให้แต่ละคนใช้รูปแบบเรขาคณิต  วาดรูปเรขาคณิต  โดยวางแบบรูปเรขาคณิตลงในกระดาษ
ที่ครูแจกให้แล้วใช้ดินสอลากเส้นไปรอบ ๆ  กรอบนอกเส้น  แล้วเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ  ในกลุ่ม  เพื่อจะได้หลาย ๆ รูปแบบ
ขั้นสรุป
3.  นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
4.  ให้นักเรียนรายงานผลการทำกิจกรรม  แล้วนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะหรือเฉลยคำตอบที่ถูกต้องและนำผลงานมา
จัดป้ายนิเทศ  นักเรียนร่วมกันสรุป  โดยตอบคำถามต่อไปนี้
- รูปสามเหลี่ยมคืออะไร
- รูปสี่เหลี่ยมคืออะไร
- นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
- นักเรียนจะใช้รูปเรขาคณิตสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอะไรได้บ้าง
สื่อการสอน
-  บัตรภาพรูปเรขาคณิต
-  หนังสือเรียน 


ชั่วโมงที่  5  เรื่อง  รูปวงกลมและวงรี
ขั้นนำ
1.  ทบทวนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  การเขียนรูปสามเหลี่ยมจากแบบรูป
ขั้นสอน
2.  ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักรูปวงกลม  และรูปวงรี
3.  ให้นักเรียนดูภาพบ้านที่นักเรียนวาดแล้วให้ลากเส้นตามรูปเรขาคณิตที่มีอยู่ในภาพบ้านของนักเรียน
  และบอกว่ามีรูปเรขาคณิตใดบ้าง
4.  ให้นักเรียนบอกชื่อรูปเรขาคณิตต่าง ๆ  ตามที่ครูชูบัตรภาพให้ดู  โดยบอกทั้งชั้นและทีละคน
5.  ให้นักเรียนฝึกวาดรูป  วงกลม  บนกระดานดำแล้วรวมกันสนทนาสรุปว่า
      รูปวงกลมคือ  รูปปิดที่ไม่มีมุม  และมีลักษณะกลม
      รูปวงรี  คือ  รูปปิดที่ไม่มีมุม  และมีลักษณะรี

ขั้นสรุป
6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง  รูปวงกลมและวงรี
สื่อการสอน
-  ภาพบ้าน
-  บัตรภาพรูปเรขาคณิต
-  หนังสือเรียน 


                                  .............................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557