นาพีซะ  บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา นาพีซะ บินอาหวา

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระดนตรี-นาฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกิจกรรมดนตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ครูปี

by นาพีซะ บินอาหวา @February,24 2011 20.58 ( IP : 113...85 )

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดนตรี-นาฏศิลป์  รหัสวิชา ศ 1410  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กิจกรรมดนตรี  ภาคเรียนที่ 2  เวลา 15 ชั่วโมง คะแนน  15  คะแนน  ผู้สอน  นางสาว นาพีซะ  บินอาหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  ศ 2.1เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  และ  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ป.4/1 บอกประโยคเพลงอย่างง่าย
ศ 2.1 ป.4/2 จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
ศ 2.1 ป.4/3 ระบุทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ  จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
ศ 2.1 ป.4/4 อ่าน  เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล
ศ 2.1 ป.4/5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง ศ 2.1 ป.4/6 ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ศ 2.1 ป.4/7 ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว

สาระสำคัญ

กิจกรรมดนตรี  เป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  ทางศิลปะ  มีสุนทรียภาพ  มีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต  ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน  ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่ง  เสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ  อาชีพได้  ซึ่งความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ประกอบด้วย  โครงสร้าง  ของบทเพลง  ความหมายของประโยคเพลง  การแบ่งประโยคเพลง  ประเภทและเสียง  ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท  ทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของ ทำนอง  รูปแบบ จังหวะ  ของทำนองจังหวะ  ความช้า-เร็วของจังหวะ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  กุญแจประจำหลัก  บรรทัดห้าเส้น  โน้ตและเครื่องหมายหยุด  เส้นกั้นห้อง  โครงสร้าง  โน้ตเพลงไทย  การแบ่งห้อง  การแบ่งจังหวะ  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสม  กับตนเอง  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน  และความหมายของเนื้อหาใน  บทเพลง 


สาระการเรียนรู้

ความรู้  (นักเรียนต้องรู้อะไร)
1.  โครงสร้างของบทเพลง
1.1  ความหมายของประโยคเพลง
  1.2  การแบ่งประโยคเพลง
2.  ประเภทและเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
3.  ทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของ ทำนอง
-  รูปแบบ จังหวะของทำนองจังหวะ
-    ความช้า-เร็วของจังหวะ
4.  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
    4.1  กุญแจประจำหลัก
    4.2 บรรทัดห้าเส้น
    4.3 โน้ตและเครื่องหมายหยุด
    4.4  เส้นกั้นห้อง
5.  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
    5.1 การแบ่งห้อง
  5.2 การแบ่งจังหวะ
6.  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
7.  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน
8.  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
ทักษะกระบวนการ  (นักเรียนปฏิบัติอะไรได้)
1.  บอก  ประโยคเพลงอย่างง่าย
2.  บอก  จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
3.  ระบุทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะและ  ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
4.  อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
5.  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
6.  บอก  ระบุ  และอภิปรายการใช้  การเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ    ปลอดภัย  และการใช้เครื่องดนตรีในการสื่อเรื่องราว

คุณลักษณะพึงประอันพึงประสงค์
1.ใฝ่เรียนรู้
2.ชื่นชม
3.มีวินัย
4.รักความเป็นไทย
5.เห็นคุณค่า
6.ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7.รักและมุ่งมั่นในการทำงานและการร่วมกิจกรรม

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงาน การรวบรวมผลงาน  (กิจกรรมดนตรี)
การประเมินผล
วิธีการประเมิน
1. แบบบันทึก
2. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
3. การปฏิบัติจริง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบบันทึก
2. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
3. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน

แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ
10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม
8 – 9  คะแนน 3 = ดี
6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้
1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง 


กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1    โครงสร้างของบทเพลง   (2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        ความหมายของประโยคเพลง   
ขั้นนำ
1.  นำนักเรียนร้องเพลง แมงอีนูน
2.  ครูสนทนากับนักเรียนใครบ้างที่เคยร้องเพลงแมงอีนูน
ขั้นสอน
3. ครูซักถามนักเรียนใครบ้างที่รู้จักความหมายของเพลง
4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงที่นักเรียนรู้จัก
5. ครูอธิบายความหมายของประโยคเพลง
6. นักเรียนร้องเพลงแมงอีนูนอีกครั้ง
7. ครูให้นักเรียนบอกความหมายของเนื้อเพลงและลองนับจำนวน  เนื้อเพลงตามวลี
ขั้นสรุป
8. นักเรียนช่วยกันตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        การแบ่งประโยคเพลง    
ขั้นนำ  
1.  นำนักเรียนร้องเพลง แมงอีนูนอีกครั้ง
2.  ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง ความหมายของประโยคเพลง
ขั้นสอน
3. ครูซักถามนักเรียนใครบ้างที่สามารถแบ่งประโยคเพลงได้
4. ครูให้นักเรียนดูเนื้อร้อง เพลงช้าง
5. ซักถามนักเรียนให้บอกความหมายของเพลงช้าง
6. ให้นักเรียนแบ่งประโยคเนื้อร้องเพลงช้าง
7. นักเรียนฝึกขับร้องให้ถูกต้องตามวรรคตอนของประโยคเพลง
ขั้นสรุป
8. นักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการร้องเพลง
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 2    ประเภทและเสียงของเครื่องดนตรี (2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        ประเภทของเครื่องดนตรีไทย  
ขั้นนำ
1.  นำนักเรียนร้องเพลง แมงอีนูนและเพลงช้าง
2.  ทบทวนนักเรียนเรื่องความหมายของประโยคเพลงและการแบ่งประโยคเพลง
ขั้นสอน
3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย
4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนรู้จัก
5. ครูอธิบายเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในปัจจุบัน
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม จับฉลากประเภทของเครื่อง    ดนตรี ไทย
7. นักเรียนแต่กลุ่มศึกษาประเภทเครื่องดนตรีที่จับฉลากได้
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
9. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        ประเภทของเครื่องดนตรีสากล   
ขั้นนำ
1.  ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
2.  ครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเครื่องดนตรีไทย
ขั้นสอน
3. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีสากล
4. ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีสากล
5. ซักถามนักเรียนใครบ้างที่เคยเล่นเครื่องดนตรีสากล
6. นักเรียนศึกษาจากหนังสือดนตรี-นาฏศิลป์
7. ครูซักถามนักเรียนและให้นักเรียนตอบคำถาม
8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเครื่องดนตรีไทยและสากล
ขั้นสรุป
9. นักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทเครื่องดนตรีสากล
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 3    ทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของ ทำนอง (2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        ประเภทจังหวะ 
ขั้นนำ
1.  นำนักเรียนร้องเพลง แมงอีนูนและเพลงช้าง
2.  ทบทวนนักเรียนเรื่องเครื่องดนตรีไทยและสากล
ขั้นสอน
3. ให้นักเรียนบอกจังหวะของเพลงช้างและเพลงสดุดีมหาราชา
4. ครูอธิบายความหมายของคำว่า จังหวะ
5. ครูอธิบายประเภทของจังหวะ
6. นักเรียนบอกอารมณ์ของเพลงช้าและเพลงเร็ว
7. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงนกขมิ้น และเพลงระบำชาวเกาะ
8. นักเรียนช่วยกันสรุปว่าเพลงใดเป็นเพลงช้าและเพลงใดเป็นเพลงเร็ว
9. นักเรียนเรียนรู้จังหวะด้วยการเคาะเพื่อสร้างความเข้าใจใน  จังหวะเพลง
ขั้นสรุป  
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        รูปแบบของจังหวะ ของทำนองจังหวะ 
ขั้นนำ  
1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลงนกขมิ้นและเพลงระบำชาวเกาะ
2.  ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง ประเภทจังหวะ
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือเกี่ยวกับรูปแบบจังหวะและครูซักถาม
4. ครูอธิบายความหมายของทำนอง ทิศทางการเคลื่อนที่ของ  ทำนอง
5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนที่ของทำนอง
6. นักเรียนร่วมกันทำเสียงทำนองการเคลื่อนที่แบบบันไดและแบบกระโดด
7. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ยวน ยวน
8. สนทนากับนักเรียนให้แสดงความคิดเห็นหากบทเพลงไม่มีเสียง  สูงต่ำจะมีลักษณะ  อย่างไร
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 4    เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี (2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        กุญแจประจำหลักและบรรทัด 5เส้น 
ขั้นนำ  
1.  นำนักเรียนร้องเพลง ชาวประมง
2.  ทบทวนนักเรียนเรื่อง รูปแบบของจังหวะ ของทำนองจังหวะ
ขั้นสอน
3. ซักถามนักเรียนใครบ้างที่รู้จักโน้ตดนตรี
4. ครูอธิบายนักเรียนเรื่องกุญแจประจำหลัก และบรรทัด 5 เส้น 5. นักเรียนศึกษาจากหนังสือ และตอบคำถามครู
6. ครูให้นักเรียนบันทึกกุญแจประจำหลักและบรรทัด 5เส้น ลงในสมุดบันทึก
7. ครูสนทนากับนักเรียนหากไม่ใช้ตัวโน้ตบันทึกเพลง นักเรียนจะบันทึกเพลงได้
  หรือไม่ อย่างไร
ขั้นสรุป  
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        โน้ตและเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้อง
ขั้นนำ
1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลงยวน ยวน
2.  ครูทบทวนบทเรียนเรื่อง กุญแจประจำหลักและบรรทัด 5เส้น
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือเกี่ยวกับ โน้ตและเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้อง  และครูซักถาม
4. ครูอธิบายโน้ตและเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้อง
5.  ครูซักถามนักเรียนส่วนที่ไม่เข้าใจ
6. นักเรียนจดบันทึกโน้ตและเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้อง
7. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกเสียงเพลงไทยและเพลงสากล
ขั้นสรุป 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 5      โครงสร้างโน้ตเพลงไทย   (2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        การแบ่งห้อง
ขั้นนำ  
1.  นำนักเรียนร้องเพลง ชาวประมง
2.  ทบทวนนักเรียนเรื่อง โน้ตและเครื่องหมายหยุดและเส้นกั้นห้อง
ขั้นสอน 
3. ซักถามนักเรียนใครบ้างที่รู้จักการแบ่งห้องดนตรีบ้าง
4. ครูอธิบายนักเรียนเรื่องการแบ่งห้องดนตรี
5. ครูยกตัวอย่างการบันทึกตัวโน้ต เพลงค้างคาวกินกล้วย
6. ครูอธิบายโน้ตและเครื่องหมายหยุดจากตัวอย่าง
7. ครูให้นักเรียนบันทึกตัวโน้ตเพลงค้างคาวกินกล้วย
8.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        การแบ่งจังหวะ
ขั้นนำ
1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลงช้าง
2.  ครูทบทวนบทเรียนเรื่องการแบ่งห้อง
ขั้นสอน
3. ครูให้นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือเกี่ยวกับการแบ่งจังหวะ
4. ครูอธิบายการแบ่งจังหวะที่แตกต่างกัน
5. ครูแสดงแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราจังหวะของเพลงไทย
6. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงตามจังหวะ
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 6      การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง(2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        การขับร้องเพลงไทย    
ขั้นนำ  
1.  ทบทวนนักเรียนเรื่อง โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
2.  สนทนากับนักเรียนเพลงไทยที่นักเรียนรู้จัก
ขั้นสอน
3.  ครูชี้แจงให้นักเรียนให้ความสำคัญของเพลงไทย
4.  ครูอธิบายหลักการขับร้องเพลงไทย
5. นักเรียนยกตัวอย่างการขับร้องเพลงไทย
6. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน เขียนแผนผังความคิดเรื่องหลักการขับร้องเพลงไทย
7. นักเรียนนำเสนอแผนผังความคิด 8. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการนำเสนอแผนผังความคิด
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        การขับร้องเพลงไทยสากล  
ขั้นนำ  
1.  ครูทบทวนนักเรียนเรื่องการขับร้องเพลงไทยสากล
2.  ครูซักถามนักเรียนลักษณะเพลงไทยสากล
ขั้นสอน
3. ครูอธิบายหลักการขับร้องเพลงไทยสากล
4. ครูยกตัวอย่างเนื้อร้องเพลงไทยสากล
5. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงไทยสากล
6. ครูให้นักเรียนร้องเพลงไทยที่ชื่นชอบ 1 เพลง แล้วให้เพื่อนประเมิน
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 


กิจกรรมที่ 7      การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน  (2 ชั่วโมง) ชั่วโมงที่ 1        การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  
ขั้นนำ
1.  ทบทวนนักเรียนเรื่อง หลักการขับร้องเพลงไทยและไทยสากล
2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
ขั้นสอน
3.  ครูชี้แจงให้นักเรียนให้ความสำคัญของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
4.  ครูให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีไทย
5.  ครูอธิบาย เรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
6.  ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเครื่องดนตรีที่ชอบ พร้อมบอกวิธีการดูแล
7.  นักเรียนนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียนพร้อมแสดงความคิดเห็น
8. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการนำเสนอ
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

ชั่วโมงที่ 2        การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล
ขั้นนำ
1.  ครูทบทวนนักเรียนเรื่อง  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
2.  ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
ขั้นสอน
3. ครูอธิบายการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล
4. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
5. นักเรียนทำแบบฝึกหัด
6. นักเรียนซักถามส่วนที่ไม่เข้าใจ
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ 8      ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง        (1 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1        ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
ขั้นนำ  
1.  ทบทวนนักเรียนเรื่อง หลักการขับร้องเพลงไทยและไทยสากล
2.  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการฟังเพลง
ขั้นสอน
3.  ครูให้นักเรียนจับฉลากเนื้อเพลง ซึ่งมีทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล
4.  นักเรียนแบ่งกลุ่มจับฉลาก กลุ่มละ 5 คน
5.  ครูอธิบายวิธีการแปลความหมายของเนื้อเพลงในบทเพลง
6.  นักเรียนร่วมกันแปลความหมายภายในกลุ่ม
7.  นักเรียนนำเสนอเนื้อร้องของบทเพลงและแปลความหมายให้เพื่อนๆฟัง
8.  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการนำเสนอ
ขั้นสรุป  
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

1.  ชุมชน  บ้าน  โรงเรียน
2.  สื่อการเรียนรู้หนังสือดนตรี  นาฏศิลป์  ป.4
3.  วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานทัศนศิลป์
4.  ใบงาน  ใบความรู้  ใบกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557