ครูสุภาณี ครูสุภาณี

ทดสอบเปลี่ยนชื่อบล็อก

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553

ครูหมวย

by ครูสุภาณี @February,23 2011 21.50 ( IP : 113...210 )

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง คำเยอะแยะสระ โอะ อัวะ เอียะ เออะ และเอาะ    ภาคเรียนที่  ๑

        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก              (ชม.ที่ ๑-๓)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป 1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

ท 1.1 ป 1/2  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

ท 1.1 ป 1/3  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล

สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป 1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ  และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป1/2  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป 1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป 1/2  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระสำคัญ

คำที่มีพยัญชนะ  สระ  การประสมคำกับสระขึ้นมาเพื่อให้ได้คำใหม่ใช้ในบทเรียนหรือในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น


สาระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพยัญชนะ  สระ  การประสมคำกับสระ

๒.นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวพยัญชนะ  หรือสระได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑.นักเรียนอ่านคำพยัญชนะ  สระ การประสมคำกับสระได้

๒.นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นคำได้

คุณลักษณะ (A)

๑. มีความเสียสละ

๒. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

๓. มีความตรงต่อเวลา

การประเมินผล

รวบรวมผลงาน(หลักภาษา)


ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

๔(ดีมาก)              ๓ (ดี)  ๒ (ปานกลาง) ๑ (ปรับปรุง)

๑.  ด้านเนื้อหา  -  รายละเอียดของเนื้อหาชัดเจนครบถ้วนเนื้อหาสาระครอบคลุม (๔)

                    -  รายละเอียดของเนื้อหาชัดเจนเป็นส่วนใหญ่  เนื้อหาสาระครอบคลุม (๓)

                    -  รายละเอียดของเนื้อหาชัดเจนเป็นบางส่วน เนื้อหาสาระครอบคลุม(๒)

                    -  รายละเอียดของเนื้อหาไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่  เนื้อหาสาระไม่ครอบคลุม(๑)

๒.  ด้านรูปแบบ -  ผลงานมีความสวยงามแปลกใหม่  มีจุดเด่น  น่าสนใจ (๔)

                      - ผลงานมีความสวยงามมีจุดเด่น  น่าสนใจ  แต่ยังไม่แปลกใหม่(๓)

                      -  ผลงานมีความสวยงามน่าสนใจแต่ยังไม่มีจุดเด่น  ที่ชัดเจน (๒)

                      -  ผลงานยังไม่สวยงามและไม่น่าสนใจ (๑)

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๖  -  ๘        เท่ากับ    ดี

คะแนน  ๓ –  ๕        เท่ากับ  พอใช้

คะแนน  ๐  - ๒        เท่ากับ  ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน

การตอบคำถาม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

๒ (ดี) ๑(พอใช้)  ๐ (ปรับปรุง)

๑. การลำดับเรื่องราว - ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ถูกต้อง (๒)

                            -  ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้บางส่วน (๑)

                            -  ลำดับเรื่องราววกวนขาดความต่อเนื่องในเนื้อหา(๐)

๒.  การใช้น้ำเสียง    -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน คล่องแคล่ว  ไม่ตกหรือเติม(๒)

                            -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน แต่ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม (๑)

                            -  น้ำเสียงเบาไม่ชัดเจน ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม (๐)

๓.  การใช้ภาษา      -  การใช้ภาษาได้สละสลวย ใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม(๒)

                            -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำค่อนข้างเหมาะสม (๑)

                            -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม (๐)

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน  ๖ – ๘    เท่ากับ    ดี          คะแนน  ๓ – ๕  เท่ากับ      พอใช้    คะแนน  ๒ – ๐  เท่ากับ  ปรับปรุง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.  แบบฝึกหัดการประสมคำ         -  ตรวจแบบฝึกหัดการประสมคำ

๒.  แบบทดสอบการเขียนคำ -  แบบทดสอบ การเขียนคำ


กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑. ให้สัญญาณนักเรียนในการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง

๒. นักเรียนท่องพยัญชนะไทย  ๔๔  ตัว และ สระพร้อมๆ  กัน

ขั้นสอน

๓.นักเรียนดูแผนภูมิสระที่ครูกำหนดมาให้นักเรียนดู  โดยให้อ่านออกเสียงสระทีละตัวให้ชัดเจนพร้อมๆ กัน

๔.นักเรียนบอกสระที่ได้เรียนมาแล้วทั้งหมดว่ามีสระใดบ้าง  โดยให้ฝึกออกเสียงให้ชัดเจนครูสังเกตพฤติกรรมการออกเสียงของนัก

เรียน นักเรียนอ่านออกเสียงไม่ได้หรืออ่านไม่ออกครูช่วยบอกและให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครูพร้อมๆ กัน

๕.ครูให้นักเรียนอ่านสระที่ครูกำหนดใหม่มาให้นักเรียนได้อ่านและบอกว่าเป็นสระอะไร  (สระ  โอะ  อัวะ  เอียะ  เออะ  และเอาะ)

๖.นักเรียนอ่านออกเสียงสระตามครูอีกครั้งเพื่อความเข้าใจมากขึ้น  แล้วให้นักเรียนตอบว่าสระที่นักเรียนอ่านนั้นเป็นสระเสียงใด(ยาว

หรือสั้น) และเป็นสระประเภทใด(สระประสม)

๗. ให้นักเรียนนำพยัญชนะตั้งแต่ตัวแรกมาประสมกับสระใหม่( สระ  โอะ  อัวะ  เอียะ  เออะ  และเอาะ)  พร้อมๆกัน

ขั้นสรุป

๘. นำนักเรียนทบทวนและสรุปเนื้อหาอีกครั้งโดยให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสระ  และอ่านประสมคำง่ายกับพยัญชนะที่กำหนดให้

๙.ให้นักเรียนกลับบ้านฝึกอ่านตัวสระและประสมกับพยัญชนะแต่ละตัว


ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑.ให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทย  และท่องสระ  พร้อมบอกชื่อสระแต่ละตัวเป็นรายบุคคล

ขั้นสอน ๒. นักเรียนสนทนาเนื้อหาของชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสระใหม่ทั้งหมดเป็นสระเสียงสั้น  และเป็นสระประสมนั้นออกเสียงอย่างไร

บ้าง  ( สระ  โอะ  อัวะ  เอียะ  เออะ  และเอาะ)

๓.เมื่อนักเรียนอ่านสระเรียบร้อยแล้วให้นำพยัญชนะมาประสมกับสระเพื่อเป็นการฝึกอ่านออกเสียงสระกับพยัญชนะนั้นๆ

๔.เมื่อนักเรียนประสมได้แล้วครูเขียนคำที่นักเรียนประสมมาได้บนกระดานเพื่อฝึกให้นักเรียนได้อ่านเป็นรายบุคคลต่อไป

๕.เมื่อได้คำศัพท์เรียบร้อยแล้ว  นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่ออ่านคำที่อยู่บนกระดานที่ประสมสระใหม่ทั้งหมด  ครูสังเกตการอ่านของนัก

เรียนแต่ละคน

๖.ทำกิจกรรมซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ขั้นสรุป

๗. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาและซักถามเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจ  จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปเนื้อหาย่อลงในสมุดประจำวิชา

๘.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการประสมคำกับสระเป็นการบ้านทบทวน


ชั่วโมงที่  ๓

ขั้นนำ

๑.นักเรียนทบทวนการอ่านออกเสียงสระที่ประสมด้วยพยัญชนะทั้ง  ๔๔  ตัว

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนนำสมุดประจำวิชาที่ครูได้ให้การบ้านไปทำที่บ้านออกมาเพื่อทำการอ่านประสมคำที่กำหนดให้ว่านักเรียนสามารถประสม

คำได้ถูกต้องหรือไม่

๓.จากนั้นครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับคำแต่ละคำประสมด้วยสระใดบ้างและสระใดบ้าง  โดยการแยกส่วน

ประกอบให้นักเรียนได้รู้อย่างชัดเจน

๔.โดยให้แยกคำที่นำมาประสมออกทีละคำเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้น

๕.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการเขียนคำที่ประสมด้วยสระดังกล่าวให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้ถูกต้อง

๖.โดยฝึกให้นักเรียนได้อ่านคำสั่งก่อนจากนั้นช่วยกันวิเคราะห์คำสั่งที่กำหนด แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด

๗.ให้นักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์ที่กำหนด  และสังเกตภาพที่กำหนด แล้วให้เวลานักเรียนในการเติมคำศัพท์  แล้วร่วมกันเฉลยคำ

ตอบพร้อมๆ  กัน

ขั้นสรุป

๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการทำแบบฝึกหัดว่าเป็นอย่างไร  ใครได้คะแนนเท่าไรและควรทำอย่างไรบ้างในครั้งต่อไป

๙.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบการเขียนตามคำบอก  ๑๐  คำ  เพื่อให้จำคำมากขึ้น

สื่อการเรียนรู้

๑. แผนภูมิสระ

๒.บัตรคำ


                                  .....................................................................................................

                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑                   ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง คำเยอะแยะสระ โอะ อัวะ เอียะ เออะ และเอาะ    ภาคเรียนที่  ๑

                                                                                                          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่ ๔-๗)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป 1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

ท 1.1 ป 1/2  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

ท 1.1 ป 1/3  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล

สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป 1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ  และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป1/2  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป 1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป 1/2  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ


สาระสำคัญ

การอ่านออกเสียง หมายถึงการอ่านที่ผู้อื่นสามารถได้ยินเสียง    การอ่านออกเสียงมักไม่นิยมอ่านเพื่อการรับสารโดย

ตรงเพียงคนเดียว เว้นแต่การอ่านบทประพันธ์เป็นท่วงทำนองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลิน    ส่วนใหญ่การอ่านออกเสียงมักเป็นการ

อ่านให้ผู้อื่นฟัง

การอ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟัง    จะต้องอ่านให้ชัดเจน ถูกต้องได้ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ มีลีลาการอ่านที่น่าสนใจและ

น่าติดตามฟังจนจบ

สาระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑.นักเรียนอ่านออกเสียงคำหรือ บทประพันธ์ได้

คุณลักษณะ (A)

๑.มีการรอคอยก่อนหลัง

๒. มีความตั้งใจและความพยายาม

๓.มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การประเมินผล

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

๒(ดี)  ๑(พอใช้)  ๐ (ปรับปรุง)

๑.  พูดทักทายแนะนำตัว -  พูดทักทายแนะนำตัวเองได้ชัดเจน มั่นใจ (๒)

                                -  พูดทักทายแนะนำตัวเองได้ชัดเจน แต่ขาดความมั่นใจ (๑)

                                -  ไม่ได้  พูดทักทายแนะนำตัวเอง และขาดความมั่นใจ (๐)

๒.  การอ่านคำ -  อ่านคำถูกต้องตามอักขรวิธี  และเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง (๒)

                                -  อ่านคำถูกต้องตามอักขรวิธี  แต่เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง(๑)

                                -  อ่านคำไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี  และเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง (๐)

๓.  การใช้น้ำเสียง -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน คล่องแคล่ว(๒)

                                -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน แต่ไม่คล่องแคล่ว (๑)

                                -  น้ำเสียงเบาไม่ชัดเจน ไม่คล่องแคล่ว(๐)

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน  ๕ – ๖  เท่ากับ    ดี

คะแนน  ๓ – ๔                  เท่ากับ  พอใช้

คะแนน  ๒ –  ๐                  เท่ากับ  ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน

การตอบคำถาม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

๒ (ดี) ๑(พอใช้)  ๐ (ปรับปรุง)

๑. การลำดับเรื่องราว - ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ถูกต้อง(๒)

                                -  ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้บางส่วน(๑)

                                -  ลำดับเรื่องราววกวนขาดความต่อเนื่องในเนื้อหา (๐)

๒.  การใช้น้ำเสียง -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน คล่องแคล่ว  ไม่ตกหรือเติม(๒)

                                -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน แต่ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม(๑)

                                -  น้ำเสียงเบาไม่ชัดเจน ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม  (๐)

๓.  การใช้ภาษา -  การใช้ภาษาได้สละสลวย ใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม(๒)

                                -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำค่อนข้างเหมาะสม(๑)

                                -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม (๐)

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน  ๖ – ๘    เท่ากับ    ดี        คะแนน  ๓ – ๕  เท่ากับ      พอใช้    คะแนน  ๒ – ๐  เท่ากับ  ปรับปรุง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.  แบบสังเกตการอ่านออกเสียง         -  สังเกตการอ่านออกเสียง

๒.  แบบทดสอบการอ่านออกเสียง                 -  ตรวจแบบทดสอบ การอ่านออกเสียง

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑. ให้สัญญาณนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณตามอิสระ  ประมาณ  ๕ นาที

๒.นำนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา

ขั้นสอน

๓.ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ได้ประสมคำกัน เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา  พร้อมๆ  กัน

๔.ทดสอบนักเรียนอ่านคำศัพท์เป็นรายบุคคลว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้าง

๕.จากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนหน่วยที่  ๖  เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง  เพื่อฝึกอ่านคำศัพท์ที่กำหนดและเนื้อหาที่กำหนดมา

ให้  ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะอ่าน

๖.ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนหน่วยที่  ๖  โดย เริ่มซักถามนักเรียนก่อนว่าในคำที่กำหนดให้อ่านว่าอย่างไร  จากนั้นครู

บันทึกบนกระดานให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๗.ฝึกนักเรียนในการอ่านสะกดคำ  และอ่านออกเสียงคำอย่างชัดเจน ตามครูพร้อมกัน

๘.ทำกิจกรรมซ้ำเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสามารถสะกดคำมากยิ่งขึ้น

ขั้นสรุป

๙. ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในบนเรียนอีกครั้ง  จากนั้นให้นักเรียนหยิบสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อคัดคำใหม่ในบทเรียนพร้อมเป็น

การบ้านในการฝึกอ่านคำ


ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑. ให้นักเรียนท่องอาขยานและบทประพันธ์ต่างๆ ที่กำหนดให้พร้อมๆ  กัน

ขั้นสอน

๒. เมื่อนักเรียนท่องอาขยานและบทประพันธ์เรียบร้อยแล้ว  ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็น

ไปอย่างไรบ้าง

๓.ครูเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งอธิบายและบอกความหมายของคำแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรประกอบการ

อธิบายไปด้วย

๔.ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ใหม่ในบทประพันธ์ขึ้นมาเพื่อฝึกอ่านออกเสียง

๕.ครูอธิบายถึงคำแต่ละคำว่ามีที่มาเกิดจากการประสมคำอย่างไร  แล้วนักเรียนร่วมกันประสมคำอีกครั้ง

๖.ให้นักเรียนฝึกอ่านบทประพันธ์ซ้ำอีกครั้ง

ขั้นสรุป

๗. นักเรียนทบทวนการอ่านบทประพันธ์  พร้อมทบทวนคำศัพท์ที่กำหนดมาให้คล่องและเข้าใจมากขึ้น

๘.ให้นักเรียนกลับไปทบทวนการอ่านคำศัพท์ที่กำหนดให้ใหม่ให้จำและคล่องเพื่อทดสอบ


ชั่วโมงที่  ๓

ขั้นนำ

๑. ให้นักเรียนทบทวนการอ่านบทอาขยานและบทประพันธ์ที่ได้กำหนดให้นักเรียนกลับไปอ่านทั้งหมด

ขั้นสอน

๒.นำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง  สอบถามความก้าวหน้า และ

พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านออกเสียงว่าเป็นอย่างไรบ้าง

๓.จากนั้นเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนที่ยังไม่ได้สอบอ่านออกเสียงจากบทเรียนที่กำหนดให้  ให้ทยอยออกมาทำการทดสอบเป็นราย

บุคคล  แล้วถ้าใครยังไม่สามารถให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันจนอ่านคล่องแล้วมาสอบกับครู

๔.นักเรียนที่พร้อมมาดำเนินการสอบอ่านออกเสียงกับครู  ครูคอยให้คำชี้แนะ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถต่อไป

๕.ให้นักเรียนนั่งประจำที่ของตนเพื่อชี้แจงและบอกแนวทางของนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกให้ไปดำเนินการฝึกอ่านให้มากแล้วมา

ดำเนินการสอบใหม่

ขั้นสรุป

๖. ครูชี้แจงและอธิบายผลการสอบอ่านออกเสียงของนักเรียน  ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขและบางส่วนดีอยู่แล้วแต่ต้องพยายามฝึก

อ่านหนังสือนอกเหนือจากที่ครูกำหนดให้อ่าน


ชั่วโมงที่  ๔

ขั้นนำ

๑.ให้นักเรียนทบทวนการอ่านบทอาขยานและบทประพันธ์ที่ได้กำหนดให้  แล้วให้นักเรียนนั่งสมาธิ  ๓  นาที

ขั้นสอน

๒.ครูนำบัตรคำศัพท์ขึ้นมาให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมๆ  กัน  โดยไม่ต้องอ่านให้นักเรียนฟังก่อน  จากนั้น คำใดที่นักเรียนอ่านไม่ออก

ครูอ่านนำ และให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ กัน ๒ เที่ยว

๓. จากนั้นครูอธิบายและชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป  ต่อจากการอ่านบทความหรือบทประพันธ์ไปแล้ว  กิจกรรมต่อไป  คือจะ

ทดสอบการอ่านออกเสียงคำที่กำหนดมาให้  เป็นรายบุคคล

๔.นักเรียนทุกคนฝึกอ่านตามครูพร้อมกันอีกครั้ง  จากนั้นครูบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้เข้าใจและนำไป

ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

๕.เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้ออกมาอ่านคำศัพท์เป็นรายบุคคลโดยครูเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินที่ตกลงกับนักเรียน

ขั้นสรุป

๖. เมื่อทดสอบการอ่านออกเสียงคำเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว  ครูสรุปผลในภาพรวมของการอ่านออกเสียงของนักเรียนให้นักเรียน

ได้ฟังกัน  แล้วนำข้อดีสามารถปฏิบัติต่อไปและนำข้อควรปรับปรุงไปแก้ไขใหม่

๗.ให้นักเรียนเตรียมเนื้อหาใหม่ต่อไป


สื่อการเรียนรู้

๑. แบบเรียนหนังสือภาษาไทย ภาษาพาที  ป.๑

๒.แบบเรียนหนังสือภาษาไทย วรรณคดีลำนำ  ป.๑

๓.แบบทดสอบคำศัพท์

๔.บัตรคำศัพท์


                                    ........................................................................................................


                                                                        แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง คำเยอะแยะสระ โอะ อัวะ เอียะ เออะ และเอาะ    ภาคเรียนที่  ๑

                                                                                              เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                    (ชม.ที่ ๘-๙)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป 1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

ท 1.1 ป 1/2  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

ท 1.1 ป 1/3  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล

สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป 1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ  และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป1/2  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป 1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป 1/2  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ


สาระสำคัญ

ความหมายของคำ  มีมากมายหลายความหมาย  คำหนึ่งคำสามารถใช้ได้กับหลายข้อความแต่ขึ้นอยู่กับการใช้และบริบท

ในเวลานั้น  ควรเลือกใช้และแปลความหมายให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. นักเรียนบอกหรือเขียนความหมายของคำต่างๆ  ได้ถูกต้อง

คุณลักษณะ (A)

๑. มีความตั้งใจเรียน

๒. มีความเสียสละ

๓. มีความรับผิดชอบ

๔.ตรงต่อเวลาที่กำหนด


การประเมินผล

การตอบคำถาม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน

๒ (ดี) ๑(พอใช้)  ๐ (ปรับปรุง)

๑. การลำดับเรื่องราว  -  ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ถูกต้อง (๒)

                            -  ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจน และเชื่อมโยงเนื้อหาได้บางส่วน(๑)

                            -  ลำดับเรื่องราววกวนขาดความต่อเนื่องในเนื้อหา(๐)

๒.  การใช้น้ำเสียง    -  น้ำเสียงดัง  ชัดเจน คล่องแคล่ว  ไม่ตกหรือเติม(๒)

                            - น้ำเสียงดัง  ชัดเจน แต่ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม(๑)

                            -  น้ำเสียงเบาไม่ชัดเจน ไม่คล่องแคล่ว มีตกหรือเติม(๐)

๓.  การใช้ภาษา        -  การใช้ภาษาได้สละสลวย ใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม(๒)

                            -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำค่อนข้างเหมาะสม(๑)

                              -  การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม(๐)


เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน  ๖ – ๘    เท่ากับ    ดี        คะแนน  ๓ – ๕  เท่ากับ      พอใช้    คะแนน  ๒ – ๐  เท่ากับ  ปรับปรุง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.  แบบสังเกตการทำกิจกรรม         -  สังเกตการทำกิจกรรม

๒.  แบบฝึกหัดความหมายของคำ -  ตรวจแบบฝึกหัด


กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑. ครูทายปริศนาคำทายให้นักเรียนตอบพร้อมๆ  กัน  ๑๐  คำ  เมื่อเฉลยแล้วให้นักเรียนจำคำศัพท์ที่นักเรียนตอบไว้

ขั้นสอน

๒. เมื่อนักเรียนร่วมกันทายปริศนาคำทายเรียบร้อย  แล้ว นำคำศัพท์ที่ตอบขึ้นมาเพื่อหาความหมายของคำแต่ละคำว่ามีความ

หมายอย่างไร

๓.โดยเริ่มตั้งคำแรกให้นักเรียนลองฝึกคิดแปลความหมายของคำที่ได้ทายออกมาว่าหมายความอย่างไร  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

และเพิ่มเติมความหมายให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

๔.ให้นักเรียนฝึกแปลความหมายคำ  นอกจากคำที่ได้จากการทายปริศนาคำทาย

๕. ครูนำคำที่มาจากบทเรียนที่นักเรียนเคยอ่านมาให้นักเรียนได้แปลความหมาย

๖.จากนั้นให้นักเรียนสรุปย่อความหมายของคำลงในสมุดประจำวิชา

ขั้นสรุป

๗. นักเรียนสรุปคำโดยการแปลความหมายที่นักเรียนได้ร่วมกันแปลความหมาย

๘.ให้นักเรียนกลับไปทบทวนความหมายของคำแต่ละคำอีกครั้ง


ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบเพลงอิสระที่นักเรียนชอบและช่วยกันร้องพร้อมๆ  กัน

ขั้นสอน

๒. นักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายของคำศัพท์ของชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งหมด

๓.ทบทวนการแปลความหมายคำศัพท์โดยถามนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อน

๔.นำคำศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนอ่านพร้อม ๆ  กัน  จากนั้นช่วยกันหาความหมายของคำศัพท์

๕.ให้สัญญาณนักเรียนแบ่งกลุ่มออกให้เท่าๆ  กัน  เป็น  ๒  กลุ่ม เพื่อเล่นเกมจับคู่คำกับความหมายจากนั้นนักเรียนฟังกติกามารยาท

ในการเล่นเกมหาความหมายของคำก่อนเล่นโดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกให้เล่นก่อนโดยให้นักเรียนส่วนหนึ่งในกลุ่มรับบัตรคำศัพท์จาก

ครู  ส่วนนักเรียนที่เหลือรับความหมายของคำศัพท์  จากนั้นครูให้สัญญาณนักเรียนไปจับคู่คำกับความหมายที่กำหนดให้ถูกต้องภาย

ในเวลาที่กำหนดให้

๖.กลุ่มใดจับคู่กันได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

๗.เมื่อเล่นเกมเสร็จให้สรุปผลการเล่นเกม

ขั้นสรุป

๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปคำกับความหมายของคำ  จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมความหมายของคำให้ถูกต้อง


สื่อการเรียนรู้

๑. แบบเรียนหนังสือภาษาไทย ภาษาพาที  ป.๑

๒. แบบเรียนหนังสือภาษาไทย วรรณคดีลำนำ  ป.๑

๓.บัตรคำศัพท์

๔.บัตรความหมายของคำ                                   .......................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557