suhbaiyoh2 suhbaiyoh2

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากพืชสมุนไพร” ระดับอนุบาล 3

suhbaiyoh2

by suhbaiyoh2 @February,12 2011 22.17 ( IP : 119...197 )

8)  ที่มาและความสำคัญ
        โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง  “การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากพืชสมุนไพร” จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันสินค้าราคา

แพงจะต้องหาทางเลือกใหม่เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย  การทดลองทำน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพรที่ได้

จาก N 70 (Sodium Laurylether Sulfate )  ผสมกับสารที่ได้จากธรรมชาติ  เกลือแกงชนิดเม็ด  น้ำมะนาว  น้ำดอกอัญชัน ซึ่ง

เป็นพืชสมุนไพรที่มีในชุมชน  ซึ่งเมื่อนำมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง มีราคาถูก ไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะ

เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำความสะอาดต่างๆ เช่น ล้างภาชนะถ้วยจาน ฯลฯ  ซึ่งสามารถทำไว้ใช้

ตามบ้านเรือนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้

ในชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่งด้วย


    8)  วัสดุอุปกรณ์

          1. เอ็น 70 ( N 70 )                                      1 ก.ก.

          2. มะนาว  ( หรือใช้มะกรูดแทนก็ได้ ) 15  ลูก ( ต้มน้ำได้ 1 ลิตร)

          3. เกลือแกงชนิดเม็ด                                    1  ก.ก.

          4.  น้ำเปล่า                                                  8  ลิตร          
          5.  น้ำดอกอัญชัน                                        1  ลิตร

          6.  ถังในการกวน

          7.  ไม้พายที่ใช้กวน


  8)  ขั้นตอนและวิธีทำ

          1. ผ่าซีกมะนาวนำไปต้มกับน้ำยกลงปล่อยให้เย็นกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วพักไว้
          2. กวนเอ็น 70 ( N 70 ) และเกลือแกงจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน

          3. เติมน้ำมะนาวจนหมด 1 ลิตร เติมทีละนิดแล้วกวนไปเรื่อยๆ (เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไม่ให้เกิดฟอง

มาก)

          4 . เติมน้ำเปล่าจนหมด 8  ลิตร เติมทีละนิดแล้วกวนไปเรื่อยๆ (เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไม่ให้เกิดฟอง

มาก)

          5. เติมน้ำดอกอัญชันจนหมด 1 ลิตร เติมทีละนิดแล้วกวนไปเรื่อยๆ ให้เข้ากันใช้เวลากวน 30 นาที

(เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไม่ให้เกิดฟองมาก)  เมื่อน้ำยาผสมกันดีแล้วพักไว้ 1 คืนเพื่อให้ฟองยุบตัว

          6. กรอกน้ำยาใส่ขวดหรือภาชนะที่สะอาดและแห้งนำไปใช้งานได้


  8)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ได้ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

          2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการชื้อผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดตามท้องตลาด ที่มีราคาแพงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


  8)  ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

          1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร

          2. สามารถหาพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจาน

          3. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างจานและสามารถทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง

          4. มีความตระหนักในคุณธรรมด้านความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต  การพึ่งพาตนเอง

ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต


  8)  ผลการอภิปรายและสรุปโครงงาน

          1. โครงงานการทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรนี้ เป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาดำเนินการทั้งยังเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องตาม พระยุคลบาทอีกด้วย

          2.การทำน้ำยาล้างจานขึ้นใช้เองถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับตนเองไม่ว่า

จะเป็นคุณธรรมด้านความ ขยัน ความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเอง

        3. พืชสมุนไพรที่เราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานนั้นจะต้องมีรสเปรี้ยวเช่น มะนาว มะกรูด เป็นต้น


              8) ..............................................................  8) .................................................................... 8)

                        นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ  อย่างมีความสุข

                        8)  .........................................................................................................................  8)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557