วนิตา วนิตา วนิตา ลิงาลาห์ -

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2 (5ขวบ) ห้องอ2/2

anita

by วนิตา @February,08 2011 16.17 ( IP : 182...83 )

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  (อนุบาล) ปีที่ 2  (5ขวบ)

                                                          สัปดาห์ที่  34 สาระการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก

                                                        หน่วยการเรียนรู้  มือน้อยสร้างโลก  ประเภทขยะย่อยสลายได้

1.ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม

        1.ขยะของจริง

        2.ขยะที่ย่อยสลายได้

        3.พลง  "อย่าทิ้ง "

        4.รูปภาพสถานที่สะอาด

3.สาระการเรียนรู้

        1.สาระที่ควรเรียนรู้

                -ประเภทของขยะที่ย่อยสลายได้

        2.ประสบการณ์สำคัญ

                -การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

                -การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

                -การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

4.จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.นักเรียนบอกประเภทของขยะอินทรีย์ (ขยะที่ย่อยสลาย) ได้

        2.นักเรียนสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้

        3.นักเรียนมีทักษะในด้านการฟังและการพูด

5.วิธีการจัดกิจกรรม

        ขั้นนำ

                1. ครูและนักเรียนร่วกันร้องเพลง  "อย่าทิ้ง "พร้อมทำท่าทางประกอบเพลง

        ขั้นสอน

                1.ครูร่วมสนทมากับนักเรียนเกี่ยวกัยเนื้อหาของเพลง

                2.ครูพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประเภทของขยะอินทรีย์โดยนำขยะที่ย่อยสลายได้มาให้ดูแล้วสนทนาซักถาม

                3.ครูนำขยะจริงมาแนะนำให้เด็กรู้จักและได้สัมผัส สังเกต ลักษณะว่าเป็นอย่างไร

                4.ให้นักเรียนคัดแยกขยะอินทรย์แต่ละประเภท

        ขั้นสรุป

                5.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเภทของขยะอินทรีย์และขอตัวแทนออกมาคัดแยกขยะให้เพื่อน ๆ ดูอีกครั้ง

6.การประเมินผล

        1.สังเกตการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง

        2.สังเกตการสนทนาตอบคำถาม

        3.สังเกตความสนใจในการร่วมทำกิจกรรม

                      ....................................................................................................................

                                      แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  (อนุบาล) ปีที่ 2 อายุ 5 ปี

                                            สัปดาห์ที่  34 สาระการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก

                                        หน่วยการเรียนรู้  มือน้อยสร้างโลก  ประเภทขยะย่อยสลายไม่ได้

1.ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม

        1. ขยะของจริง

        2. ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้

3.สาระการเรียนรู้

        1.สาระที่ควรเรียนรู้

              - ประเภทของขยะอนินทรีย์

        2.ประสบการณ์สำคัญ

              1.ดนตรี

                -การร้องเพลง

            2.การเรียนรู้ทางสังคม

              -การเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

            3.การใช้ภาษา

              -การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

4.จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.นักเรียนบอกประเภทของขยะอนินทรีย์ได้

        2.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้

5.วิธีการจัดกิจกรรม

        ขั้นนำ

                1.  นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลมแล้วนั่งลงครูร้องเพลงเพลง  “อย่าทิ่ง”พร้อมทำท่าทางให้ฟัง 1 เที่ยวแล้วทำท่าทาง

ประกอบเพลง

                2. ครูเล่านิทานเรื่อง “ ขยะผู้ทำลายโลก”

        ขั้นสอน

                1.  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรีองในนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของขยะที่มีจำนวนมากจนทำลายธรรมชาติและ

ความสวยงามบนโลกให้หมดไป

                2.  ครูนำขยะประเภทอนินทรีย์แต่ละประเภทมาให้นักเรียนดู

                3.  ครูพูดคุยสนทนาเรื่องเกี่ยวกับประเภทขยะอนินทรีย์ว่าเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้โดยนำขยะมาให้ดู

        ขั้นสรุป

              4.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเภทของขยะอนินทรีย์

6.การประเมินผล

        1.  สังเกตการสนทนาโต้ตอบและการตอบคำถาม

        2.  สังเกตการทำท่าทางประกอบเพลง

                  ........................................................................................................................

                                        แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  (อนุบาล) ปีที่ 5 (อายุ 5ขวบ)

                                              สัปดาห์ที่  34 สาระการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก

                                  หน่วยการเรียนรู้ มือน้อยสร้างโลก  สาระการเรียนรู้ย่อย  วิธีการคัดแยกขยะ

1.ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม

        1.รูปภาพขยะ

        2.ขยะของจริง

        3.ปริศนาคำทาย

3.สาระการเรียนรู้

        1.สาระที่ควรเรียนรู้

              -วิธีการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ

        2.ประสบการณ์สำคัญ

              -การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด  การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง

              -อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

4.จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการคัดแยกและการกำจัดขยะได้

        2.นักเรียนสามารถตอบคำถามและสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนและครูได้

        3.นักเรียนมีทักษะในด้านการฟังและการพูด

5.วิธีการจัดกิจกรรม

        ขั้นนำ

              1.  ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วร่วมกันร้องเพลง

        ขั้นสอน

              2.  ครูนำรูปภาพของขยะประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนากันถึงประเภทของขยะชนิดต่าง ๆ เช่น  ขยะอินทรีย์

ขยะอนินทรีย์

              3.  ครูสนทนาถึงการคัดแยกขยะแต่ละประเภทกับนักเรียน

              4.  แบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5  คน  แล้วให้นั่งเป็นกลุ่มแล้วแจกขยะประเภทต่าง ๆ ให้แต่ละ กลุ่ม

              5.  ให้นักเรียนช่วยกันแยกขยะแต่ละประเภทที่แจกให้แต่ละกลุ่มแล้วครูเดินสำรวจคอย ชี้แนะอย่างใกล้ชิด

              6.  ให้ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอวิธีการคัดแยกขยะของกลุ่มว่ามีการคัดแยกอย่างไร

        ขั้นสรุป

              7.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกันอีกครั้งถึงวิธีการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะที่ถูก วิธี

6.การประเมินผล

          1.  สังเกตการณ์คัดแยกขยะและการกำจัดขยะ

          2.  สังเกตการณ์ตอบคำถาม

          3.  สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม

                    ...................................................................................................................

                                            แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  (อนุบาล) ปีที่ 2  ( 5ขวบ)
                                                  สัปดาห์ที่  34 สาระการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก

                              หน่วยการเรียนรู้  มือน้อยสร้างโลก  สาระการเรียนรู้ย่อย  การนำขยะมาใช้ประโยชน์

1.ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม

        1.ขยะ  , เทปกาว ,  กาว  ,  กระดาษสี  ,  กรรไกร ,ขวดน้ำ

3.สาระการเรียนรู้

        1.สาระที่ควรเรียนรู้

                -การนำขยะมาใช้ประโยชน์

        2.ประสบการณ์สำคัญ

                -การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อวัสดุต่าง ๆ

                -การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่นและผลงาน

4.จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.นักเรียนสามารถร้องเพลง “อย่าทิ้ง” พร้อมทั้งท่าทางประกอบเพลงได้

        2.นักเรียนสามารถนำขยะที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้

        3.นักเรียนสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้

        4.นักเรียนสามารถตอบคำถามจากครูได้

5.วิธีการจัดกิจกรรม

        ขั้นนำ

                1. ครูและ นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อย่าทิ้ง” พร้อมทั้งท่าทางประกอบเพลง

                2.  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง

        ขั้นสอน

                3.  ครูนำขยะเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนบอกว่าขยะชนิดใดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

                4.  นักเรียนนำขยะเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ เช่น ขวดน้ำ (ขยะเหลือใช้) กาว,กระดาษสี,กรรไกร

                6.  แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มและให้ลงมือปฏิบัติโดยครูคอยชี้แนะอย่างใกล้ชิด

                7.  นักเรียนทำงานเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

      ขั้นสรุป

                8. นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลของตนเอง

                9.  ขออาสาสมัครออกมาสรุปเกี่ยวกับการนำขยะที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์

6.การประเมินผล

        1.  สังเกตการสนทนาโต้ตอบ

        2.  สังเกตการตอบคำถาม

        3.  สังเกตการณ์ประดิษฐ์ขยะให้เกิดประโยชน์

                  .......................................................................................................................

                                  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 2  (5 ขวบ)

                                      สัปดาห์ที่  34 สาระการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

                        หน่วยการเรียนรู้  มือน้อยสร้างโลก  สาระการเรียนรู้ย่อย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม

        1.นิทานเรื่องหมู่บ้านไม่เป็นไร

        2.ขยะ

3.สาระการเรียนรู้

      1 สาระที่ควรเรียนรู้

                -การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        2.ประสบการณ์สำคัญ

                1. ดนตรี

                      -  การร้องเพลง

                2.  การเรียนรู้ทางสังคม

                      -  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

                3.  การใช้ภาษา

                    -  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

                    -  การฟังเรื่องราวนิทาน

                4.การสังเกต การจำแนก และ การเปรียบเทียบ

                    -  การสำรวจและอธิบายความเหมือนความต่างของสิ่งของ

4.จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.  นักเรียนบอกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

        2.  นักเรียนร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้

5.วิธีการจัดกิจกรรม

        ขั้นนำ

                1.  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง‘’อย่าทิ้ง’’

        ขั้นสอน

                2.  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน

                3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

                4.  ครูพานักเรียนไปช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียน

        ขั้นสรุป

                5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.การประเมินผล

        1.  สังเกตการพูดการตอบคำถาม

        2.  สังเกตการณ์ร่วมทำกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557