ครูกาลิตาร์ ครูกาลิตาร์

แผนการสอนวิทย์ ป.2

ครูกาลิตาร์

by ครูกาลิตาร์ @January,19 2011 22.49 ( IP : 113...234 )

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว1211 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ภาคเรียนที่ เวลา  1 ชั่วโมง คะแนน   10 คะแนน ผู้สอน นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 1.1  ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
2. มฐ.ว 1.1  ป.2/2 อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ     เจริญเติบโตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ            หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 8.1  ป.2/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 2. มฐ.ว 8.1  ป.2/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด     ของตนเอง ของกลุ่มและของครู 3. มฐ.ว 8.1  ป.2/3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และ      บันทึกข้อมูล
4. มฐ.ว 8.1  ป.2/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล
5. มฐ.ว 8.1  ป.2/5 ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ
6. มฐ.ว 8.1  ป.2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และรวบรวมเป็นความรู้ 7. มฐ.ว 8.1  ป.2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา
    โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคำอธิบาย
8. มฐ.ว 8.1  ป.2/8 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน
สาระสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง
สาระการเรียนรู้ ความรู้ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช  และสภาพแวดล้อมภายนอก
ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด   1. ทักษะการสังเกต
  2. ทักษะการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ

คุณลักษณะ<br />
 1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 2. ใฝ่เรียนรู้<br />

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงานหรือภาระงาน 1. แผนภาพ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช
2. สมุดภาพรวบรวมภาพเมล็ดพืชที่ไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบเมล็ดพืชที่สมบูรณ์
การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพหรือ สมุดภาพ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 3 ( 8-10 คะแนน) 2 ( 5-7 คะแนน) 1 ( ต่ำกว่า 5  คะแนน) การจัดกระทำและนำเสนอแผนภาพหรือสมุดภาพ  จัดกระทำแผนภาพหรือสมุดภาพ  อย่างเป็นระบบ  และนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจน  ถูกต้อง จัดกระทำแผนภาพหรือสมุดภาพ  อย่างเป็นระบบ  แต่นำเสนอด้วยแบบที่ไม่  ถูกต้อง ไม่มีการจัดกระทำแผนภาพหรือสมุดภาพ  อย่างเป็นระบบ และนำเสนอ  ไม่สื่อความหมาย และไม่ชัดเจน

กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ 1. ครูให้นำภาพเมล็ดพืชที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ พืชที่กำลังเจริญเติบโต และพืชที่กำลังเหี่ยวเฉามาให้นักเรียนศึกษา  จากนั้นตั้งคำถามดังนี้
    ๐ จากภาพนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่ทำให้พืชทั้ง 2 มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน  (สภาพแวดล้อม รูปร่างของเมล็ด)
    ๐ นักเรียนคิดว่าพืชจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยอะไร (อากาศ น้ำ แร่ธาตุ อาหาร)
2. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยให้นักเรียนคิดคู่และตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้
                  ๐ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (ความสมบูรณ์ของเมล็ด และสภาพแวดล้อมภายนอก)
ขั้นสอน 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4 คน จากนั้นให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์เรื่องชีวิตพืช
2. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช
ขั้นสรุป 1. ครูให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนภาพปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยตั้งคำถามดังนี้
    ๐ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ที่กลุ่มของนักเรียนสรุปมีความแตกต่างกับกลุ่มเพื่อนหรือไม่ อย่างไร (เหมือนกัน แต่รูปแบบของแผนภาพอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันได้)     ๐ นักเรียนคิดว่าหากเมล็ดไม่สมบูรณ์จะมีผลอย่างไรต่อพืช (เมล็ดไม่งอก ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้)     ๐ นักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดหรือไม่  (มีผลต่อการเจริญเติบโต  ทำให้เมล็ดไม่งอก)
    ๐ นักเรียนสรุปปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ได้ว่าอย่างไร (ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช และสภาพแวดล้อมภายนอก) 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ให้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้         ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพรวบรวมภาพเมล็ดพืชที่ไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบเมล็ดพืชที่สมบูรณ์
3. ครูให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้     ๐ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร     ๐ นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด     ๐ นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง     ๐ นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่     ๐ นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 4. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  ประเมินการเขียนแผนภาพแสดงปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช และประเมินสมุดภาพ สื่อการเรียนรู้             1. ภาพเมล็ดพืชที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์  พืชที่กำลังเจริญเติบโต และพืชที่กำลังเหี่ยวเฉา             2. วีดิทัศน์ชีวิตพืช 


ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

              ลงชื่อ....................................................
                (นายภาคภูมิ&nbsp; โภชนุกูล)
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

              ลงชื่อ....................................................
                (นายภาคภูมิ&nbsp; โภชนุกูล)
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test)

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________


ให้นักเรียนเขียน ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1. ถ้านำเมล็ดไปเพาะในดินที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสม ผลจะเป็นอย่างไร     ก. เมล็ดงอกเป็นต้นใหม่     ข. เมล็ดเน่า     ค. เมล็ดนิ่ม 2. สิ่งใดจำเป็นต่อการงอกของพืช     ก. ปุ๋ย
    ข. แสงสว่าง
    ค. ความชื้น


3. ปัจจัยใดที่ช่วยให้พืชเกิดกระบวนการสร้างอาหาร     ก. แก๊สออกซิเจน
    ข. แสงสว่าง
      ค. ดิน 4. ดอกทานตะวันหันดอกเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในข้อใด     ก. น้ำ
    ข. แสง
    ค. อุณหภูมิ


5. ข้อใดเป็นการดูแลพืช     ก. ปลูกพืชในที่มืด ป้องกันใบพืชเหี่ยวเฉา     ข. พรวนดินทุกวัน เพื่อให้ดินร่วนซุย     ค. รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 6. ถ้าครอบต้นพืชด้วยกล่องกระดาษ ใบของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งนี้มาจากพืชได้รับปัจจัยใด
    ไม่เพียงพอ     ก. แสงแดด
    ข. ดิน
    ค. น้ำ 7. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมีประโยชน์อย่างไร     ก. ช่วยให้พืชดำรงพันธุ์อยู่ได้     ข. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว     ค. ช่วยให้พืชชนิดอื่นสูญพันธุ์


8. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของพืช     ก. ใช้เป็นอาหาร     ข. สร้างที่อยู่อาศัย     ค. ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 9. จากภาพปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก. น้ำ อากาศ

    ก.อุณหภูมิพอเหมาะ     ข. ปุ๋ย แสง อากาศ
    ค. ดิน อากาศ แสง 10. เปลือกหุ้มเมล็ดทำหน้าที่อย่างไร     ก. งอกเป็นต้นใหม่เมื่อได้รับน้ำ     ข. ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ด     ค. เป็นแหล่งสะสมอาหารสำหรับต้นอ่อน


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 1.    ก 2.    ค 3.    ข      4.    ข 5.  ค 6.    ก 7.    ก 8.    ค 9.    ก 10.  ข

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว1211 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช ภาคเรียนที่  1 เวลา  1 ชั่วโมง คะแนน   10 คะแนน ผู้สอน นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 1.1  ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
2. มฐ.ว 1.1  ป.2/2 อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ     เจริญเติบโตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ            หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 8.1  ป.2/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 2. มฐ.ว 8.1  ป.2/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด     ของตนเอง ของกลุ่มและของครู 3. มฐ.ว 8.1  ป.2/3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และ      บันทึกข้อมูล
4. มฐ.ว 8.1  ป.2/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล
5. มฐ.ว 8.1  ป.2/5 ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ
6. มฐ.ว 8.1  ป.2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และรวบรวมเป็นความรู้ 7. มฐ.ว 8.1  ป.2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา
    โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคำอธิบาย
8. มฐ.ว 8.1  ป.2/8 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน
สาระสำคัญ ความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเมล็ด และปัจจัยภายนอก              เมล็ดพืชจะงอกเป็นต้นอ่อน เมื่อนำเมล็ดพืชไปเพาะในที่มีอุณหภูมิ น้ำ  และอากาศเหมาะสม โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง        และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง สาระการเรียนรู้ ความรู้ ความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเมล็ด และปัจจัยภายนอก                เมล็ดพืชจะงอกเป็นต้นอ่อน เมื่อนำเมล็ดพืชไปเพาะในที่มีอุณหภูมิ น้ำ  และอากาศเหมาะสม เมล็ด คือ ส่วนของพืชที่อยู่ภายในผลซึ่งเจริญเติบโตมาจากไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว และสามารถนำมาเพาะปลูกเป็นต้นไม้ได้  เมล็ดมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์พืช  และมีลักษณะรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน

ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด   1. ทักษะการสังเกต
  2. ทักษะการวาดภาพและระบายสี
  3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ
1.ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงานหรือภาระงาน สมุดภาพเมล็ดของพืชชนิดต่าง  ๆ
การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอสมุดภาพ
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 3 ( 8-10 คะแนน) 2 ( 5-7 คะแนน) 1 ( ต่ำกว่า 5  คะแนน) การจัดกระทำและนำเสนอสมุดภาพ  จัดกระทำสมุดภาพ อย่างเป็นระบบ  และนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจน  ถูกต้อง จัดกระทำสมุดภาพ อย่างเป็นระบบ  แต่นำเสนอด้วยแบบที่ไม่  ถูกต้อง ไม่มีการจัดกระทำสมุดภาพอย่างเป็นระบบ และนำเสนอ  ไม่สื่อความหมาย และไม่ชัดเจน

กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ
1. ครูนำภาพเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ  มาให้นักเรียนศึกษา  จากนั้นถามคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้     ๐ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเมล็ดอยู่ที่ส่วนใดของพืช  ( อยู่ในผล )
    ๐ นักเรียนคิดว่าผลไม้แต่ละชนิดมีเมล็ดหรือไม่ ( มีเมล็ดเกือบทุกชนิด)
    ๐ นักเรียนคิดว่าเมล็ดพืชมีรูปร่างที่เหมือนกันหรือไม่  ( ไม่เหมือนกัน )
2. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยให้นักเรียนคิดคู่และตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้
    ๐ นักเรียนคิดว่าผลไม้ชนิดใดที่มีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว และ ผลไม้ชนิดใดที่มีหลายเมล็ด  (ตัวอย่างคำตอบ  ผลไม้ที่มีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว เช่น ลำไย องุ่น ผลไม้ที่มีหลายเมล็ด เช่น แตงโม มะละกอ เป็นต้น)
ขั้นสอน 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4 คน และให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างผลไม้ที่ผ่าเห็นเมล็ด เช่น มะม่วง องุ่น แก้วมังกร ฝักถั่วลันเตา มะละกอ เป็นต้น 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพโครงสร้างภายนอกของเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ
ขั้นสรุป
1. ครูให้ผู้แทนนักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยตั้งคำถามดังนี้
  ๐ จากการศึกษาผลไม้ เมล็ดอยู่ในส่วนใดของพืช  (เมล็ดอยู่ในผล )
  ๐  พืชที่มีเมล็ดจำนวนมากได้แก่ พืชอะไร  (มะละกอ  แก้วมังกร  ฝักถั่วลันเตา)   ๐  พืชที่มีเมล็ดเดียวได้แก่ พืชอะไร  (มะม่วง องุ่น  )   ๐  พืชแต่ละชนิดมีเมล็ดที่มีรูปร่างเหมือนและแตกต่างกัน อย่างไร  ( แตกต่างกัน บางชนิดมีลักษณะกลมเล็ก เช่น  เมล็ดองุ่น เมล็ดมะละกอ เมล็ดถั่วลันเตา  บางชนิดมีลักษณะเรียว เช่น  มะม่วง      และบางชนิดมีลักษณะเป็นเม็ดกลมและรี มีขนาดเล็ก  เช่น แก้วมังกร )   ๐ เวลานักเรียนต้องการปลูกต้นไม้นักเรียนนำอะไรไปปลูก (เมล็ด)   ๐  นักเรียนคิดว่าเมล็ดพืชมีหน้าที่อย่างไร (ขยายพันธุ์)
  ๐  เมล็ดจะงอกเป็นต้นอ่อนได้ขึ้นอยู่กับอะไร (ความสมบูรณ์ของเมล็ด และสภาพแวดล้อม)
  ๐  นักเรียนคิดว่าความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช ขึ้นอยู่กับอะไร และสัมพันธ์กันอย่างไร
(โครงสร้างของเมล็ด และปัจจัยภายนอก  โดยเมล็ดพืชที่สมบูรณ์จะงอกเป็นต้นอ่อน
เมื่อนำเมล็ดพืชไปเพาะในที่มีอุณหภูมิ น้ำ  และอากาศเหมาะสม)   ๐ นักเรียนสรุปความหมายของเมล็ดได้ว่าอย่างไร  (เมล็ด คือ ส่วนของพืชที่อยู่ภายในผลซึ่งเจริญเติบโตมาจากไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว และสามารถนำมาเพาะปลูกเป็นต้นไม้ได้) 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดพืช และความหมายของเมล็ดให้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพเมล็ดของพืชชนิดต่าง  ๆ  คนละ 10 ชนิด
3. ครูให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน  ในประเด็นต่อไปนี้     ๐ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร     ๐ นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด     ๐ นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง     ๐ นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่     ๐ นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 4. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  และประเมินสมุดภาพเมล็ดของพืชชนิดต่าง  ๆ
สื่อการเรียนรู้ 1. ภาพเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ               2. ตัวอย่างผลไม้ที่ผ่าเห็นเมล็ด  เช่น  มะม่วง  องุ่น แก้วมังกร  ฝักถั่วลันเตา มะละกอ เป็นต้น

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.................................................... (นายภาคภูมิ  โภชนุกูล)           รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน


บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.................................................... (นายภาคภูมิ  โภชนุกูล)           รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช (1) ภาคเรียนที่  1 เวลา  1 ชั่วโมง คะแนน     10 คะแนน ผู้สอน นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 1.1  ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
2. มฐ.ว 1.1  ป.2/2 อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ     เจริญเติบโตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ          หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 8.1  ป.2/1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 2. มฐ.ว 8.1  ป.2/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด     ของตนเอง ของกลุ่มและของครู 3. มฐ.ว 8.1  ป.2/3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และ    บันทึกข้อมูล
4. มฐ.ว 8.1  ป.2/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล
5. มฐ.ว 8.1  ป.2/5 ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ
6. มฐ.ว 8.1  ป.2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และรวบรวมเป็นความรู้ 7. มฐ.ว 8.1  ป.2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา
    โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคำอธิบาย
8. มฐ.ว 8.1  ป.2/8 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน
สาระสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง
สาระการเรียนรู้ ความรู้ เมล็ดถั่วจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความชื้น โดยส่วนของรากแรกเกิดจะโผล่พ้นเมล็ดออกมาก่อน ส่วนยอดแรกเกิดจะค่อย ๆ เจริญออกมาจากเมล็ดภายหลัง  ในการสังเกตเมล็ดถั่วเขียวทั้งภายนอกและภายใน พบว่า ภายในเมล็ดจะประกอบด้วยส่วนของใบเลี้ยง รากแรกเกิด และยอดแรกเกิด
. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด   1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. ทักษะการสื่อสาร

คุณลักษณะ<br />
1.ใฝ่เรียนรู้<br />
2. มุ่งมั่นในการทำงาน<br />

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงานหรือภาระงาน - การประเมิน แบบสังเกต กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ 1. ครูนำนักเรียนร้องเพลงแตงโม ดังนี้

จากนั้นครูให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
2. ครูนำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำค้างคืน และเมล็ดถั่วเขียวที่ไม่ได้แช่น้ำ มาให้นักเรียนศึกษา และทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้<br />

    ๐ เมล็ดถั่วเขียวก่อนแช่น้ำกับหลังแช่น้ำมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(แตกต่างกัน โดย เมล็ดก่อนแช่น้ำมีลักษณะเปลือกแข็ง  ส่วนเมล็ดที่แช่น้ำแล้วเปลือกอ่อนนุ่ม บางส่วนมีรอยแตกของเปลือก) ๐ นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด  ( น้ำ )
๐ นักเรียนคิดว่าส่วนใดของพืชงอกออกมาก่อน ( ราก )
๐ นักเรียนคิดว่าเมล็ดพืชมีลักษณะการงอกและการเจริญเติบโตอย่างไร (เมื่อเมล็ดพืชได้รับความชื้น เมล็ดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนของรากแรกเกิดจะโผล่พ้นเมล็ดออกมาก่อน              ยอดแรกเกิดจะค่อย ๆ เจริญออกมาจากเมล็ดภายหลัง  ) ขั้นสอน 1 .  ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำกิจกรรมที่ 1.1 การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ในใบงานที่ 1 ให้นักเรียนฟังให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเขียนขั้นตอนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต และนำขึ้นหน้ากระดาน
2.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนจากนั้นให้นักเรียนทำการทดลองเพื่อศึกษา การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช โดยจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทดลอง และบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว ในใบงานที่ 1 เป็นเวลา 7 วันและนำมาเสนอในครั้งต่อไป
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามก่อนทำกิจกรรมตามคำถามในใบงานที่ 1 ดังนี้
    ๐ นักเรียนคิดว่าการทดลองนี้ต้องการศึกษาเรื่องใด ( การงอก และการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช)
    ๐ ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร  (ปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด)     ๐ การทดลองนี้ควรเลือกพืชที่มีลักษณะอย่างไร (มีลักษณะโตเร็วสังเกตเห็นง่าย)
    ๐ นักเรียนคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดที่พืชที่นำมาใช้ในการทดลอง
(พืชที่ได้รับน้ำจะมีการเจริญเติบโตและมีการงอกของเมล็ด)     ๐ ในการทดลองนี้นักเรียนคิดว่าตัวแปรต้น  และตัวแปรตามคืออะไร
(ตัวแปรต้น คือ น้ำ ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของต้นพืช)
จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1
ครูให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีแสดงการงอกของเมล็ด
3. ครูให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน  ในประเด็นต่อไปนี้     ๐ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร     ๐ นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด     ๐ นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง     ๐ นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่     ๐ นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 4. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน และการตอบคำถามในใบงาน สื่อการเรียนรู้ 1. เมล็ดถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำ  1 คืน   7  เมล็ด
2. แก้วใส   2  ใบ 3. กระดาษชำระ   1    ม้วน 4. น้ำ
5. ใบงานที่ 1 เรื่อง การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช


ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

              ลงชื่อ....................................................
                (นายภาคภูมิ&nbsp; โภชนุกูล)
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ....................................................         (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน)       (นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน) ผู้สอน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

              ลงชื่อ....................................................
                (นายภาคภูมิ&nbsp; โภชนุกูล)
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน<br />

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว1211 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช (2) ภาคเรียนที่  1 เวลา  1 ชั่วโมง คะแนน   10 คะแนน ผู้สอน นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 1.1  ป.2/1 ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
2. มฐ.ว 1.1  ป.2/2 อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ     เจริญเติบโตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ            หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 8.1  ป.2/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 2. มฐ.ว 8.1  ป.2/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด     ของตนเอง ของกลุ่มและของครู 3. มฐ.ว 8.1  ป.2/3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และ      บันทึกข้อมูล
4. มฐ.ว 8.1  ป.2/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล
5. มฐ.ว 8.1  ป.2/5 ตั้งคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ
6. มฐ.ว 8.1  ป.2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม และรวบรวมเป็นความรู้ 7. มฐ.ว 8.1  ป.2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา
    โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคำอธิบาย
8. มฐ.ว 8.1  ป.2/8 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน
สาระสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง
สาระการเรียนรู้ ความรู้ เมล็ดถั่วจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความชื้น โดยส่วนของรากแรกเกิดจะโผล่พ้นเมล็ดออกมาก่อน ส่วนยอดแรกเกิดจะค่อย ๆ เจริญออกมาจากเมล็ดภายหลัง  ในการสังเกตเมล็ดถั่วเขียวทั้งภายนอกและภายใน พบว่า ภายในเมล็ดจะประกอบด้วยส่วนของใบเลี้ยง รากแรกเกิด และยอดแรกเกิด
ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด   1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. ทักษะการสื่อสาร

            คุณลักษณะ
1.ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงานหรือภาระงาน ภาพวาดแสดงลำดับการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 3 ( 8-10 คะแนน) 2 ( 5-7 คะแนน) 1 ( ต่ำกว่า 5  คะแนน) การจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี    วาดภาพและระบายสีได้สัมพันธ์กัน  และถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนด  มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม  วาดภาพและระบายสีได้  มีการวาดภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด    วาดภาพและระบายสีได้ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 


กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ
ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้
                  ๐ นักเรียนคิดว่าน้ำมีผลต่อการงอกของเมล็ดอย่างไร (เมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความชื้น  ดังนั้นเมื่อเมล็ดได้รับน้ำ จะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ด หลุดออกได้ง่าย และทำให้รากงอกออกมาได้ดี)  ขั้นสอน ครูให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ผลการทดลองกิจกรรมที่ 1.1 การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ในใบงานที่ 1 หน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
1.ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันสรุปผลการทดลองลงในตารางสรุปผลการทดลอง            ลงบนกระดาน โดยครูเป็นผู้เขียนตามผลการทดลองของนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง โดยครูถามคำถามหลังทำ ดังนี้
    ๐  ผลการทดลองของนักเรียนเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนอย่างไร
    ๐  กลุ่มของนั

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557