บุษยา  หล๊ะโส๊ะ บุษยา หล๊ะโส๊ะ

ขอส่งแผนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการชั่งและการตวง ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 17-21มกราคม 2554

นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ

by บุษยา หล๊ะโส๊ะ @January,19 2011 22.39 ( IP : 223...252 )

บันทึกหน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                รหัสวิชา  ค11101              ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
หน่วยการเรียนรู้ ที่  7    เรื่องการชั่งและการตวง                                ภาคเรียนที่  1  เวลา    8    ชั่วโมง
ผู้สอน  นางสาวบุษยา    หล๊ะโส๊ะ                                                  โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

                                                            ...............................................................

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด
ค 2.1 ป1/1  บอกความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ค 6.1 ป1/1    ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป1/2    ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
                        สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป1/4    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ
                      ได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1 ป1/5    เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ค 6.1 ป1/6      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาระสำคัญ
                การชั่ง  อาจใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานหาน้ำหนักของสิ่งของได้  การเปรียบเทียนน้ำหนัก
ให้นำจำนวนหน่วยน้ำหนักที่ชั่งได้มาเปรียบเทียบกัน

สาระการเรียนรู้
    ความรู้ (นักเรียนต้องรู้อะไร)
1. การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆ
2. การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
3. การหาความจุและการเปรียบเทียบความจุของภาชนะต่างๆ
4. การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

ทักษะกระบวนการ (ปฏิบัติอะไรได้)
1. เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. ชั่งน้ำหนักสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ใน
                ชีวิจริง
3. หาความจุและเปรียบเทียบความจุของภาชนะต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
4. ตวงสิ่งของต่างๆ โดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
5.            ใช้ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะในการ
                แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่อง การชั่ง
2. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่อง การตวง
3. มีความรอบคอบและเชื่อมั่นในตนเอง
4.            ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
5.            มีวินัย
6.            นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
7.            มีความรู้ความเข้าใจ
8.            มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรืภาระงาน
ชิ้นงาน  :  ความรู้  /  แบบฝึกทักษะ  /  แบบฝึกหัด
ภาระงาน      ทักษะกระบวนการ  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน
4  (ดีมาก) 3  (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง)
1.ด้านความรู้ /
แบบฝึกทักษะ / แบบฝึกหัด 1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  70 %  ขึ้นไป 1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  60 %  ขึ้นไปแต่ไม่ถึง70 %
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  50 %  แต่ไม่ถึง60 %
1.  แสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนชัดเจน
2.  มีการสรุปผลหรือสรุปคำตอบ
3.  คำนวณถูกต้องครบถ้วนน้อยกว่า  50 %
2.  ด้านทักษะกระบวนการ 1.  ทำทุกข้อที่กำหนดให้
2.  ขั้นตอนการทำงานถูกต้อง
3.  ทำงานในเวลาที่กำหนด
มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง
1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 3  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง

3.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.  มีความรับผิดชอบ
2.  ทำงานเป็นระเบียบ
3.  มีวินัยในการทำงาน มีหนึ่งกรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง  1. มี 2  กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 1. มี 3
กรณีที่ไม่มีหรือบกพร่อง 


ระดับคุณภาพ                  16 – 20        หมายถึง    ดีมาก                                13 -15    หมายถึง    ดี
                                      10 -  12    หมายถึง      พอใช้                                ต่ำกว่า  1  หมายถึงปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนการสอน

ชั่วโมงที่  1  เรื่อง    การเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ
ขั้นนำ
1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  10  ข้อ  เวลา 10 นาที
    แล้วบันทึกผลคะแนนเก็บไว้
2.  แจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
3.  นักเรียนร้องเพลง  ไม้หก  จากแผนภูมิเพลง  แล้วสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง
เพลงไม้หก

ไม้หกกระดกขึ้นลง              น้ำหนักเที่ยงตรงขึ้นลงดีครัน
ผลัดกันขึ้นผลัดกันลง          นั่งตัวให้ตรงขึ้นลงสลับกัน
โจ๊ะทิง  ติงทั่ง  ทั่วติง  (ซ้ำ)
เล่นไม้หกกระดกขึ้นลง          น้ำหนักข้างลงนั้นต้องหนักกว่า
ข้างที่ลอยจะหนักน้อยกว่า              หากเสมอกันหนาสองข้างหนักเท่ากัน
โจ๊ะทิง  ติงทั่ง  ทั่งติง  (ซ้ำ)

ขั้นสอน
4.  ครูพานักเรียนไปที่สนามเด็กเล่น  แล้วให้  นักเรียนเล่นไม้หก  โดยให้      คนผอม  คู่กับ  คนอ้วน
แล้วให้นักเรียนสนทนากันว่าทำไมคนผอมจึงลอยขึ้นสูงกว่า  และทำไมคนอ้วนจึงไม่ลอยขึ้นสูง
5.  เพิ่มคนตัวเล็กให้ขึ้นไปนั่งกับคนตัวผอม  แล้วเล่นต่อ  กระดานไม้หกอยู่ในระดับเสมอกัน  แล้วให้นักเรียนสนทนาว่าทำไม
จึงเป็นเช่นนั้น  ครูและนักเรียนกลับเข้าไปสนทนาต่อในห้องเรียน
6.  ครูให้นักเรียนดู เครื่องชั่งแบบสองแขน  ครูให้นักเรียนหยิบก้อนหินที่มีขนาดไม่เท่ากัน  ใส่ข้างละ  1  ก้อน  นักเรียนสังเกต    เครื่องชั่งแบบสองแขน  จะเห็นว่าข้างที่ใส่ก้อนหินขนาดใหญ่กว่า  จะเอียงลงต่ำ  ส่วนข้างที่ใส่ก้อนหินขนาดเล็กกว่าจะลอยสูงขึ้น    และเมื่อนักเรียนหยิบก้อนหินลูกเล็กใส่เพิ่มข้างที่ลอยสูง ปรากฏว่า  สองแขนตาชั่งเสมอกัน
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเพราะอะไร  เหมือนกับการเล่นไม้หกหรือไม่  ทำไมข้างหนึ่งจึงลอยสูง  (เพราะเบากว่า)
ส่วนข้างที่เอียงลงแสดงว่า    (หนักกว่า)    เหมือนกับการเล่นไม้หก
ขั้นสรุป
7.  นักเรียนร้องเพลงไม้หกอีกครั้งหนึ่ง
8.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ
สื่อการสอน
-  เพลง
-  สื่อจริงไม้หก
-  เครื่องชั่งสองแขน

ชั่วโมงที่  2  เรื่อง  การเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ
ขั้นนำ     1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ
ขั้นสอน     2.  ให้นักเรียนทดลองชั่ง  สิ่งของต่าง  ๆ ที่ครูเตรียมไว้ให้  โดยใช้เครื่องชั่ง
แบบสองแขน  เพื่อตอบว่าข้างไหน  หนักกว่า  หรือ  เบากว่า  สังเกตได้อย่างไรว่า
หนักกว่า  หรือเบากว่า
    3.  นักเรียนทดลองเปรียบเทียบน้ำหนัก  โดยการใช้มือยกสิ่งของดูว่า  สิ่งไหนหนักมากกว่า  สิ่งไหนหนักน้อยกว่า
ซึ่งใช้ได้กับสิ่งของที่มีน้ำหนักแตกต่างกันมากจนรู้สึกได้  ถ้าน้ำหนักใกล้เคียงกัน  การใช้มือยกสิ่งของก็ไม่อาจเปรียบเทียบ
น้ำหนักได้  เช่น  ยกเก้าอี้ด้วยมือข้างหนึ่ง  และยกปิ่นโตข้าวด้วยมืออีกข้างหนึ่ง  แล้วให้นักเรียนตอบว่า  ข้างไหนหนักกว่า
สังเกตได้อย่างไรว่าหนักกว่า  (มือจะค่อย  ๆ ห้อยลงจนถึงพื้น)  ส่วนข้างที่
เบากว่า  ยังสามารถยกชูให้สูงขึ้นได้นานโดยไม่เมื่อยและห้อยลง
                    4.  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  1  แล้วทดลองเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียน
ด้วยตนเอง  โดยใช้มือยก  แล้วจดบันทึกว่า  ยกอะไรกับอะไรโดยให้สมาชิกในกลุ่มได้ยกทุกคน  แล้วร่วมกันสรุปว่า
สิ่งไหนหนักกว่าสิ่งไหนเบากว่า  สังเกตได้อย่างไรว่า  หนักกว่า  หรือ  เบากว่า  ทำเช่นนี้  2 ถึง 3  อย่าง  ส่งตัวแทนนำเสนอ
หน้าชั้น  แล้วนำผลงานที่จดบันทึกไปติดตามป้ายนิเทศของกลุ่ม  เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ศึกษาเปรียบเทียบกับงานของกลุ่ม
ตนเอง
ขั้นสรุป            5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ
                      6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมือ

สื่อการสอน
-  เครื่องชั่งสองแขน
-  ใบความรู้ที่  1
-  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 


ชั่วโมงที่  3  เรื่อง  การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยการคะเนด้วยตา
ขั้นนำ     1.  นักเรียนร้องเพลง  ไม้หก  จากแผนภูมิเพลง  แล้วสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการ
          เปรียบเทียบน้ำหนักโดยการยกด้วยมือ
ขั้นสอน          2.  ให้นักเรียนฝึกคะเนเปรียบเทียบน้ำหนัก  โดยการสังเกตด้วยสายตาว่า
สิ่งไหนหนักมากกว่า  สิ่งไหนหนักน้อยกว่า  ซึ่งมีหลักคะเนคือ  สิ่งของชนิดเดียวกันมีขนาดเท่ากัน  น้ำหนักย่อมเท่ากัน
สิ่งของชนิดเดียวกัน  แต่มีขนาดต่างกัน  สิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า น้ำหนักย่อมหนักมากกว่า  สิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าย่อมหนักน้อยกว่า    แล้วให้นักเรียนทดลองชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งแบบสองแขน  หลังจากคะเน  เพื่อดูว่าการคะเนถูกต้องหรือไม่  โดยให้ทดลองกับ  ของหลาย ๆ สิ่งที่มีในห้องเรียน
      3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  2  และทดลองเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ ที่ครูเตรียมไว้
ด้วยตนเองโดยใช้มือยก  หรือใช้สายตาคาดคะเนว่า สิ่งใดหนักมากกว่า  สิ่งใดหนักน้อยกว่า  แล้วทดลองชั่งด้วย
เครื่องชั่งแบบสองแขน  ทุกคนในกลุ่มได้ทดลองทำแล้วร่วมกันสรุป  และจดบันทึก
ขั้นสรุป       4.  ส่งตัวแทนนำเสนอ  การคะเนน้ำหนักที่หน้าชั้นเรียน  และนำผลงานกลุ่มที่บันทึก
ไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศของกลุ่ม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น  ๆ
                      5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยการคะเนด้วยตา
สื่อการสอน
-  ใบความรู้ที่  2
-  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ชั่วโมงที่  4  เรื่อง  การเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยคานชั่ง
ขั้นนำ     1.  นักเรียนร้องเพลง  ไม้หก
                  2.  ทบทวนการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการคะเนด้วยตาและยกดู
ขั้นสอน       3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  3 ถึง 5  คนศึกษาใบความรู้  ให้แต่ละกลุ่มนำไม้แขวนเสื้อ
มาทำคานชั่งโดยใช้เชือกผูกตะกร้าเล็ก ๆ ทั้งสองข้างของไม้แขวนเสื้อ  นักเรียนจับที่ปลายเกี่ยวของไม้แขวนเสื้อ
ยกขึ้นดูว่าตะกร้า  2  ข้างอยู่ระดับเดียวกันแล้ว  สมาชิกของแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบสิ่งของ  2  สิ่งที่ครูเตรียมไว้ให้
หรือแต่ละกลุ่มเตรียมมาด้วยการเปรียบเทียบด้วยตา ,  ด้วยการยกด้วยมือ  แล้วให้เลขากลุ่มจดบันทึกว่า  สิ่งของใดหนักมากกว่า    สิ่งของใดหนักน้อยกว่า  แล้วสมาชิกอีกคนหนึ่ง  ทดลองนำไปชั่งบนคานที่ทำมาจากไม้แขวนเสื้อโดยวางใส่ตะกร้าทั้งสองข้างเพื่อ  เปรียบเทียบดูว่า  สิ่งของใดหนักมากกว่า  สรุปร่วมกันว่า  สิ่งของใดหนักมากกว่า    สิ่งของใดหนักน้อยกว่า      โดยสังเกต    ไม้  แขวนเสื้อว่าตะกร้าที่ลอยขึ้นสูงกว่าแสดงว่าหนักน้อยกว่า  ตะกร้าที่เอียงลงต่ำกว่า  แสดงว่าหนักมากกว่า  ให้เลขากลุ่มจดบันทึกชื่อ  สิ่งของที่หนักมากกว่า  และ  ชื่อสิ่งของที่หนักน้อยกว่า
      4.  ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอการทดลองเปรียบเทียบน้ำหนักโดยการใช้คานชั่งหน้าชั้นเรียน
และนำผลการบันทึกการทดลองเปรียบเทียบไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศของกลุ่ม  เพื่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น  ๆ
ขั้นสรุป      5.  นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยคานชั่งว่า  เมื่อนำสิ่งของ  2  สิ่ง
วางลงบนคานชั่งทั้งสองข้าง  ข้างที่เอียงลงต่ำจะหนักมากกว่าข้างที่เอียงขึ้นสูง  หรือ  ข้างที่เอียงขึ้นสูงจะหนักน้อยกว่า
ข้างที่เอียงลงต่ำ
                                6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยคานชั่ง
สื่อการสอน
-  เพลง
-  ไม้แขวนเสื้อ
-  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ชั่วโมงที่  5  เรื่อง  การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ขั้นนำ    1.  นักเรียนร้องเพลง  ไม้หก  พร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบ  2  จบ
    2.  สนทนาถึงการเปรียบเทียบเทียบน้ำหนัก
ขั้นสอน    3.  ให้นักเรียนทดลองชั่งน้ำหนัก  โดยใช้หน่วยกลางในการเปรียบเทียบน้ำหนักให้นักเรียนเลือกสิ่งที่จะนำมา
เป็นหน่วยกลางหลาย ๆ อย่าง  คุณสมบัติของหน่วยกลาง  คือ  จะต้องมีขนาดเล็ก  และมีน้ำหนักเท่า ๆ กันทุกชิ้น  เช่น
ฝาน้ำอัดลม  กระป๋องน้ำอัดลม  ลูกบอล    ยางลบที่ยังไม่ได้ใช้  เหรียญห้าบาท  ดินสอที่ยังไม่ได้ใช้เป็นต้น
              4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  3  ถึง 5  คน  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้แล้วให้
สมาชิกในกลุ่มทดลองชั่งสิ่งของด้วยเครื่องชั่งสองแขน  และมีหน่วยกลางเป็นตัววัดน้ำหนัก  โดยวางสิ่งของลงปลายแขน
เครื่องชั่งข้างหนึ่งและอีกปลายแขนของเครื่องชั่งอีกข้างหนึ่งให้ใส่หน่วยกลางที่นักเรียนเลือก  จนแขนทั้งสองข้างของ
เครื่องชั่งอยู่ในระดับเดียวกัน  (หนักเท่ากัน)  แล้วนับดูหน่วยกลางว่าได้เท่าไร  สมาชิกร่วมกันสรุปว่าสิ่งของนั้นมีน้ำหนัก
เท่ากับกี่หน่วยกลาง  เลขากลุ่มจดบันทึกน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่งเหล่านั้น  ประมาณ  3  ถึง 4  ชิ้น  แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน  และนำผลงานกลุ่มไปติดที่ป้ายนิเทศของกลุ่มตนเอง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น
ขั้นสรุป 5.  นักเรียนร่วมกันสรุปการชั่งน้ำหนัก  โดยการใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานว่าสิ่งของที่ต้องการชั่ง
กับหน่วยกลางอยู่คนละข้างของแขนเครื่องชั่งให้สองแขนอยู่ในระดับเดียวกัน  (น้ำหนักเสมอกัน)  ให้ดูที่หน่วยกลางนับได้เท่าไร
ก็แสดงว่าของชิ้นนั้น  มีน้ำหนักเท่ากับจำนวนหน่วยกลางนั้น
                6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียนการชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน เสร็จแล้วครูเฉลยและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
สื่อการสอน
-  เพลง
-  สื่อจริง  ฝาน้ำอัดลม  กระป๋องน้ำอัดลม  ลูกบอล    ยางลบที่ยังไม่ได้ใช้  เหรียญห้าบาท
                  ดินสอที่ยังไม่ได้ใช้
-  ใบความรู้
-  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์

                              .............................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557