คุณครูเหรียม คุณครูเหรียม

ขอส่งแผนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป . 4 สัปดาห์ที่ 26-30

คุณครูเหรียม

by คุณครูเหรียม @January,03 2011 14.53 ( IP : 113...195 )

เรื่อง  บอกความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมได้                      เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่……………………………………………………………………………………..  ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  21

ขั้นนำ

          1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทยมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและวิถี
                ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นการศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ จนมความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะทำให้                 การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุข
ขั้นสอน

          2. ครูนำบัตรภาพของวัฒนธรรมในแต่ละภาคมาประกอบการสนทนาซักถามนักเรียน
          3. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมและลักษณะของวัฒนธรรมเพิ่มเติม

          4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4  คนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกความหมายของวัฒนธรรมและประเภทของวัฒนธรรม
                แล้วบันทึกลงในอภิปรายกลุ่ม


ขั้นสรุป
            5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความหมายของวัฒนธรรมและประเภทของวัฒนธรรม โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกความสำคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้                                                เวลา 2 ชั่วโมง วันที่……………………………………………………………………………………...........................ชั้น ป. 4 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั่วโมงที่  22


ขั้นนำ

            1. ครูสนทนากับนักเรียนทบทวนเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ  โดยนำบัตรภาพ

                วัฒนธรรมของแต่ละภาคมาประกอบการสนทนา

ขั้นสอน

            2. ครูนำบัตรภาพของวัฒนธรรมในแต่ละภาคมาประกอบการสนทนาซักถามนักเรียนเพิ่มเติมจากคาบที่แล้ว
            3. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรมเพิ่มเติม

            4. ครูให้นักเรียนบอกความสำคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไรบ้าง


ขั้นสรุป
            5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความสำคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา โดยมีครูเป็น

                ผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้                                                        เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่…………………………………………………………………………………….......................ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  23


ขั้นนำ

            1. ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคนอยู่ร่วมกันมากมายหลายเชื้อชาติ  หลายภาษามีความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวิถี
                ทางในการการดำเนินชีวิตที่อาจแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน ๆ ดังนั้นแต่ละท้องถิ่นย่อมจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปตาม
                เชื่อชาติความเชื่อ  ไม่ว่าจะเป็นภาษา  การแต่งกาย  อาหารการกิน  การสร้างที่อยู่อาศัย  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนขนบ

                ธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่าง ๆ


ขั้นสอน


              2. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมด้านอาหารการกินร่วมทั้งวัฒนธรรม
                  ของภาคใต้ด้วย


              3. ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคทางด้านภาษาและอาหารการกินแล้วบันทึกลงในสมุดงาน


ขั้นสรุป


              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคทางด้านภาษาและอาหารการกินโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  การแสดงและการละเล่นพื้นเมืองได้                              เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่……………………………………………………………………………………........................................ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  24


ขั้นนำ

            1. ครูสนทนาทบทวนถึงวัฒนธรรมที่เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานและ

                เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของมนุษย์

ขั้นสอน

              2. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการแต่งกายวัฒนธรรมด้านการแสดงและการละ

                  เล่นพื้นเมืองด้วย


              3. ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคทางด้านการแต่งกายวัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่น

                  พื้นเมืองแล้วบันทึกลงในสมุดงาน


ขั้นสรุป


              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคทางด้านการแต่งกายวัฒนธรรมด้านการแสดงและ

                การละเล่นพื้นเมือง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกประเพณีของท้องถิ่นได้                                                                  เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่…………………………………………………………………………………….......................ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  25


ขั้นนำ

            1. ครูสนทนาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  การแสดงและการละเล่นพื้นเมือง

                     


ขั้นสอน


              2. ครูนำบัตรภาพของประเพณีของแต่ละภาคมาให้นักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน
              3. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับประเพณีพื้นเมืองเพิ่มเติม

              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกประเพณีพื้นเมืองแล้วบันทึกลงในสมุดงาน               


ขั้นสรุป


              5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกประเพณีของท้องถิ่น  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ


เรื่อง  บอกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนของตนได้                                            เวลา 2 ชั่วโมง วันที่…………………………………………………………………………………….............................  ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั่วโมงที่  26


ขั้นนำ

              1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพราะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไหนย่อมบ่งบอกถึงความเจริญและประวัติ

                ความเป็นมาของท้องถิ่นนั้น

ขั้นสอน

              2. ครูนำบัตรภาพของวัฒนธรรมของแต่ละภาคมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งสนทนากับนักเรียนถึงวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นของตนเอง
              3. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพิ่มเติม

              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนของตนมา  1  เรื่องแล้วบันทึกลงในสมุดงาน

                โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ขั้นสรุป

              5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลัษณ์ในชุมชนของตน  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ


เรื่อง  บอกการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงามและความภูมิใจที่ได้รับได้                                      เวลา 2 ชั่วโมง วันที่……………………………………………………………………………………..........................................  ชั้น ป. 4 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั่วโมงที่  27


ขั้นนำ             1. ครูสนทนากับนักเรียนทบทวนเรื่องวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเพราะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไหนย่อมบ่งบอกถึงความเจริญ

                และประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเพิ่มเติมจากคาบที่แล้ว

ขั้นสอน
            2. ครูนำบัตรภาพของวัฒนธรรมของแต่ละภาคมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งสนทนากับนักเรียนถึงวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นของตน
                เองเพิ่มเติม
            3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักว่ามีอะไรบ้าง


            4. ครูให้นักเรียนบอกประสบการณ์การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงามของตนเองและความภูมิใจที่ได้รับแล้วบันทึกลงสมุดงาน

ขั้นสรุป


            5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกประสบการณ์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของตนเองและความภูมิใจที่ได้รับ โดยมีครูเป็น

                ผู้ชี้แนะ


เรื่อง  บอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร                  เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่…………………………………………………………………………………….................................................  ชั้น ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั่วโมงที่  28


ขั้นนำ                 1. ปัจจุบันวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาก  ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และอาหารการกิน  อันเกิดจากการหลั่งไหลของ
                    วัฒนธรรมต่างชาติ  เช่น  การแต่งกาย  อาหารต่างชาติ  ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในด้านการดำเนินชีวิต


ขั้นสอน
                2.  ครูให้นักเรียนบอกวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งนำบัตรภาพของวัฒนธรรมมาให้นักเรียนดู


                3.  ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างไรแล้วบันทึกลงสมุด
                    งาน


ขั้นสรุป

                4    ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างไรโดยมีครูเป็น

                      ผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ได้                                                          เวลา 2 ชั่วโมง

วันที่……………………………………………………………………………………....................... ชั้น ป. 4 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  29


ขั้นนำ

              1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติโดยนำบัตรภาพของวัฒนธรรมมา
                ประกอบการสนทนาขั้นสอน
              2. ครูนำบัตรภาพวัฒนธรรมต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งซักถามว่านักเรียนชอบวัฒนธรรมใดพร้อมบอกเหตุผลประกอบ


              3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3-4  คนโดยให้นักเรียนร่วมกันจัดทำสมุดภาพวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์โดยติดภาพ

                แล้วบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาพแล้วตกแต่งให้สวยงามแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน


ขั้นสรุป

              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกวิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

เรื่อง  บอกวัฒนธรรมของภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสานและภาคใต้ได้        เวลา  2  ชั่วโมง

วันที่  …………………………………………………………………………………...............  ชั้น  ป. 4

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่  30


ขั้นนำ


              1. คนไทยทุกภาคทุกท้องถิ่นได้สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษามาอย่างต่อเนื่อง  ผู้คนแม้    จะพูด ภาษาไทย  แต่ก็จะมีสำเนียง

                  แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค  เรียกว่า ภาษาถิ่น  เช่น ภาษาไทยในท้องถิ่นภาคเหนือจะแตกต่างจากภาคอีสานและ

                  ภาคใต้  แต่ก็สามารถใช้สื่อสารทำความเข้าใจกันได้เรื่อง

ขั้นสอน

              2. ครูนำบัตรภาพวัฒนธรรมต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาค

              3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3-4  คนโดยให้นักเรียนร่วมกันบอกวัฒนธรรมของภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน

                และภาคใต้แล้วบันทึกลงในอภิปรายกลุ่ม


ขั้นสรุป

              4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกวัฒนธรรมของภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสานและภาคใต้ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

Comment #1
Posted @January,04 2011 18.53 ip : 113...174

ทำไม มี โฆ เยอะจัง ฮิๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557