ครูนะ ครูนะ

ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 (Myself) ชั่วโมงที่ 6-12

ครูนะ

by ครูนะ @December,19 2010 19.17 ( IP : 118...181 )

ชั่วโมงที่  6  เรื่อง การทักทาย
ใช้สอนวันที่ ..............................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนการทักทาย

ขั้นจัดกิจกรรม
      2.  ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาหรือเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับการทักทายจากแบบเรียนตามครูและให้จับคู่ฝึกอ่าน
      3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คนร่วมกันหาคำศัพท์ยากและฝึกแปลความหมายพร้อมตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ขั้นสรุป
    4. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
    5.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน

สื่อการสอน
      -  บัตรภาพการทักทาย
      -  หนังสือเรียน

ชั่วโมงที่  7  เรื่อง การกล่าวลา
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพการกล่าวลาพร้อมพูดคุยสนทนา

ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  กลุ่มคำประโยคการกล่าวลาจากบัตรคำ  Good  bye , Bye-bye , Bye , See  you  tomorrow ,  See  you  again. ,See  you  then.,  See  you  later.,  See  you  next  week.,  See  you  next  month.  See  you    on  ………………,  See  you  at  ………………….. พร้อมสนทนาถึงความหมายและวิธีการใช้
      3.  ให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูดประโยคการกล่าวลา
      4.  ให้นักเรียนเขียนคำ กลุ่มคำ ประโยคและบทสนทนาการกล่าวลาลงในสมุด

  ขั้นสรุป
      5.    ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      6.    ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

  สื่อการสอน
      -  บัตรภาพการกล่าวลา
      -  บัตรคำ

ชั่วโมงที่  8  เรื่อง การกล่าวลา
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องการกล่าวลา

ขั้นสอน
      2.  ให้นักเรียนทบทวนอ่านคำ  กลุ่มคำประโยคการกล่าวลาจากบัตรคำอีกครั้ง ดังนี้  Good  bye , Bye-bye , Bye , See    you  tomorrow , See  you  again. ,See  you  then.,  See  you  later.,  See  you  next  week.,  See  you  next    month.  See  you  on  ………………,  See  you  at  ………………….. พร้อมสนทนาถึงความหมายและวิธีการใช้
      3.  ให้นักเรียนศึกษาบทสนทนาการกล่าวลาพร้อมจับคู่ฝึกพูดแสดงบทบาทสมมุติ
      4.  ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

  ขั้นสรุป
      5.  ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
      6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

  สื่อการสอน
      -  บัตรภาพการกล่าวลา
      -  บัตรคำ

ชั่วโมงที่  9  เรื่องการขอโทษ  การพูดแทรกอย่างสุภาพ
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................


กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องการกล่าวลา

ขั้นสอน
    2.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพพร้อมพูดคุยสนทนา
    3. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำ  ประโยคการพูดขอโทษและการพูดแทรกอย่างสุภาพ ดังนี้
          -  Excuse  me , May  I  ask  you  a question ?
          -  Excuse  me , Where  is  the  the  market ?
          -  Excuse  me , Where  is  the  Tessabantumbonprik school ?
          -  Sorry  , I  step  on  your  foot.
          พร้อมสนทนาพูดคุยความหมายและวิธีการใช้
  4.  ให้นักเรียนฝึกพูดและคัดประโยคลงในสมุด

ขั้นสรุป
  5. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู

สื่อการสอน
  -    บัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพ
  -    แถบประโยค 


ชั่วโมงที่  10  เรื่องการขอโทษ  การพูดแทรกอย่างสุภาพ
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนประโยคการพูดขอโทษและการพูดแทรกอย่างสุภาพ

ขั้นสอน
    2.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพพร้อมพูดคุยสนทนา
    3.  ให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูดบทสนทนาถามตอบแสดงบทบาทสมมุติการพูดขอโทษและการพูดแทรกอย่างสุภาพ
    4.  ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
    5. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู
    6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

สื่อการสอน
  -    บัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพ
  -    แถบประโยค 


ชั่วโมงที่  11  เรื่องการขอบคุณ
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
      1.  นำนักเรียนสนทนาทบทวนประโยคการพูดขอโทษและการพูดแทรกอย่างสุภาพ

ขั้นสอน
    2.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพการพูดขอบคุณและการกล่าวตอบรับพร้อมสนทนาพูดคุย
    3.  ให้นักเรียนฝึกอ่านคำขอบคุณและกล่าวตอบรับ พร้อมสนทนาพูดคุยความหมายและวิธีการใช้ ดังนี้
          -  Thank  you                -  Thank  you  very  much.          -    Thank  you  so  much.
          -  Thanks                      -  Thank  you  ever  so  much.    -    You  are  welcome.
          -  That  allright.
    4.  ให้นักเรียนคัดประโยคการขอบคุณลงในสมุด

ขั้นสรุป
    5. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู

สื่อการสอน
  -    บัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพ
  -    แถบประโยค 


ชั่วโมงที่  12    เรื่องการขอบคุณ
ใช้สอนวันที่ ......................................................................................................................................................

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1. นำนักเรียนสนทนาทบทวนประโยคการขอบคุณอีกครั้ง
          -  Thank  you                -  Thank  you  very  much.          -    Thank  you  so  much.
          -  Thanks                      -  Thank  you  ever  so  much.    -    You  are  welcome.
          -  That  all right.

ขั้นสอน
    2.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพการพูดขอบคุณและการกล่าวตอบรับพร้อมสนทนาพูดคุย
    3.  ให้นักเรียนศึกษาบทสนทนการขอบคุณและกล่าวตอบรับ ดังนี้
          Example 1
          Muhummad  :  I  have  a new  book  for  you.
          Solah              : Thank  you  very  much.
          Muhummad    :  You  are  welcome.

          Example 2
          Dareeya  :    Where  is  Tessabantumbonprik  school ?
          Dom      :    It  is  behind  Municipality  Office.
          Dareeya  :    Thank  you.
          Dom      :    You  are  welcome.

    4.  ให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูดบทสนทนาการขอบคุณ
    5.  ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

  ขั้นสรุป
    5. ให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกับครู

สื่อการสอน
  -    บัตรภาพการพูดแทรกอย่างสุภาพ
  -    แถบประโยค

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557