โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 54

by prikschoolteam @December,12 2010 20.46 ( IP : 182...154 ) | Tags : โรงเรียนเทศบาล ตำบลปริก
 • photo , 640x480 pixel , 34,467 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 31,482 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,293 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 26,308 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,699 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 30,736 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 20,686 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 23,151 bytes.

ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 นางวรรณา อุยยะพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินบัญชี,นางวนิตา ลิงาลาห์ ครูผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ , นางสาวสดใส  เส็นทอง บุคลากรสนับสนุนการสอน เข้ารับการอบรมปฏิบัตการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554  รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  1. กับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          - การจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
          - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
          - การจัดทำแผนการดำเนินงาน
          - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา
          - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา
  2. คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่า
      ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2551
          - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
          - การพัสดุของสถานศึกษา
          - การเงินและการบัญชีของสถานศึกษา
  3. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Comment #1
Posted @December,15 2010 10.58 ip : 180...130

เรียน ผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน กรุณาร่วมกันจัดทำรายงานการเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ มาให้คณะผู้บริหารทราบด้วย 1ฉบับ ที่มีเนื้อหา สาระสำคัญ พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะที่จะนำประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับการบริหารจัดการในโรงเรียน และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย

สุริยา  ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557