นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ครูนันท์

by นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ @December,12 2010 14.23 ( IP : 182...41 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

          ข้าพเจ้า นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553 ให้ผู้บริหารทราบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                                                    นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ
                                                                                                                  ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

.....................................................................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้    รหัสวิชา ง 13101    ชั้น ป.3  หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการ

ดำรงชีวิตและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 เวลา10 ชั่วโมง คะแนน 18 คะแนนผู้สอนนายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3 /1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวและส่วนรวม

ง 1.1 ป.3 /2 ใช้วัสดุ ปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน ช่วยให้ประหยัด

ง 1.1 ป.3 /3 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์ล้อม

สาระสำคัญ

การทำความสะอาดบ้านและห้องต่างภายในบ้าน จะทำให้บ้านสะอาด สวยงาม และน่าอยู่ การใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะอาด

เรียบร้อย และเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งถูกกาลเทศะ จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี  การรู้จักเลือกซื้อและเก็บอาหารสด รวมทั้ง

เลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม และสามารถประกอบอาหารได้ถูกหลักโภชนาการ จะทำให้ร่างกายเราได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนการทำน้ำผลไม้อย่างถูกหลักโภชนาการจะทำให้ได้รับประทานน้ำผลไม้ที่สะอาดและถูกหลักอนามัยในการ

รับประทานอาหารอย่างมีมารยาท จะทำให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร่วมรับประทานอาหาร  และเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดี

สาระการเรียนรู้

ความรู้

-หลักการจัดบ้าน

-การทำความสะอาดห้องน้ำ

-การทำความสะอาดเครื่องเรือน

-การเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

-การดูแลรักษาเสื้อผ้า

-การซ่อมแซมเสื้อผ้า

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร

-การเลือกซื้ออาหารสด

-การเก็บอาหารสด

-การประกอบอาหาร

-รู้จักน้ำผลไม้

-ประโยชน์ของน้ำผลไม้

-การเลือกผลไม้มาทำน้ำผลไม้

-การทำน้ำผลไม้

-มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

-มารยาทในการซื้ออาหารรับประทานแบบนั่งโต๊ะ

-มารยาทในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้น

-มารยาทในการซื้ออาหารรับประทาน

ทักษะกระบวนการ
-การดูแล และช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับงานที่เป็นกิจวัตรประจำวัน

-การช่วยเหลืองานในครอบครัว

-การทำงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน

-การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม

-การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยันและซื่อสัตย์

-รู้จักประหยัดและอดออม

-รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและถูกวิธี

การประเมินผลรวบรวม

ชิ้นงานหรือภาระงาน

ชิ้นงาน    บ้านแสนสุข

ภาระงาน  สังเกตพฤติกรรม          การทำงานกลุ่ม      การร่วมกิจกรรม

การประเมินผล

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 3 2 1

1.ความหมายและลักษณะของบ้าน บอกความหมายและความสำคัญของบ้านได้และลักษณะของบ้าน บอกความหมายและความ

สำคัญของบ้านได้ บอกความหมายของบ้าน

2.เครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน บอกชื่อเครื่องมือและใช้ได้ถูกประเภททุกอย่าง บอกชื่อเครื่องมือและใช้ได้ถูกประเภท1-3

อย่าง บอกชื่อเครื่องมือและใช้ได้ไม่ถูกประเภท

3.การกวาดพื้น

ใช้อุปกรณ์ถูกต้องทุกๆครั้ง ใช้อุปกรณ์ถูกต้องในบางครั้ง ใช้อุปกรณ์ได้ไม่ถูกถูกต้อง

4.การถูพื้น

ใช้อุปกรณ์ถูกต้องทุกๆครั้ง ใช้อุปกรณ์ถูกต้องในบางครั้ง ใช้อุปกรณ์ได้ไม่ถูกถูกต้อง

5.การจัดเก็บสิ่งของในบ้าน

จัดเก็บเป็นที่และเป็นระเบียบเรียนร้อยตลอดเวลา จัดเก็บเป็นที่แต่ไม่เป็นระเบียบในบางครั้ง จัดเก็บเป็นที่แต่ไม่เป็นระเบียบ

6.การฝึกแต่งกายด้วยตนเอง แต่งตัวเองทุกครั้ง แต่งตัวเองและมีคนอื่นคอยช่วย แต่งตัวไม่ได้

7.การเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย

จัดเก็บเป็นที่และเป็นระเบียบเรียนร้อยตลอดเวลา จัดเก็บเป็นที่แต่ไม่เป็นระเบียบในบางครั้ง จัดเก็บเป็นที่แต่ไม่เป็นระเบียบ

8.การจัดเตรียมอาหาร

อาหารสะอาด สด ตลอดทุกมื้อ อาหารสะอาด สด บางมื้อ อาหารสะอาด แต่ไมสด

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่  1  บ้านน่าอยู่ (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1    วันที่ 1 มิถุนายน  2553

ขั้นนำ

1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบ้านของนักเรียน  ผู้อยู่อาศัย
2.ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับบ้านที่น่าอยู่เป็นอย่างไร

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายบอกความหมายและความสำคัญของบ้านได้และลักษณะของบ้านที่ดี
4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6 คน เขียนหลักการจัดบ้าน

5.ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

6.ครูอธิบายหลักการจัดบ้านเพิ่มเติมและให้นักเรียนลองกลับไปปฏิบัติที่บ้าน

7.นักเรียนจดบันทึกความหมายและความสำคัญของบ้านลงในสมุดบันทึก

ขั้นสรุป

8.ครูให้นักเรียนสรุปความหมายและความสำคัญของบ้าน

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของบ้าน

2.สนทนากับนักเรียนใครบ้านที่ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนศึกษาการทำความสะอาดบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน
4.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน

5.นักเรียนที่ถูกเลือกให้ตอบ ออกมาเขียนคำตอบบนกระดาน

6.ครูให้นักเรียนจับกลุ่มอภิปรายการทำความสะอาดห้องต่างๆภายในบ้าน

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมการทำความสะอาดบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน

ขั้นสรุป

8.นักเรียนทำชิ้นงาน

9.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  2  เสื้อผ้าน่าใส่ (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง ความหมายและความสำคัญของบ้านได้และลักษณะของบ้านที่ดี

การทำความสะอาดบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน

2.ครูให้นักเรียนสำรวจเครื่องแต่งกายของตัวเองและเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ

ขั้นสอน

3.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

4.ครูยกตัวอย่างการแต่งกายของเทศกาลต่างๆ

5.ให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างการเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะ

6.ครูอธิบายการเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสีผิว รูปร่าง และวัย

7.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องการเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

2.สนทนากับนักเรียนใครบ้างที่ดูแลเสื้อผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าเอง

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายการดูแลเสื้อผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้า

4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน นำเสื้อผ้าที่ขาดมาคนละ 1 ตัว

5.นักเรียนแต่ละกลุ่มซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ตนพามา โดยมีครูคอยดูแล

6.นักเรียนฝึกพับเก็บเสื้อผ้าที่ถูกต้อง

7.นักเรียนออกมาโชว์ผลงานของตัวเอง

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  3    อาหารเลิศรส (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง การเลือกใช้เครื่องแต่งกาย การดูแลเสื้อผ้า และซ่อมแซมเสื้อผ้า

2.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการรู้จักเลือกซื้อและเก็บอาหารสด

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนดูภาพอาหารสดที่เราต้องซื้อมาประกอบอาหาร

4.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมอาหารสดที่นักเรียนเคยเห็น

5.ครูอธิบายการเลือกซื้ออาหารสดและเก็บอาหารสด

6.ครูตั้งคำถามและให้นักเรียนตอบ

7.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 6  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บอาหารสด

2.สนทนากับนักเรียนอุปกรณ์ต่างๆภายในครัวที่นักเรียนเคยใช้ประกอบอาหาร

และสอบถามนักเรียนที่เคยช่วยพ่อแม่ประกอบอาหาร

ขั้นสอน

3.ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนประกอบอาหารง่ายๆและสั่งให้นักเรียนพาอุปกรณ์ทำครัวมาคนละ 1 ชิ้น

4.ครูสาธิตการทำอาหารและให้นักเรียนทำตาม

5.นักเรียนออกมาโชว์ผลงานการทำอาหารของกลุ่มตัวเอง

ขั้นสรุป

6.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  4    เครื่องดื่มชื่นใจ (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 วันที่ 13  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง การเลือกซื้ออาหารและประกอบอาหาร

2.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องน้ำผลไม้ที่นักเรียนรู้จัก

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนบอกน้ำผลไม้/น้ำสมุนไพรที่นักเรียนรู้จัก

4.ครูอธิบายประโยชน์ของน้ำผลไม้และการเลือกผลไม้มาทำน้ำผลไม้

5.นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดของตัวเอง

6.ครูตั้งคำถามและให้นักเรียนตอบ

7.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

8.ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 20  กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องการเลือกผลไม้มาทำน้ำผลไม้

ขั้นสอน

2.ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำน้ำผลไม้

3.ครูแจ้งให้นักเรียนพาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำน้ำผลไม้มาล่วงหน้า

4.ครูสาธิตการทำน้ำผลไม้และให้นักเรียนทำตาม

5.นักเรียนออกมาโชว์ผลงานการทำอาหารของกลุ่มตัวเอง

ขั้นสรุป

6.นักเรียนและครูช่วยกันชิมผลงานน้ำผลไม้

7.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  5    มารยาทงาม (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม  2553

ขั้นนำ

1.สนทนากับนักเรียนเรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น    

2.นักเรียนยกตัวอย่างการมารยาทการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามนักเรียนมารยาทในการรับประทานแบบนั่งโต๊ะ

4.ครูอธิบายมารยาทในการรับประทานแบบนั่งโต๊ะ

5.นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดของตัวเอง

6.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนลองสมมติสถานการณ์การรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ

7.ครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันประเมินแต่ละกลุ่ม

ขั้นสรุป

8.ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 3  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องมารยาทในการรับประทานแบบนั่งโต๊ะ

ขั้นสอน

2.ครูสอบถามนักเรียนมารยาทในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้นและมารยาทในการซื้ออาหารรับประทาน

3.ครูให้นักเรียนออกมาเขียนบนกระดานเกี่ยวกับมารยาทมารยาทในการซื้อ อาหารรับประทาน

4.ครูอธิบาย มารยาทในการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้นและมารยาทในการซื้ออาหารรับประทาน

5.ครูและนักเรียนร่วมกันสาธิตการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้นและมารยาทในการซื้ออาหารรับประทาน

ขั้นสรุป

6.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

7.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  ใบความรู้      ใบกิจกรรม  หนังสือ  ภาพประกอบ  หนังสือพิมพ์        ห้องสมุด  บ้านของนักเรียนเอง    ห้องเรียน

โรงอาหาร

......................................................................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้    รหัสวิชา ง 13101    ชั้น ป.3  หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง

เกษตรน้อย   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  7 ชั่วโมง คะแนน 13 คะแนนผู้สอน นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ    โรงเรียน  เทศบาลตำบลปริก
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการการ ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว- เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  สหกรณ์ การจัดการขยะ

อาหารกลางวันโรงเรียน

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3 /1 บอกวิธีการหรือประโยชน์ของการทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ง 1.1 ป.3 /2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัด

ง 1.1 ป.3 /3 ทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

สาระสำคัญ
การใช้เครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับงาน จะทำให้งานของเราสำเร็จได้รวดเร็ว และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

มือเกษตรให้ยาวขึ้นการปลูกผักสวนครัวเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว และยังทำให้เรามีผักที่สด สะอาด ปราศจากสาร

พิษไว้รับประทานด้วยสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเราต้องดูแลและเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์มี

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเจริญเติบโตได้เต็มที่

สาระการเรียนรู้

ความรู้ ( นักเรียนต้องรู้อะไร )

-รู้จักเครื่องมือเกษตร

-แนะนำเครื่องมือเกษตร

-การใช้เครื่องมือเกษตรอย่างปลอดภัย

-การดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือเกษตร

-รู้จักพืชผักสวนครัว

-การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว

-การปลูกพืชผักสวนครัว

-การบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว

-การเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว

-รู้จักสัตว์เลี้ยง

-การคัดเลือกพันธุ์สัตว์เลี้ยง

-อาหารของสัตว์เลี้ยง

-ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง
-การป้องกันและดูแลรักษาโรคของสัตว์เลี้ยง

ทักษะกระบวนการ  ( นักเรียนปฏิบัติอะไรได้ )

-อธิบายความหมาย ประเภท และวิธีการใช้เครื่องมือเกษตร

-ใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องมือเกษตร

-อธิบายความหมายและประเภทของพืชผักสวนครัว

-อธิบายการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว

-ปลูกและบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว

-อธิบายขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กับงาน

-เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ และมีทักษะในการปลูกผักสวนครัว

-เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ และมีทักษะในการดูและเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง

ชิ้นงานหรือภาระงาน

ชิ้นงาน      เศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินผล

วิธีการประเมิน

1.แบบฝึกหัด

2.การปฏิบัติจริง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.แบบฝึกหัด

2.แบบบันทึกการทำงาน

การประเมินผล

การทำงานกลุ่ม

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ3 2 1

1.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุกคนทำหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีผู้ที่มีหน้าที่ แต่ไม่รับผิดชอบ  1 คน มีผู้ที่

มีหน้าที่ แต่ไม่รับผิดชอบ  2  คน ขึ้นไป

2.ขั้นตอนการทำงาน

1.คัดเลือกเรื่องตามความสนใจของกลุ่ม

2.มีการวางแผนงาน

3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์

4.ปฏิบัติตามแผนและพัฒนางาน ขาดขั้นตอน 1  ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน ขาดขั้นตอน 2  ขั้นตอน ขึ้นไป  หรือไม่ชัดเจน

5.ความร่วมมือในการทำงาน

7.เวลา เสร็จตามกำหนดและงานมีคุณภาพ

การประเมินผล

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ3 2 1

1.การปลูกพืช

ปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง ปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเองและซื้อในบางครั้ง ซื้อผักจากท้องตลาด

2.เครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการปลูกพืช ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องทุกๆครั้ง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องในบางครั้ง ใช้อุปกรณ์ได้ไม่

ถูกถูกต้อง

3.การปลูกผักสวนครัวเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวและยังทำให้เรามีผักที่สดปราศจากสารพิษไว้รับประทานด้วย ปลูกผัก

สวนครัวสวนครัวไว้รับประทานเองมากกว่า  10  ชนิด เช่น  ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้  พริก ชะอม  ตำลึง  ผักหวานมะเขือ  ถั่ว  แตงกว่า

และผักต่างๆ ปลูกผักสวนครัวสวนครัวไว้รับประทานเองอย่างน้อย  5-7  ชนิด ปลูกผักสวนครัวสวนครัวไว้รับประทานเองน้อยกว่า 5

ชนิด

4.การเลี้ยงสัตว์ แยกชนิดในการจัดสถานที่ได้ถูกต้องกับสัตว์แต่ละชนิดจัดสถานที่ได้ถูกต้องกับสัตว์ จัดสถานที่รวมในการเลี้ยงสัตว์

3.แบบฝึกหัด

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่  1  เครื่องมือการเกษตร (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1    รู้จักเครื่องมือการเกษตร        วันที่  10  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ

1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน

2.ครูให้นักเรียนดูภาพประกอบเครื่องมือการเกษตร

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายการใช้เครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิด

4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6 คน

5.ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมือการเกษตร

6.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายการใช้เครื่องมือการเกษตรที่วาดไว้

7.ครูอธิบายการใช้เครื่องมือการเกษตรเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

8.ครูตั้งคำถามและให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการเกษตร

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 2 การดูแลและรักษาเครื่องมือการเกษตร                        วันที่ 17  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง การใช้เครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิด

2.สนทนากับนักเรียนใครบ้าง ที่ดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการดูแลเครื่องมือการเกษตร

4.ครูให้นักเรียน นำภาพเครื่องมือการเกษตรที่วาดในคาบที่แล้วมาเรียนในคาบนี้

5.ครูอธิบายการดูแลรักษาเครื่องมือทางการเกษตรแต่ละประเภท

6.ครูให้นักเรียนนำภาพขึ้นมาและบอกครูถึงวิธีการดูแลรักษา

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมการดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร

ขั้นสรุป

8.นักเรียนทำชิ้นงาน

9.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  2  พืชผักสวนครัว   (2 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1    รู้จักพืชผักสวนครัว  วันที่ 24  สิงหาคม  2553

ขั้นนำ

1.ตั้งคำถามนักเรียน เกี่ยวกับพืชผักสวนครัว

2.ครูสอบถามถึงพืชสวนครัวที่นักเรียนรู้จัก

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนออกมาเขียนชื่อผักสวนครัวที่นักเรียนรู้จักบนกระดาน

4.ครูให้นักเรียนดูภาพผักสวนครัวแต่ละประเภท

5.ครูอธิบายความหมายของพืชผักสวนครัวและลักษณะของพืชผักสวนครัวแต่ละประเภท

6.นักเรียนซักถามส่วนที่ไม่เข้าใจ

ขั้นสรุป

7.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 2 การขยายพันธ์พืชผักสวนครัว                                วันที่  31 สิงหาคม  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง พืชผักสวนครัวแต่ละประเภท

2.สนทนากับนักเรียนใครบ้างที่รู้จักวิธีการขยายพันธ์พืชผักสวนครัว

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการขยายพันธ์พืชผักสวนครัว

4.ครูอธิบายวิธีการขยายพันธ์พืชผักสวนครัว

5.ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการขยายพันธ์พืชผักสวนครัว

ขั้นสรุป

6.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 3 การปลูกพืชผักสวนครัว                              วันที่  7 กันยายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่อง พืชผักสวนครัว

2.สนทนากับนักเรียนถึงประโยชน์การปลูกพืชผักสวนครัว

ขั้นสอน

3.ครูให้นักเรียนลงแปลงเกษตรของโรงเรียน

4.นักเรียนลงมือปฏิบัติ

5.ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขั้นสรุป

6.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 4 การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว                        วันที่  14 กันยายน  2553

ขั้นนำ

1.สอบถามนักเรียนถึงผลการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

2.สนทนากับนักเรียนการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวและการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว

4.นักเรียนศึกษาจากหนังสือ

5.ครูตั้งคำถามและให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวและการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว

6.แบ่งกลุ่มให้นักเรียนยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวและบอกวิธีการบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว

7.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป

8.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่  3  สัตว์เลี้ยงน่ารัก   (1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 5 สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก                              วันที่  21 กันยายน  2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนบทเรียนเรื่องพืชผักสวนครัว

2.สนทนากับนักเรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท

ขั้นสอน

3.สอบถามนักเรียนใครบ้างที่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

4.นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรื่องสัตว์เลี้ยง

5.ครูอธิบายการบำรุงรักษาสัตว์เลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง

6.นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

7.นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

ใบงาน  ใบความรู้      ใบกิจกรรม  หนังสือ  ภาพประกอบ  หนังสือพิมพ์        ห้องสมุด  บ้านของนักเรียนเอง    ห้องเรียน

แปลงเกษตร  แปลงดอกไม้  สวนหย่อม

........................................................................................................................................................................


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้    รหัสวิชา ง 13101    ชั้น ป.3  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง

หนูน้อยนักประดิษฐ์ ภาคเรียนที่ 2 เวลา  7 ชั่วโมง คะแนน 13 คะแนนผู้สอนนานฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3 /1 บอกวิธีการทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง

ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย

ง 1.1 ป.3 /3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

สาระสำคัญ

การเรียนรู้เรื่องงานช่าง เครื่องมือช่าง และการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาของใช้ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และยังช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และช่วยฝึกให้มีนิสัยที่ดีในการทำงาน

สาระการเรียนรู้

ความรู้ ( นักเรียนต้องรู้อะไร )

-ประเภทของงานช่าง

-ประโยชน์ของงานช่าง

-เครื่องมืองานช่าง

-วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือช่าง

-การซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาของใช้

-ประโยชน์ของงานประดิษฐ์

-วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

-การออกแบบและกระบวนการทำงานประดิษฐ์
-กระบวนการทำงานประดิษฐ์
-ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
-ตัวอย่างกระบวนการประดิษฐ์ของใช้
-ความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี
-การออกแบบและพัฒนาของใช้

ทักษะกระบวนการ

-การดูแล และช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับงานที่เป็นกิจวัตรประจำวัน

-การช่วยเหลืองานในครอบครัว

-การทำงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน

-การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม

-การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยันและซื่อสัตย์

-รู้จักประหยัดและอดออม

-รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและถูกวิธี

ชิ้นงานหรือภาระงาน

ชิ้นงาน      ประดิษฐ์สุดหรู

การประเมินผล

วิธีการประเมิน

1.แบบฝึกหัด

2.การปฏิบัติจริง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.แบบฝึกหัด

2.แบบบันทึกการทำงาน

การประเมินผล

การทำงานกลุ่ม

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ3 2 1

1.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2.ขั้นตอนการทำงาน

3.ความร่วมมือในการทำงาน

4.การร่วมงานกลุ่มอย่างมีความสุข

5.เวลา เสร็จตามกำหนดและงานมีคุณภาพ เสร็จไม่ทันตามกำหนด แต่งานมีคุณภาพ

การประเมินผล

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ3 2 1

1.ความหมายและความสำคัญของงานช่าง และ

งานประดิษฐ์ ให้ความสำคัญของงานช่าง และงานประดิษฐ์ชิ้นงานที่กำหนดได้ครบ ให้ความสำคัญของงานช่าง และงานประดิษฐ์ชิ้น

งานที่กำหนดได้3-5ชิ้น ให้ความสำคัญของงานช่าง และงานประดิษฐ์ชิ้นงานที่กำหนดต่ำกว่า3 ชิ้น

2.วัสดุ และเศษวัสดุที่ใช้ในงานช่าง และงานประดิษฐ์ วัสดุ และเศษวัสดุที่ใช้งานช่าง และงานประดิษฐ์ที่มีในชุมชนและใช้อย่าง

ประหยัด วัสดุ และเศษวัสดุที่ใช้ในงานช่าง และงานประดิษฐ์มีในชุมชนและหาซื้อด้วย วัสดุ และเศษวัสดุที่ใช้ในงานช่าง และงาน

ประดิษฐ์ซื้อทั้งหมด

3.วิธีเก็บรักษาวัสดุ และเศษวัสดุต่างๆ เก็บรักษาวัสดุ และเศษวัสดุต่างๆโดยการแยกเป็นส่วน  ประเภท ชนิด เก็บรักษาวัสดุ และเศษ

วัสดุต่างๆโดยการรวมทั้งหมด เก็บรักษาวัสดุ และเศษวัสดุต่างๆเท่าที่มี

4.อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่าง และงานประดิษฐ์ ใช้อุปกรณ์ในงานช่าง และงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ในงานช่าง และงาน

ประดิษฐ์ได้ถูกต้องในบางครั้ง ใช้อุปกรณ์ในงานช่าง และงานประดิษฐ์ได้ไม่ถูกต้อง

5.การประดิษฐ์

ของเล่นของใช้ ประดิษฐ์ของเล่นตามที่กำหนดได้ครบ ประดิษฐ์ของเล่นตามที่กำหนดได้เพียง 2-5 ชิ้น ประดิษฐ์ของเล่นได้น้อยกว่า

3  ชิ้น


3.แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ

10  คะแนน 4  = ดีเยี่ยม

8 – 9  คะแนน 3 = ดี

6 – 7  คะแนน 2 = พอใช้

1 – 5  คะแนน 1 = ปรับปรุง


กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่  1  งานช่างน่ารู้ (3 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1    รู้จักเครื่องมืองานช่าง                                    วันที่  28 ก.ย 2553

ขั้นนำ

1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมืองานช่างที่มีอยู่ในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน

2.ครูให้นักเรียนดูภาพประกอบเครื่องมืองานช่าง

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายประเภทของงานช่างที่นักเรียนควรรู้จัก

4.ครูสอบถามนักเรียนถึงประโยชน์ของเครื่องมืองานช่าง

5.ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมืองานช่าง

6.ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธิบายการลักษณะเครื่องมืองานช่างที่วาดไว้

7.ครูให้นักเรียนเล่นเกมทายตอบเครื่องมืองานช่าง

ขั้นสรุป

8.ครูสนทนากับนักเรียนถึงคุณค่าของงานช่าง

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 2            วิธีการใช้เครื่องมืองานช่าง                      วันที่  5 ต.ค 2553

ขั้นนำ

1.ทบทวนกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทงานช่าง

2.ครูให้นักเรียนดูภาพประกอบเครื่องมืองานช่างอีกครั้ง

ขั้นสอน

3.ครูสอบถามชื่อเครื่องมือช่างแต่ละประเภท

4.ครูสอบถามนักเรียนถึงวิธีการใช้เครื่องมือช่าง

5.ครูอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือช่าง

6.แบ่งกลุ่มนักเรียนให้วาดเครื่องมือช่างกลุ่มละ 1 ประเภท

7.ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายเครื่องมือช่างและวิธีการใช้เครื่องมือช่าง

ขั้นสรุป

8.ครูสุ่มนักเรียนตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนออกมารายงาน

9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 3            การซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง          วันที่ .........................

ขั้นนำ

1.ทบทวนกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทงานช่างและวิธีการใช้เครื่องมือช่าง

2.ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายการซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมืองานช่าง

4.ครูสอบถามนักเรียนถึงสิ่งที่ครูได้อธิบายและให้นักเรียนตอบ

5.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

6.แบ่งกลุ่มนักเรียนสรุปเครื่องมืองานช่าง วิธีการใช้ และการดูแลรักษาซ่อมแซม

7.ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงาน

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

กิจกรรมที่  2  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ (4 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วันที่  9 พ.ย 2553

ขั้นนำ

1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่นักเรียนเคยทำมา

2.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างงานประดิษฐ์

ขั้นสอน

3.ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

4.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างงานประดิษฐ์

5.ให้นักเรียนออกแบบการทำงานประดิษฐ์

6.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่จะทำในภาคเรียนนี้

ขั้นสรุป

7.ครูสนทนากับนักเรียนถึงคุณค่าของงานประดิษฐ์

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 2    ประดิษฐ์ที่ใส่เครื่องเขียน             วันที่ .....................

ขั้นนำ

1.ครูสั่งให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาล่วงหน้า

ขั้นสอน

2.ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

3.ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

4.ครูอธิบายวิธีการทำที่ใส่เครื่องเขียน

5.ให้นักเรียนลงมือทำสิ่งประดิษฐ์

ขั้นสรุป

6.นักเรียนนำเสนอผลงานพร้อมแสดงความคิดเห็น

7.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 3    ประดิษฐ์กรอบรูป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557