ครูสุภาณี ครูสุภาณี

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 2 ประจำปีการศึกษา 2553

แม่พิมพ์

by ครูสุภาณี @December,12 2010 14.17 ( IP : 118...101 )

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
        ด้วยดิฉันนางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ขอส่งแผนการ

จัดการเรียนรู้  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เรื่อง  อักษรไทยน่าอ่าน  ประจำปีการศึกษา  2553  ตามรายละเอียดท้ายนี้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                            นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์

                                                                                                                          ครูผู้ช่วย

                            ...........................................................................................................................


                                                                    แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรไทยน่าอ่าน  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      คะแนน ๑๐ คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่ ๑-๒)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป ๒/๑  อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้

ท ๑.๑ ป ๒/๒  อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท ๓.๑ ป ๒/๖  พูดสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์

ท ๓.๑ ป ๒/๗  มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

สาระสำคัญ

พยัญชนะไทยมี  ๔๔  ตัว  มี  ๓๒  เสียง วรรณยุกต์มี  ๔  รูป ได้แก่  เอก  โท  ตรี  จัตวา  และมี ๕  เสียง  ประกอบ

ด้วย สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา

ส่าระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนสามารถบอกรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ได้

๓.นักเรียนบอกความหมายของวรรณยุกต์พอสังเขปได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑.นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนเขียนคำทีมีตัวสะกดตรงตามมาตราได้ถูกต้อง

คุณลักษณะ (A)

๑.มีวินัยในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.รักการอ่าน

การประเมินผลรวบรวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.แบบฝึกหัดการคัดลายมือพยัญชนะไทย    -  ตรวจแบบฝึกหัด

๒.แบบฝึกหัดการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

๓.แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม -  แบบสังเกตพฤติกรรม

การประเมิน

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม  ดี พอใช้  น้อย  น้อยที่สุด

5  4  3  2  1

๑.เขียนคำได้ถูกต้อง

๒.ตอบคำถาม

๓.การอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

๔.ทำงานสะอาดเรียบร้อย

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑.ให้สัญญาณนักเรียนทบทวนพยัญชนะไทย  ก-ฮ  และการออกเสียงพยัญชนะไทยในแต่ละตัวว่ามีเสียงอย่างไรบ้าง

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่านพยัญชนะจากบัตรคำบัตรภาพที่ครูชูขึ้นมา พร้อมทั้งเฉลยคำตอบจากบัตรภาพว่าถูกต้องหรือไม่

๓.ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น  เพื่ออ่านบัตรคำบัตรภาพที่ครูชูขึ้นมาเป็นรายบุคคล  โดยมีครูสังเกตและคอยเสริมแรงให้กับนักเรียนแต่

ละคนพร้อมทั้งประเมินตอบคำถาม

๔.เมื่อนักเรียนอ่านบัตรคำบัตรภาพเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนทุกคนในห้องร่วมกันอ่านพยัญชนะบนแผนภูมิ ก-ฮ  และอ่านออกเสียง

พยัญชนะแต่ละตัว

๕.นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงเสียงพยัญชนะแต่ละตัวว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไรบ้าง

๖.นักเรียนหยิบสมุดประจำวิชาแล้วคัดพยัญชนะไทยทั้งหมดโดยเรียงลำดับให้ถูกต้อง

ขั้นสรุป

๗.นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา  ครูตรวจสอบการคัดพยัญชนะไทยเบื้องต้นพร้อม

ทั้งคอยชี้แนะการทำงานของนักเรียน

ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑.นักเรียนฝึกสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน แล้วให้นักเรียนท่องพยัญชนะ  ก-ฮ และทบทวนสระและวรรณยุกต์ที่ได้เรียน

มา

ขั้นสอน

๒.สุ่มสระให้นักเรียนชี้ให้ตรงกับสระที่กำหนดขึ้นมาจำนวน  ๑๐  สระ  เพื่อทบทวนความจำ

๓.นักเรียนบอกความหมายของวรรณยุกต์ว่าคืออะไร  และรูปวรรณยุกต์ มีกี่รูป  และได้แก่รูปใดบ้าง  ครูคอยสร้างแรงเสริมให้กับนัก

เรียนได้ตอบคำถามอย่างมั่นใจและอธิบายความหมายเพิ่มเติม

๔.นักเรียนยกตัวอย่างคำในบทเรียนมีวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์ที่เคยเรียนมาคนละหนึ่งคำมาบอกสมาชิกในห้อง  ครูบันทึกคำ

ศัพท์ที่นักเรียนบอก

๕.นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์ที่สมาชิกได้บอกมาคนละพร้อมๆ  กัน

๖.นักเรียนเลือกคำที่นักเรียนบอกบนกระดานที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราให้มากที่สุดโดยกำหนดเวลา  ๑๐  นาที

ขั้นสรุป

๗.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดอีกครั้ง  แล้วร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไป

สื่อการเรียนรู้

๑.บัตรคำบัตรภาพ

๒.แผนภูมิพยัญชนะไทย  ก -  ฮ

                                    ........................................................................................................
                                                                      แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรไทยน่าอ่าน  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      คะแนน ๑๐ คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่ ๓-๖  )

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป ๒/๑  อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้

ท ๑.๑ ป ๒/๒  อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท ๓.๑ ป ๒/๖  พูดสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์

ท ๓.๑ ป ๒/๗  มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

สาระสำคัญ

ตัวสะกดคือ  ใช้เป็นพยัญชนะท้ายคำหรือท้ายพยางค์  ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามเสียงนั้นๆ  เป็นพยัญชนะที่ใช้

แทนเสียงมาตราตัวสะกดทั้ง  ๘  เสียง  หรือ  ๘ แม่  มีพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดทั้ง  ๒  ลักษณะ  ใช้แทนเสียงมาตราตัวสะกด

๘  แม่ ได้แก่แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว 


ส่าระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑.นักเรียนเข้าใจคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนสามารถบอกคำที่สะกดตรงตามมาตรตัวสะกด

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑.นักเรียนเขียนคำตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนอ่านคำตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

คุณลักษณะ (A)

๑.ความตั้งใจและสนใจในการเรียน

๒.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

๓.รักความเป็นไทย

๔.  มีความซื่อสัตย์

การประเมินผลรวบรวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.แบบฝึกหัดการเขียนตามมาตราตัวสะกดที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  -  ตรวจแบบฝึกหัด

๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม                 -  แบบสังเกตพฤติกรรม

๓.  แบบทดสอบ -  ตรวจแบบทดสอบ

การประเมิน

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม  ดี พอใช้  น้อย  น้อยที่สุด

๕  ๔  ๓        ๒ ๑

๑.เขียนคำได้ถูกต้อง

๒.ตั้งใจและสนใจเรียน

๓.ตรงต่อเวลา

๔.ทำงานสะอาดเรียบร้อย

๕.  มีความซื่อสัตย์

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑.ให้นักเรียนร้องบทสักวาพร้อมๆ  กัน  จากนั้นครูอธิบายถึงความหมายของบทสักวาให้นักเรียนได้เข้าใจ

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดมาให้พร้อมๆ  กัน  แล้วให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่ออ่านบัตรคำเป็นรายบุคคล  ครูสังเกตพฤติกรรม

การอ่านบัตรคำของนักเรียน

๓.จากนั้นให้นักเรียนสังเกตบัตรคำที่ครูนำมาให้นักเรียนอ่านว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง  ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนว่าวันนี้เราเรียน

เนื้อหาอะไร  เมื่อสังเกตจากเนื้อหาที่กำหนดมาให้  (ครูเฉลย  มาตราตัวสะกด  มีทั้งหมด  ๘  มาตราและอีก  ๑  แม่  ก  กา)

๔.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามโดยบอกความหมายของมาตราตัวสะกดว่าคืออะไร

๕.ให้นักเรียนบอกตัวสะกดจากบัตรคำที่ครูกำหนดให้ว่าอยู่ในมาตราใด

๖.ขออาสาสมัครนักเรียนยืนขึ้นเพื่อบอกมาตราตัวสะกดจากบัตรคำที่ครูกำหนดมาให้

ขั้นสรุป

๗. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาเรื่องมาตราตัวสะกด  ครูแจกใบงานให้นักเรียนทบทวนมาตรตัวสะกดทั้งหมด  โดยการยก

ตัวอย่างคำให้ตรงตามมาตรามามาตราละ  ๕  คำแล้วนำมาส่งชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑.นักเรียนร้องบทสักวาพร้อมๆ  กัน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนสรุปความหมายของมาตราตัวสะกด  และคำที่สะกดตรงตามมาตราคืออะไร  โดยมีครูคอยเพิ่มเติมและชี้แนะให้นักเรียน

เข้าใจมากยิ่งขึ้น

๓.สุ่มนักเรียนออกมาบอกความหมายของมาตราตัวสะกดคืออะไร  มีกี่มาตรา  และได้แก่มาตราใดบ้าง

๔.นักเรียนและครูร่วมกันตกลงกติกามารยาทในการทำกิจกรรมคือ

                    ๔.๑  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๓  กลุ่ม ๆละเท่าๆ กัน

                    ๔.๒  นั่งประจำที่กลุ่มที่กำหนดไว้ให้  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีการทำอย่างไรให้ได้คำตรง

ตามมาตราได้มากที่สุด

                    ๔.๓  ให้สัญญาณนักเรียนกลับนั่งที่เดิม  แล้วฟังสัญญาณให้รีบออกมาเขียนคำศัพท์ตรงตามมาตราตัวสะกดบน

กระดาน  กลุ่มใดได้คำและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

                    ๔.๔  ครูให้สัญญาณนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและตั้งใจ ครูสังเกตพฤติกรรม

                    ๔.๕หมดเวลาให้สัญญาณนักเรียนหยุดและกลับนั่งที่เดิม  แล้วร่วมกันเฉลยและสรุปคำที่เขียนบนกระดาน

๕.  ตัวแทนนักเรียนออกมารับใบงาน  จากครูเพื่อทำชิ้นงานโดยให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่บนกระดานแล้วนำมาใส่ให้ตรงกับช่อง

มาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง/เพิ่มเติมจากข้างนอกที่รู้ก็ได้

ขั้นสรุป

๖.  นักเรียนร่วมสรุปกิจกรรมที่ทำไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง  และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือปัญหาที่เจอควรมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

ชั่วโมงที่  ๓

ขั้นนำ

๑.นักเรียนทบทวนความหมายของตัวสะกด  และการสะกดตรงตามมาตราให้สมาชิกได้ฟังและเข้าใจอีกครั้งก่อนถึงบทเรียน

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดให้ พร้อมกัน  แล้วให้บอกด้วยว่าคำที่อ่านตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ใด

๓.ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นแล้วอ่านบัตรคำเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกคำที่อ่านว่าตรงกับมาตราตัวใด

๔. เมื่อนักเรียนอ่านบัตรคำเสร็จแล้วให้ร่วมกันแยกคำว่าตรงตามมาตราตัวสะกดเป็นอย่างไรและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดคือ

อะไร  และมีแม่ใดบ้าง  (ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  คือ  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กน  เนื่องจากมีพยัญชนะตัวอื่นสามารถใช้แทนเสียง

มาตราตัวสะกด  ๘  แม่)

๕.ให้นักเรียนคิดคำขึ้นมาคนละ  ๑  คำ  ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  แล้วให้ทุกคนยืนขึ้นแล้วบอกคำที่ตนเองนึกขึ้นมา  จากนั้นครู

จดบันทึกบนกระดาน

๖.  ให้นักเรียนแยกคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดออกมาอย่างชัดเจน  จากนั้นครูอธิบายคำเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ขั้นสรุป

๗.นักเรียนร่วมสรุปเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำไป  และให้นักเรียนทำรับใบงานจากครูเพื่อนำไปบันทึกคำที่ไม่ตรงตามมาตราบนกระดาน

และเพิ่มเติมจากแบบเรียน


ชั่วโมงที่  ๔

ขั้นนำ

๑.ให้สัญญาณนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตามอิสระประกอบเพลง  ๓  เที่ยว  จากนั้นให้นักเรียนทำสมาธิ

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดให้ พร้อมกัน  แล้วให้บอกด้วยว่าคำที่อ่านตรงตามมาตราพร้อมทั้งบอกตัวสะกดตามแม่ต่างๆ และ

ไม่ตรงตามมาตรา

๓.ให้นักเรียนตอบคำถามจากครูโดยนำเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาสรุปอีกครั้ง

๔.นักเรียนตกลงกติกามารยาทในการทำแบบทดสอบที่กำหนดให้

๕.ให้สัญญาณนักเรียนในการจัดสถานที่เพื่อทำแบบทดสอบ  จากนั้นให้นักเรียนนั่งประจำที่ของตนเอง

๖.ครูแจกแบบทดสอบให้นักเรียนทำพร้อมๆ กัน  โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

๗.เมื่อหมดเวลา  ครูให้สัญญาณนักเรียนเก็บแบบทดสอบส่งคืนครู

ขั้นสรุป

๘.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาและการทำแบบทดสอบ  และเสนอแนะพฤติกรรมนักเรียนขณะทำแบบทดสอบว่าควรปรับปรุงใน

เรื่องใดบ้าง

สื่อการเรียนรู้

๑.บัตรคำตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

๒.หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ  ชั้น ป.๒


                                ...............................................................................................................

                                                                      แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรไทยน่าอ่าน  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      คะแนน ๑๐ คะแนน

ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก              (ชม.ที่ ๗-๒๐)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ

อ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป ๒/๑  อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้

ท ๑.๑ ป ๒/๒  อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ท ๓.๑ ป ๒/๖  พูดสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์

ท ๓.๑ ป ๒/๗  มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง

ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

สาระสำคัญ

คำควบกล้ำ คือ  คำที่มีพยัญชนะต้น  ๒  ตัวซ้อนกัน  พยัญชนะตัวที่  ๒  เป็น  ร ล  ว  และประสมด้วยสระเดียวกัน  แบ่ง

ตามการอ่านได้  ๒  ชนิด  ได้แก่ อักษรควบแท้  คือพยัญชนะที่ควบกับ  ร ล หรือ  ว (ออกเสียงพร้อมกันทั้ง  ๒  เสียง)  อักษรควร

ไม่แท้  คือ  พยัญชนะที่ควบกับ  ร  แต่จะออกเสียงพยัญชนะต้น  อักษรนำ  คือ  คำที่มีพยัญชนะ  2  ตัวเรียงกัน  ใช้สระเดียวกัน

ไม่อ่านออกเสียงควบกล้ำกัน    คำที่มี  รร  มีหลักการใช้เมื่อคำนั้นแผลงมาจาก  “ร”  กล้ำกับพยัญชนะอื่น  และหลัง  “ร”  เป็น

สระ  “อะ”  และใช้นำคำภาษาสันสกฤตที่แผลงมาจาก  “ร”  ตัวการันต์  คือ  ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงและมีเครื่องหมาย    ์  เรียกว่า

ไม้ทัณฑฆาต  เขียนกำกับไว้ข้างบน
ส่าระการเรียนรู้

ความรู้ (K)

๑.นักเรียนรู้และเข้าใจคำควบกล้ำ  อักษรนำ  คำคล้องจอง  ตัวการันต์  คำที่มี รร

๒.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของคำควบกล้ำ  อักษรนำ  คำคล้องจอง  ตัวการันต์  คำที่มี รร  ได้อย่างถูกต้อง

๓.  นักเรียนฟังเรื่องราวต่างๆ  แล้วสามารถสรุปความได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

๑.นักเรียนอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  อักษรนำ  คำคล้องจอง  ตัวการันต์  และคำที่มี  รร ได้ถูกต้อง

๒.นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารและทักษะการคิด

๓.นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณลักษณะ (A)

๑.ความตั้งใจและสนใจในการเรียน

๒.ลายมือสวย/ทำงานสะอาดเรียบร้อย

๓.รักความเป็นไทย

๔มีความซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา

๕.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การประเมินผลรวบรวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑.แบบฝึกหัดการเขียน คำควบกล้ำ  อักษรนำ  คำคล้องจอง  ตัวการันต์  และคำที่มี  รร  -  ตรวจแบบฝึกหัด

๒.แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม                                  -  แบบสังเกตพฤติกรรม

๓.  แบบทดสอบ                     -  ตรวจแบบทดสอบ

๔.  ใบงาน                      -  ตรวจใบงาน

การประเมิน

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม  ดี พอใช้  น้อย  น้อยที่สุด

๕  ๔  ๓  ๒  ๑

๑ เขียนถูกตามอักขรวิธี

๒.ตั้งใจและสนใจเรียน

๓.ลายมือสวย/สะอาดเรียบร้อย

๔.ให้ความร่วมมือ

๕.มีความซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  ๑

ขั้นนำ

๑.ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองใช้คำที่มีอักษรควบ  ร  ล  ว  พร้อมกัน  ๑-๒  เที่ยว

ขั้นสอน

๒.นำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทร้อยกรองว่ามีลักษณะเด่นชัดในเรื่องใด  และวันนี้จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด

๓.ให้นักเรียนตอบคำถามถึงความหมายของคำที่มีอักษรควบคืออะไร (ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรควบแท้ และควบไม่

แท้)

๔.ให้นักเรียนสังเกตและยกตัวอย่างอ่านออกเสียงคำที่เป็นอักษรควบทีละคำ จากบทเรียน

๕.ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่อบอกคำที่เป็นอักษรควบเป็นรายบุคคล  ใครตอบได้นั่งก่อนจนจบบทร้อยกรอง

๖.ให้นักเรียนออกมาเขียนคำที่มีอักษรควบบนกระดานเป็นรายบุคคล  แล้วร่วมกันอ่านออกเสียงคำที่เป็นอักษรควบพร้อมๆ  กัน  ครู

สังเกตการอ่านและแก้ไขคำอ่านให้กับนักเรียน

ขั้นสรุป

๗.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาเรื่องอักษรควบ  จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยคัดคำที่เป็นอักษรควบลงในสมุดให้ถูก

ต้อง

ชั่วโมงที่  ๒

ขั้นนำ

๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองใช้คำที่มีอักษรควบ  ร  ล  ว  หน้า  ๑๐๕ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ภาษาพาที

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของคำที่เป็นอักษรควบคืออะไร  และยกตัวอย่างคำให้เห็นได้ชัดพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบว่า

เป็นอักษรควบแท้หรือไม่แท้อย่างไร

๓.ให้นักเรียนแต่ละคนคิดคำที่เป็นอักษรควบคนละ  ๑  คำ  จากนั้นให้ออกมาเขียนคำที่คิดบนกระดาน

๔.เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเขียนคำที่เป็นอักษรควบบนกระดานแล้ว  นักเรียนและครูร่วมกันอ่านและเฉลยคำว่าคำแต่ละคำที่อยู่บน

กระดานเขียนได้ถูกต้องและเป็นอักษรควบหรือไม่  ถ้าเป็นเป็นการใช้อักษรควบประเภทใด(ควบแท้หรือไม่แท้)

๕.ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเพื่อบันทึกโดยเลือกคำที่เป็นอักษรควบลงในสมุด

ขั้นสรุป

๖.นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายอักษรควบและจุดเด่นของกิจกรรมที่ทำไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ชั่วโมงที่  ๓

ขั้นนำ

๑.นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบเพลง  แล้วทำสมาธิก่อนเรียน  ๓  นาที

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบทอาขยานไม้ม้วนมี  ๒๐  คำ  จากหนังสือ ภาษาพาที  ชั้น ป .  ๒  จากนั้นให้นักเรียนสังเกตคำที่อ่านว่าคำใดบ้าง

เป็นอักษรนำ  (ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  คำว่า อักษรนำ  คืออะไร)

๓.ครูอธิบายความหมายของคำว่า  อักษรนำ  ให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังเพิ่มเติมอีกครั้ง

๔.จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันเลือกคำจากบทเรียนที่อ่านว่ามีคำใดบ้างที่เป็นอักษรนำเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๕.ให้นักเรียนหยิบสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อทำการคัดลายมือจากบทอาขยาน ไม้ม้วนให้สวยงามและสะอาดเรียบร้อย

ขั้นสรุป

๖.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำไป  ถ้านักเรียนกลุ่มใดทำไม่เสร็จให้ส่งในชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงที่  ๔

ขั้นนำ

๑.ให้สัญญาณนักเรียนทำสมาธิ  จากนั้นให้ท่องอาขยาน  ๒๐  ม้วน พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน ๒. ครูนำนักเรียนสนทนาและซักถามถึงความหมายอักษรนำว่ามีลักษณะอย่างไร  ให้นักเรียนคิดและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่

เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา

๓.ให้นักเรียนคิดคำที่เป็นอักษรนำว่ามีคำใดบ้างที่นักเรียนรู้จักที่อยู่นอกเหนือจากบทเรียนที่เรียนมา  เนื่องจากมีน้อยเกินไป มาคน

ละ  ๑  คำ  ครูตรวจสอบความถูกต้องของคำและเสนอแนะเพิ่มเติม

๔.ให้สัญญาณนักเรียนเพื่อทำการอธิบายกิจกรรมต่อไปที่จะให้นักเรียนทำตามรายละเอียดดังนี้

                ๔.๑  ให้นักเรียนจับคู่เพื่อแบ่งกลุ่ม

๔.๒  ตัวแทนนักเรียนออกมารับใบงานจากครูคู่ละ ๑  ใบ

๔.๓  ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย

๔.๔  นักเรียนฟังกติกามารยาทจากครูในการหาคำที่เป็นอักษรนำให้มากที่สุดไม่น้อยกว่า  ๒๐  คำ  ภายในเวลาที่

กำหนด  ๒๐  นาที

                ๔.๕  ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมครูสังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือช่วยคิดช่วยทำในกลุ่มแต่ละกลุ่ม

๕.  เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณนักเรียนในการส่งใบงานที่ได้ทำไป  แล้วกลับนั่งประจำที่เดิม

ขั้นสรุป

๖.  นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำไป  เพื่อนำปัญหาที่พบมาเสนอแนะ  และตักเตือนพฤติกรรมนักเรียน


ชั่วโมงที่๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ขั้นขั้นนำ

๑.ให้สัญญาณนักเรียนทำสมาธิ  จากนั้นให้ท่องอาขยาน  ๒๐  ม้วน พร้อมๆ กัน

ขั้นสอน ๒.  ครูนำนักเรียนสนทนาทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับคำคล้องจองที่ได้เรียนมาในระดับชั้น  ป. ๑  ว่าคำคล้องจองมีลักษณะอย่างไรบ้าง

(นำเนื้อหาหลักของคำคล้องจองมาสรุปให้ฟัง)  ถ้านักเรียนจำไม่ได้ หรือสามารถบอกรายละเอียดเล็กน้อย  โดยมีครูคอยเสริมแรงให้

กับนักเรียน

๓.  ขออาสาสมัครนักเรียน  ๕  คน  ขึ้นมายกตัวอย่างคำคล้องจอง  ให้เพื่อนๆ  ได้ฟังกัน  โดยมีครูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด  และ

เขียนคำคล้องจองที่อาสาสมัครได้ยกตัวอย่างบทกระดาน  แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยกันว่า  คำคล้องจองมีลักษณะอย่างไร

๔.  ให้สัญญาณนักเรียนจับคู่กันเพื่อให้แต่งคำคล้องจอง  มา  ๑  คู่  สมาชิกในห้องร่วมกันฟังอย่างมีมารยาทและร่วมกันเสนอแนะ

ความคิดเห็น

๔.  ให้นักเรียนฝึกแต่งคำคล้องจองคนละ  ๑  คู่  แล้วเขียนลงในสมุดเพื่อส่งครูเป็นตัวอย่าง

๕.  เมื่อนักเรียนส่งคำคล้องจองแล้ว  ครูอ่านให้สมาชิกในห้องฟังแล้วร่วมกันวิเคราะห์ถึงรายละเอียดและหลักของการแต่งคำคล้อง

จองให้นักเรียนฟัง  ว่าควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ขั้นสรุป

๗.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจอง

ชั่วโมงที่  ๖

ขั้นนำ

๑.ให้สัญญาณนักเรียนท่องอาขยาน  ๒๐  ม้วน  ,  บทสักวา  ,  จันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้าจากหนังสือเรียน  ภาษาพาที  ชั้น  ป. ๒

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาคำคล้องจอง  แล้วมาสังเกตคำในบทร้องเล่นจันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  มีลักษณะที่เด่นและความแตกต่าง

กันอย่างไร

๓. นักเรียนคิดวิเคราะห์จากบทร้องเล่นจันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  จากนั้นครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมว่ามีการคล้องจองอย่างไรบ้าง  โดยให้

นักเรียนชี้คำที่มีความคล้องจองกัน  และอ่านคำนั้นพร้อมๆ  กัน

๔. ให้นักเรียนอ่านบทร้องเล่น  จันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  อีกครั้ง

๕.ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนว่าในบทความดังกล่าวมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้าง

  ๕.๑  ถามถึงใคร

  ๕.๒  ทำอะไร

  ๕.๓  ที่ไหนอย่างไร

๖.ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเพื่อทำการคัดลายมือ  โดยมีกติกาในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามข้อตกลง

ขั้นสรุป

๗.  นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องคำคล้องจองให้เข้าใจและส่งสมุดในชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงที่  ๗

ขั้นนำ

๑.นักเรียนร่วมกันท่องบทร้องเล่น  จันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  ๓  เที่ยว

ขั้นสอน

๒. ให้นักเรียนทบทวนเรื่องคำคล้องจองอีกครั้ง  โดยการให้แต่ละคนแต่งคำให้มีความคล้องจองแล้วเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ  จนครบทุ

คนในห้อง  ถ้าคนใดแต่งแล้วไม่คล้องจองให้ข้ามผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแต่งใหม่  โดยมีครูคอยหาคำเชื่อมต่อให้

๓.ให้นักเรียนฝึกแต่งคำคล้องจอง  มาคนละ  ๕  คู่ลงในสมุด

ขั้นสรุป

๔. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาการแต่งคำคล้องจอง

ชั่วโมงที่  ๘

ขั้นนำ

๑. ให้นักเรียนอ่านบทอาขยาน    บทสักวา  และบทร้องจันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่ครูชูขึ้นมาให้อ่านในแต่ละคำ  พร้อมทั้งสังเกตคำแต่ละคำว่าเป็นอย่างไรบ้าง  และมีความแตกต่างจากคำที่

เคยอ่านอย่างมากคืออะไร  (มีตัวการันต์)

๓.นักเรียนบอกความหมายของคำว่าตัวการันต์จากที่นักเรียนรู้จักอย่างพอสังเขป

๔.ขออาสาสมัครในห้องยืนขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปความหมายของคำว่าตัวการันต์คืออะไร  จำนวน  ๒ คน  จากนั้นครูเพิ่มเติม

อธิบายคำว่าตัวการันต์ให้นักเรียนได้เข้าใจ

๕.ให้นักเรียนมารับบัตรคำที่ครูไปอ่าน  จากนั้นให้ยืนอ่านให้สมาชิกในห้องฟังเป็นรายบุคคล  และบอกด้วยว่าคำที่นักเรียนได้รับมีตัว

การันต์คือตัวใด

๖.เมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคิดคำที่มีตัวการันต์ให้มากที่สุด  แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนคำที่มีตัว

การันต์บนกระดาน

๗.จากนั้นร่วมกันอ่านคำที่มีตัวการันต์ที่ถูกต้องเท่านั้น

๘.ให้นักเรียนบันทึกคำที่มีตัวการันต์คำที่อยู่บนกระดานลงในสมุด

ขั้นสรุป

๙.นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมายของตัวการันต์และอ่านคำที่เป็นตัวการันต์ที่อยู่บนกระดานอีกครั้งหนึ่ง

ชั่วโมงที่  ๙

ขั้นนำ

๑.  ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่ครูชูขึ้นมาพร้อมๆ  กัน  แล้วซักถามนักเรียนว่าชั่วโมงนี้เราเรียนเนื้อหาอะไร  (ตัวการันต์)

ขั้นสอน

๒.  ให้นักเรียนฟังคำสั่งจากครูเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในการหาคำที่มีตัวการันต์ในหนังสือเรียนให้มากที่สุด  ลงในใบงาน  ตั้งแต่

๑๕  คำ  ภายใน  ๒๐  นาที

๓.  เมื่อนักเรียนหาคำที่มีตัวการันต์เรียบร้อยแล้ว  ให้ทบทวนความถูกต้องและฝึกอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้อง  และตกแต่งผลงานให้

สวยงามเพื่อนำผลงานนำเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไป

๔.  นักเรียนคนใดที่ยังทำงานใบงานไม่เสร็จให้กลับไปทำเป็นการบ้านต่อแล้วชั่วโมงต่อไปส่งพร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียนคนละ

๓-๕  นาที

ขั้นสรุป

๕.  นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการทำกิจกรรมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ได้พบและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป


ชั่วโมงที่  ๑๐

ขั้นนำ

๑.  นำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความหมายตัวการันต์  และอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่มีตัวการันต์พร้อมๆกัน  ๑  เที่ยว

ขั้นสอน

๒.  นักเรียนฟังกระบวนการและกติกาที่จะให้นักเรียนดำเนินต่อไปต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา  คือให้นักเรียนนำเสนอผลงาน  จากใบงาน

ที่ให้นักเรียนหาคำที่มีตัวการันต์มากที่สุดมาเสนอเพื่อนและครูได้ทราบกัน

๓.  ให้เวลานักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ  ๕  นาที  จากนั้นฟังกติกาและข้อตกลงในการนำเสนอว่ามีหัวข้อใดบ้างใน

การประเมินครั้งนี้

๔.  ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยครูคอยแนะนำและควบคุมการทำกิจกรรมของนักเรียนจนครบทุกคน

ขั้นสรุป

๕.  ให้นักเรียนฟังผลการประเมินภาพรวมจากครูว่าเป็นอย่างไร  แล้วให้นักเรียนร่วมกันนำข้อควรปรับปรุงกลับไปแก้ไขในครั้งต่อ

ไป  กลับไปอ่านบทเรียนทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ

ชั่วโมงที่  ๑๑

๑.ให้นักเรียนท่องบทร้องจันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  บทสักวา  และ บทอาขยานแมวเอ๋ยแมวเหมียว

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนอ่านบัตรคำ  “  รร”  ทดลองให้นักเรียนอ่านออกเสียง  อ่านว่าอย่างไร  ( ร  หัน)

๓.ให้นักเรียนคิดคำที่มีตัว  “รร”  แล้วครูบันทึกบนกระดานให้นักเรียนได้อ่านกัน

๔.ให้นักเรียนสังเกตคำที่เขียนบนกระดาน  แล้วอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของ  “รร” และความแตกต่างของการ

ใช้  “บรร”  “ บัน”อย่างไร

๕.นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มี  “รร”  เพิ่มเติมจากที่รู้จักให้เพิ่มมากขึ้นว่ามีคำอะไรบ้าง

๖.จากนั้นให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาเพื่อจดบันทึกย่อเพื่อนำไปอ่านทบทวนต่อไป

ขั้นสรุป

๗.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการใช้ “ รร”  อีกทั้งความแตกต่างจากการใช้  “บรร”  “บัน”  ให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

จากบทเรียนหรือนอกบทเรียนเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่  ๑๒

๑.ให้นักเรียนท่องบทร้องจันทร์เอ๋ย  จันทร์เจ้า  พร้อมทำท่าทางประกอบเพลง  ๓  เที่ยว

ขั้นสอน

๒.ให้นักเรียนทบทวนความหมายของการใช้  “รร”  และยกตัวอย่างคำที่ใช้  “รร”  ครูบันทึกคำบนกระดานเพื่อชี้แจงคำที่นักเรียนบอก

มาว่าเป็นการใช้  “รร”  หรือไม่

๓.ให้สัญญาณนักเรียนเพื่อฟังคำอธิบายในการทำกิจกรรมตามขั้นตอนว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

๔.นักเรียนทุกคนออกมาเข้าแถวเพื่อรับแบบฝึกหัดในการแยกคำที่ใช้  “รร” แล้วกลับไปนั่งประจำที่ของตนเอง

๕.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดพร้อมๆ  กัน  ๑๕  นาที  จากนั้นฟังสัญญาณแล้วให้หยุดทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกัน

๖.ให้นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบว่าคำที่ใช้ “รร”  ได้แก่คำใดบ้าง

ขั้นสรุป

๗.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการใช้ “ ร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557