ครูสุภาณี ครูสุภาณี

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เรื่อง อักษรแสนสนุก

แม่พิมพ์

by ครูสุภาณี @December,12 2010 00.18 ( IP : 118...203 )

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๙  ชั่วโมง            คะแนน ๑๐    คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่  ๑-๓)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                           ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ พยัญชนะไทยมี  ๔๔  ตัว  มี  ๓๒  เสียง  , ตัวเลขไทย  ๐-๙

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.นักเรียนสามารถฟังการออกเสียงพยัญชนะไทย ๒.นักเรียนสามารถบอกตัวเลขไทยได้ถูกต้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยถูกต้องตามอักขรวิธี คุณลักษณะ (A) ๑.นักเรียนตั้งใจเรียนและสนใจเรียน ๒.ทำงานเรียบร้อย

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.แบบฝึกหัดการคัดลายมือพยัญชนะไทย, ตัวเลขไทย -  ตรวจแบบฝึกหัด

การประเมิน ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 5 4 3 2 1 ๑. เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี
๒.  ความสะอาดเรียบร้อย
๓.  การตรงต่อเวลา
๔. การอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.ให้สัญญาณนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและอ่านพยัญชนะไทยจากบัตรคำบัตรภาพที่กำหนดให้ ขั้นสอน ๒.ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่านพยัญชนะจากบัตรคำบัตรภาพที่ครูชูขึ้นมา พร้อมทั้งเฉลย คำตอบจากพยัญชนะที่นักเรียนตอบไปว่าถูกต้องหรือไม่ ๓.ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น  เพื่ออ่านบัตรคำบัตรภาพที่ครูชูขึ้นมาเป็นพยัญชนะตัวอะไรโดยให นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  โดยมีครูสังเกตและคอยเสริมแรงให้กับนักเรียน ๔.เมื่อนักเรียนอ่านบัตรคำบัตรภาพเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนทุกคนในห้องร่วมกันอ่าน พยัญชนะบนแผนภูมิ ก-ฮ  ที่ติดบนกระดานพร้อมๆ  กัน ขั้นสรุป ๕.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา  พร้อมทั้งครูเสนอแนะให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับ ข้อควรแก้ไขเพื่อความถูกต้องต่อไป

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑. ให้สัญญาณนักเรียนหาที่ว่างเป็นของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมและทำท่าทางประกอบ เพลงเพื่อฝึกสมาธิให้กับนักเรียนเบื้องต้น ขั้นสอน ๒.นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่าน  ก – ฮ  บนแผนภูมิภาพที่ครูกำหนดให้พร้อมๆ  กัน ๓.นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่ออ่านบัตรคำที่กำหนดให้อีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
๔.จากนั้นให้นักเรียนหยิบสมุดประจำวิชาขึ้น  เพื่อฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยทั้ง  ๔๔  ตัว  โดยมีครูคอยแนะนำและสังเกตการณ์เขียนพยัญชนะ ขั้นสรุป ๕.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดอีกครั้ง

ชั่วโมงที่  ๓ ขั้นนำ ๑. นักเรียนทบทวนพยัญชนะไทย  ก-ฮ  พร้อมๆ  กันอีกครั้ง ขั้นสอน ๒.นักเรียนทุกคนร่วมกันนับจำนวน ตั้งแต่  ๐-๙  แล้วซักถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักตัวเลขไทยหรือไม่
๓.ให้อาสาสมัครออกมาเขียนตัวเลขไทยตัวใดตัวหนึ่งให้สมาชิกได้ดูกันแล้วซักถามนักเรียนว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขไทยใช่หรือไม่  อย่างไร? ๔.สุ่มนักเรียนออกไปเขียนตัวเลขไทยที่ตนเองรู้จัก  ๑๐  คน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านตัวเลขไทยที่สมาชิกเขียนบนกระดาน ๕.นักเรียนคัดตัวเลขไทยลงในสมุดแบบฝึกหัด ขั้นสรุป ๖. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาและร่วมกันนับ  ๐-๙  พร้อมกันอีกครั้ง

สื่อการเรียนรู้ ๑.บัตรคำบัตรภาพ ๒.แผนภูมิพยัญชนะไทย  ก -  ฮ  ,  ตัวเลขไทย


                                                        แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๐  ชั่วโมง        คะแนน ๑๐ คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่  ๔-๖)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                         ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ คำใหม่ในบทเรียนเป็นคำพื้นฐานที่ประสมด้วยสระ  อา  อี  อู  และสระที่ง่ายเพื่อเป็นพื้นฐานการฝึกอ่าน  โดยสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีง่ายต่อการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงถึงการเขียนสะกดคำอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาในบทเรียนได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำจากเรื่อง  ใบโบก  ใบบัว  ได้ถูกต้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนอ่านออกเสียงคำในบทเรียนได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนเขียนสะกดคำอ่านสระง่ายๆ  ได้ ๓.  นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ คุณลักษณะ (A) ๑.  นักเรียนตั้งใจเรียนและสนใจเรียน ๒.  มีความรับผิดชอบ

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำ -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒. สังเกตการอ่านออกเสียง -  แบบสังเกตการอ่านออกเสียง

การประเมิน
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑.  เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี
๒.  ความสะอาดเรียบร้อย
๓.  มีความรับผิดชอบ
๔.  อ่าน/สะกดคำได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.ให้นักเรียนท่อง  ก-ฮ  เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป ๒.  ตั้งคำถามทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้งหมด แล้วให้อ่านออกเสียงใหม่อีกครั้ง ขั้นสอน ๓.  นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า  ๒  แล้วสังเกตภาพและคำในหน้าที่กำหนด ๔.  นักเรียนทุกคนฝึกอ่านออกเสียงคำใหม่ในบทเรียนพร้อมๆ กัน โดยครูสังเกตและฟังการอ่าน ออกเสียงและแก้ไขคำให้นักเรียนอ่านออกเสียงใหม่ ๖.ขออาสาสมัครอ่านออกเสียงคำใหม่ในบทเรียน  แล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ  กัน ๗.นักเรียนนำสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อคัดคำใหม่ในบทเรียน ขั้นสรุป ๘.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคำใหม่ในบทเรียน เรื่องใบโบก ใบบัว

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑. นักเรียนทบทวนการท่อง  ก-ฮ  และการนับตัวเลขไทย ตั้งแต่  ๐-๙  และท่องอาขยาน แมวเอ๋ย  แมวเหมียว
ขั้นสอน ๒.  นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่านเนื้อหา เรื่อง ใบโบก  ใบบัว  โดยมีครูคอยสังเกตการณ์อ่านออก เสียงของนักเรียน ๓.  นักเรียนร่วมกันบอกคำใหม่ในบทเรียนว่ามีคำอะไรบ้างที่นักเรียนไม่รู้จักมาก่อน  ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน ๕.  นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำ  โดยให้อ่านตามครูก่อน  ๑  เที่ยว  แล้วนักเรียนฝึกอ่านเอง ๖.  นักเรียนฝึกเขียนสะกดคำอ่านจากคำศัพท์ในบทเรียนที่กำหนดร่วมกัน ขั้นสรุป ๗.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาการอ่านสะกดคำแล้วให้นักเรียนได้อ่านพร้อมกัน


ชั่วโมงที่  ๓ ขั้นนำ ๑. นักเรียนท่องอาขยาน แมวเอ๋ย แมวเหมียว  พร้อมๆ  กัน ขั้นสอน ๒.  นักเรียนทุกคนอ่านสะกดคำใหม่ในบทเรียน  เรื่อง ใบโบก  ใบบัว  โดยมีครูคอยสังเกตการณ์อ่านออกเสียงของนักเรียน ๓.  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่  ถ้าไม่เข้าใจให้ นักเรียนฝึกอ่านใหม่พร้อมทำสมาธิทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน ๔.  นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์และบอกความเหมือนหรือความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองในเนื้อหา ๕.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดการตอบคำถามจาก  เรื่องใบโบก  ใบบัว  ลงในสมุด ขั้นสรุป ๖.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาและให้ตอบคำถามที่กำหนดเป็นการบ้านส่งในชั่วโมงต่อไป

สื่อการเรียนรู้ ๑.    หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๐  ชั่วโมง              คะแนน ๑๐ คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่  ๗-๘)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                         ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ การอ่านเนื้อหาและสรุปใจความสำคัญเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาง่ายๆ  ได้  เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไป  อีกทั้งรู้จักสระ  อา  อี  อู  มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นการฝึกการเขียน  รู้จักคำศัพท์ใหม่  และเป็นการพัฒนาลายมือของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาในบทเรียนแล้วสามารถสรุปใจความสำคัญได้ ๒.  นักเรียนรู้จักและสามารถบอกชื่อสระของคำได้ถูกต้อง ๓.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้ ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนได้ ๒.  นักเรียนเขียนคำประสมด้วยสระ  อา  อี  อู ได้ คุณลักษณะ (A) ๑.  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ๒.  มีความรับผิดชอบ ๓.  มีสมาธิและมารยาทในการฟัง ,  พูด

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการประสมคำด้วยสระ อา อี อู -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒.  แบบฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ใหม่ ๓. สังเกตการตอบคำถาม -  แบบสังเกตพฤติกรรม

การประเมิน ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑.  ประสมคำได้ถูกต้อง
๒.  เขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง
๓.  ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
๔.  มารยาทในการฟัง,พูด
๕.  มีความซื่อสัตย์

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนท่องอาขยาน  แมวเอ๋ยแมวเหมียวพร้อมๆ  กัน ขั้นสอน ๒.  นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า  ๒ เรื่องใบโบก  ใบบัว แล้วอ่านพร้อมๆ  กันในรอบแรก  และ อ่านสะกดคำอีกรอบเพื่อฝึกการสะกด  ๑  รอบ
๓.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปใจความสำคัญในเรื่อง ใบโบกใบบัว  มีความเป็นมาอย่างไร  และคำศัพท์ใหม่  ในแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง ๔.  จากนั้นให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาเพื่อทดสอบการเขียนคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนโดย ไม่ให้ดูในหนังสือ  จำนวน  ๑๐  คำ ๕.เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วส่งสมุดให้กับครู  จากนั้นร่วมกันเฉลยคำศัพท์ที่ได้เขียนไปบนกระดาน
๖.นักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานพร้อมๆ  กันอีกครั้งพร้อมทั้งอ่านสะกดคำนำสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อคัดคำใหม่ในบทเรียน ขั้นสรุป ๗.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคำใหม่ในบทเรียน เรื่องใบโบก ใบบัว  อีกครั้ง

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑. นักเรียนท่องจำ  ก-ฮ  และท่องอาขยาน แมวเอ๋ย  แมวเหมียว
ขั้นสอน ๒.  นักเรียนทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง ใบโบก  ใบบัว  ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ๓.  ให้นักเรียนสังเกตคำในบทเรียนแล้วบอกครูว่ามีคำใดบ้างที่ประสมคำด้วย  สระอา  อี  และอู  ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน จากนั้นให้ร่วมกันอ่านคำศัพท์พร้อมๆ  กัน ๕.  นักเรียนฝึกการเขียนประสมคำที่ประสมด้วยสระ  อา  อี  อู  และคำต่างๆ  ลงในสมุด  ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะทำงาน ขั้นสรุป ๖.  นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์ที่ประสมด้วยสระ  อา  อี  อู  และอ่านสะกดคำอีกครั้ง

สื่อการเรียนรู้ ๑.    หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑


                                                          แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ท๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๐  ชั่วโมง              คะแนน ๑๐ คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                (ชม.ที่  ๙-๑๐)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                         ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ การจัดหมวดหมู่อักษร เรียกว่า  ไตรยางค์  แปลว่า  สามส่วน  มาจากคำว่า  ไตร  (สาม)  และองค์ (ส่วน) หมายถึง  การแบ่งพยัญชนะ  ทั้ง  ๔๔  ตัว  ตามระดับเสียงได้เป็น  ๓  หมู่ เรียกว่า  อักษร  ๓  หมู่  เพื่อประโยชน์ในการผัน  อักษรกลาง  คือ  พยัญชนะที่มีระดับเสียงกลางมี  ๙  ตัว  ได้แก่  ก  จ  ฎ  ฎ  ด  ต  บ  ป  อ  ผันวรรณยุกต์ได้ครบทุกเสียง

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของการจัดหมวดหมู่อักษรกลาง ๒.  นักเรียนสามารถอ่านแจกลูกคำจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ๓.  นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาจากบทเพลงและบทร้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่อักษรกลางได้ ๒.  นักเรียนเขียนแจกลูกคำจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ ๓. นักเรียนสามารถอ่านบทเพลงและร้องเพลงได้ คุณลักษณะ (A) ๑.  มีความตั้งใจและสนใจการเรียน ๒. ทำงานสะอาดเรียบร้อย ๓.  มีความมั่นใจในการทำงาน

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนแจกลูกคำ -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒.  สังเกตการอ่าน -  แบบสังเกตพฤติกรรม

การประเมิน ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑.  เขียนแจกลูกคำได้ถูกต้อง
๒. ทำงานสะอาดเรียบร้อย
๓.  ตรงต่อเวลา
๔.  ความมั่นใจในการอ่าน
๕.  ความสนใจและตั้งใจ

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนท่องอาขยาน  แมวเอ๋ยแมวเหมียวพร้อมๆ  กัน  จากนั้นให้อ่านบทดอกสร้อย  เพลงกล่อมเด็กตามครูก่อน  ๑-๒  เที่ยว  แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านเอง ขั้นสอน ๒.  ให้นักเรียนร่วมกันลำดับเนื้อหาจากบทดอกสร้อยที่ได้อ่านและร้องไป  แล้วร่วมกันสรุป เนื้อหา โดยมีครูคอยชี้แนะและแก้ไขเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เข้าใจ ๓.  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในบทดอกสร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยใช้คำถามว่าใคร    ทำอะไร ที่ไหน  อย่างไร  เป็นคำถามเบื้องต้น ๔.  ให้นักเรียนสังเกตคำในเนื้อหาว่า  คำแต่ละคำมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง  โดยตั้งคำถาม ซักถามนักเรียนว่า  นักเรียนรู้จักคำว่า  ไตรยางค์หรือไม่  ถ้าไม่รู้จักครูอธิบายพอให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนดู ๕  จากนั้นทดลองให้นักเรียนยกตัวอย่างคำจากหนังสือที่อ่านไปว่า คำใดเป็นอักษรกลางบ้าง  เพราะเหตุใดเป็นเช่นนั้น  ครูบันทึกคำบนกระดานดำ  แล้วอธิบายให้เข้าใจ ๖.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานพร้อมๆ  กันแล้วให้คัดลงในสมุดประจำวิชาของตนเอง
ขั้นสรุป ๘.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมด

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑. ให้นักเรียนทำท่าทางประกอบอาขยาน แมวเอ๋ย  แมวเหมียว  เพื่อเป็นการคลายเครียด ขั้นสอน ๒.  นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่านเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง  ใบโบก  ใบบัว  พร้อมๆ กัน ๓.  ให้นักเรียนฟังคำอธิบายถึงความหมายของการแจกลูกคำ  และแสดงตัวอย่างให้นักเรียนดูบนกระดานเกี่ยวกับวิธีการแจกลูกคำ ๔.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระ  อา  อี  อู  ในบทเรียนเพื่อสาธิตการเขียนแจกลูกคำ ๕.  นักเรียนหยิบสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อฝึกการเขียนแจกลูกคำด้วยสระ  อา  อี  อู  และคำต่างๆ  ลงในสมุด
ขั้นสรุป ๖.  นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์ที่นำมาแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอา  อี  อู

สื่อการเรียนรู้ ๑.  หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑ ๒.  หนังสือเรียนวรรณคดี  ลำนำ  ชั้น  ป.  ๑


                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก    ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๙  ชั่วโมง      คะแนน  ๗  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก            (ชม.ที่ ๑๑- ๑๓)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                         ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ การอ่านบทเรียนและคำใหม่ในบทเรียนเป็นการรู้จักความหมายของคำก่อนเพื่อสามารถนำมาเชื่อมโยงเนื้อหาได้  อีกทั้งสามารถเขียนสะกดคำใหม่และแจกลูกคำในบทเรียนได้อย่างถูกต้อง  เมื่อทราบและรู้จักคำศัพท์แล้วสามารถนำมาเรียงเป็นประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

สาระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  เมื่อนักเรียนอ่านบทเรียนแล้วสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำและแจกลูกคำจากคำศัพท์ในบทเรียน ๓.  นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านได้ใจความที่ถูกต้อง ๒.  นักเรียนเขียนสะกดคำและเขียนแจกลูกคำจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ ๓. นักเรียนสามรถนำคำที่กำหนดมาเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ คุณลักษณะ (A) ๑.  มีความคล่องแคล่ว /เชื่อมั่นในตนเอง ๒. ตรงต่อเวลา ๓. รับผิดชอบงาน

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนแจกลูกคำและเขียนสะกดคำ -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒. แบบฝึกหัดการเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์

การประเมิน
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ น้อย น้อยที่สุด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑.  เขียนแจกลูก/สะกดคำได้ถูกต้อง
๒. ทำงานสะอาดเรียบร้อย
๓.  ตรงต่อเวลา
๔.  ความมั่นใจในการอ่าน
๕.  รับผิดชอบงาน

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนทบทวนการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะแต่ละตัวว่ามีเสียงอย่างไรบ้าง ขั้นสอน ๒. ให้นักเรียนนำพยัญชนะมาประสมกับสระ  อา  อี  อู  ให้เป็นคำที่มีความหลากหลายและนักเรียนไม่รู้จักมาก่อน ๓. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์ที่นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างบนกระดาน  พร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกแจกลูกคำในบทเรียน  หน้าที่  ๗  และอ่านสะกดคำ  หน้าที่  ๘
๔. ฝึกนักเรียนยกตัวอย่างคำที่ไม่มีในบทเรียนมาให้นักเรียนฝึกแจกลูกคำและอ่านสะกดคำ ๕.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำอ่านจากคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้ลงในสมุด ขั้นสรุป ๖.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปการแจกลูกคำและการอ่านสะกดคำจากคำศัพท์ที่ให้มา

ชั่วโมงที่  ๒
ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนท่องบทอาขยานแมวเอ๋ย แมวเหมียว  ก่อนเรียนและทำสมาธิให้นิ่ง  เงียบและสงบ ขั้นสอน ๒.  ให้นักเรียนนำสมุดที่เขียนแจกลูกคำ และเขียนสะกดคำขึ้นมาอ่านทบทวนพร้อมๆ กันทั้งห้อง ๓.  จากนั้นให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในบทเรียนใหม่  พร้อมๆ  กัน  และร่วมกันแปลความหมายของคำ ๔.  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ใหม่และฝึกอ่านแจกลูกคำ  ในคำศัพท์แต่ละคำ  และเขียนสะกดคำอ่านของนักเรียนเพื่อฝึกความสามารถในการอ่านและการเขียนมากขึ้น ๕.  ให้นักเรียนรับแบบฝึกหัดจากครูเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำอ่านโดยเป็นคำศัพท์ใหม่ที่อยู่นอกบทเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้ ขั้นสรุป ๖.  นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาและอ่านคำศัพท์ที่ได้มาอย่างกว้างขวาง

ชั่วโมงที่  ๓ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาที  ชั้น  ป.๑  หน้า  ๙  ให้ฝึกอ่านคล่อง ร้องเล่น โยกมา โยกไป ขั้นสอน ๒.  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากบทร้องเล่น  โยกมา  โยกไป  ว่าได้กล่าวถึงพฤติกรรมหรือ เหตุการณ์ของช้างทั้งสองอย่างไรบ้าง
๓.  ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น  ป.  ๑  หน้า  ๑๐-๑๑  ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงช้าง  ๒-๓  เที่ยว ๔.  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันทายปัญหาจากแบบเรียนและร่วมกันหาคำตอบให้เร็วที่สุด ขั้นสรุป ๕.นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมย่อยทั้งสามกิจกรรมให้เข้าใจอีกครั้ง

สื่อการเรียนรู้ ๑.  หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑ ๒.  หนังสือเรียนวรรณคดี  ลำนำ  ชั้น  ป.  ๑


                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑    เรื่อง  อักษรแสนสนุก    ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๑๙  ชั่วโมง          คะแนน  ๑๐ คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก          (ชม.ที่ ๑๔-๑๖)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท๑.๑  ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ ท๑.๑  ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ  และข้อความที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท๑.๑  ป ๑/๗  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าจะธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ                         ภาษา  กูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท๔.๑  ป๑/๑  บอกและเขียน พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย

สาระสำคัญ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  คือ  คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราที่กำหนดให้ได้แก่  แม่กง
แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว  ส่วนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  คือคำที่มีตัวสะกดหลากตัวสะกด  ซึ่งสามารถออกเสียงเหมือนกับมาตราที่กำหนด  ได้แก่  แม่กก  แม่กน  แม่กด  แม่กบ

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถบอกคำที่มีมาตราตัวสะกดได้ ๒.  นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง ๓. นักเรียนเขียนสะกดคำอ่านที่มีตัวสะกดได้ คุณลักษณะ (A) ๑.  มีความตั้งใจและสนใจการเรียน ๒. มีมารยาทในการฟังและตอบคำถาม ๓.  รับผิดชอบงานที่มอบหมาย

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำอ่านที่มีตัวสะกด -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒. แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำอ่าน -    ตรวจแบบฝึกหัด

การประเมินผลการทำแบบฝึกหัด เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๑๓ – ๑๕    คำ    เท่ากับ  ดี
คะแนน  ๘ – ๑๒      คำ    เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๐ – ๗        คำ    เท่ากับ  ปรับปรุง

การประเมินการอ่านออกเสียง ประเด็นการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน 0 (ปรับปรุง)             1(พอใช้)           2 (ดี)

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๘ - ๑๐    เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗    เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔ -  ๐    เท่ากับ  ปรับปรุง

การประเมินผล การทำงานกลุ่ม ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน                       ๓                                       ๒                                                         ๑ เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๘ - ๑๐    เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗    เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔ -  ๐    เท่ากับ  ปรับปรุง


กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันท่อง  ก-ฮ  ,  ฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะแต่ละตัวว่ามีเสียงอย่างไร และการอ่านออกเสียงสระ
ขั้นสอน ๒.ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเพื่ออ่านคำที่ประสมด้วยสระที่ได้เรียนมา  จากนั้นครู อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำที่นักเรียนอ่านว่าเป็นอย่างไร เป็นคำที่ประสมด้วยสระธรรมดา  ยังไม่มีตัวสะกดเข้าประสมด้วยเพื่อให้มีความหมายที่แตกต่างจากเดิม  และมีคำใช้มากขึ้น ๓.  นักเรียนฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมาตราสะกดคืออะไร  จากครู ๔.  ให้นักเรียนเลือกคำจากบทเรียนที่ตนเองรู้จัก  ที่มีตัวสะกด  จากนั้นครูบันทึกบนกระดานให้นักเรียนได้รู้จัก
๕.  นักเรียนอ่านคำที่มีตัวสะกดบนกระดานตามครู  ๒-๓  เที่ยว  แล้วครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด  ๘  มาตรา  ได้แก่อะไรบ้าง  ให้นักเรียนช่วยกันตอบ (แม่กก  แม่กด  แม่กง  แม่กน แม่กบ  แม่กม  แม่เกย  และแม่เกอว )
๖.  ให้นักเรียนช่วยกันแยกคำที่มีมาตราตัวสะกดเดียวกันอยู่ด้วยกัน  แล้วร่วมกันบอกว่าเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราอะไร ๗.  ให้นักเรียนร่วมกันอ่านคำศัพท์บนกระดานและบอกว่าอยู่ในมาตราใด
ขั้นสรุป ๘.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดพอสังเขป  และให้นำสมุดขึ้นมาบันทำคำบนกระดาน และให้นักเรียนทบทวนการอ่านอีกครั้งที่บ้าน

ชั่วโมงที่  ๒
ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนนำสมุดที่จดบันทึกเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดขึ้นมาเพื่ออ่านและอ่านสะกดคำทบทวนก่อนเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ๒.  ให้นักเรียนบอกความหมายของมาตราตัวสะกดพร้อมๆ  กัน ว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง ๓.  สุ่มนักเรียนในชั้นเพื่อบอกความหมายของมาตราตัวสะกดพอสังเขป  โดยมีครูคอยเพิ่มเติมให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ๔.  ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่อค้นหาคำที่นักเรียนรู้จักว่ามีคำอะไรบ้างพร้อมบอกมาตราตัวสะกดที่ตนเองบอกมาคนละ  ๑  คำ  ครูบันทึกคำบนกระดาน  และคอยเน้นย้ำความถูกต้องให้กับนักเรียนได้ทราบ ๕.  ให้นักเรียนจับคู่  แล้วออกมารับกระดาษจากครูเพื่อทำการค้นหาคำที่มีมาตราตัวสะกดต่างๆ  มาให้ครบตามจำนวนที่ครูกำหนด  โดยกำหนดให้คู่ละ  ๑๕  คำ ๖.  นักเรียนคู่ใดเสร็จก่อนให้ทบทวนคำที่หามาได้  จากนั้นส่งครู  แล้วเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานที่นักเรียนค้นหามาได้ในชั่วโมงต่อไป ขั้นสรุป ๗.  นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาอีกครั้ง  และย้ำเตือนถึงความเข้าใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้

ชั่วโมงที่  ๓ ขั้นนำ ๑.  นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตามเนื้อเพลง ช้าง  ช้าง  ช้าง  ๓  เที่ยว ขั้นสอน ๓.ให้สัญญาณนักเรียนประจำที่ตนเอง  แล้วฟังกติกามารยาทในการทำกิจกรรมชั่วโมงสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกด  ว่ามีกติกาอย่างไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้ทุกต้อง ๔. เมื่อนักเรียนพร้อมในการดำเนินการนำเสนอ  ครูให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่ได้ทำมาในใบงาน  จากนั้นให้สัญญาณการนำเสนอ  และสมาชิกนักเรียนที่เหลือจะต้องเป็นผู้มีมารยาทในการฟังที่ดี ๕.  นักเรียนดำเนินการนำเสนอ  ครูทำหน้าที่ในการสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอ  และเมื่อจบการนำเสนอ  ครูเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีและข้อควรดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไปให้นักเรียนได้ทราบ ๖.  กิจกรรมดำเนินไปจนเสร็จสิ้น ขั้นสรุป ๗. นักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการทำกิจกรรม  และเสนอข้อดีที่ได้รับในการทำกิจกรรม  และข้อควรปรับปรุงในการทำกิจกรรมครั้งนี้

สื่อ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557