ครูสุภาณี ครูสุภาณี

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เรื่อง ประยุกต์ใช้ อา เอ อือ โอ อี อู

แม่พิมพ์

by ครูสุภาณี @December,11 2010 23.31 ( IP : 118...203 )

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ประยุกต์ใช้  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                  (ชม.ที่ ๑-๔)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๔    เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๘  มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ป ๒/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑  ป๒/๒  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท๒.๑  ป ๒/๓  มีมารยาทในการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท๓.๑ ป๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ท๓.๑ ป๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท๓.๑  ป๑/๓พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ท๓.๑  ป ๑/๕มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท๔.๑  ป ๑/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ท ๔.๑ ป๑/๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป ๑/๑  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท๕.๑ ป๑/๒  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ สาระสำคัญ การรู้จักพยัญชนะและสระ  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  เป็นสระเสียงยาวทั้งหมด  เมื่อนำมาประสมกับพยัญชนะแล้วจะได้คำที่มีเสียงยาว  และเป็นการประสมให้เป็นคำเพื่อมีคำในการสื่อสารมากขึ้น

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนมีรู้จักพยัญชนะและสระได้มากขึ้นและถูกต้อง ๒. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะและสระได้ถูกต้องแม่นยำ ๓.นักเรียนสามารถบอกคำที่ประสมด้วยสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ได้ ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนเขียนคำประสมด้วยสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ได้ถูกต้อง ๒.  นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ได้ถูกต้อง คุณลักษณะ (A) ๑.  มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม ๒. มีมารยาทในการฟังและตอบคำถาม ๓.  รับผิดชอบงานที่มอบหมาย ๔.  รู้จักการรอคอยก่อนและหลัง

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนคำที่ประสมสระ อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู    -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒.  แบบทดสอบเรื่อง  พยัญชนะ  และสระอา  เอ  อือ  โอ  อี  อู    -  ตรวจแบบทดสอบ ๓. แบบสังเกตการณ์ตอบคำถาม/การอ่านออก                                        -    สังเกตพฤติกรรมตอบคำถาม/การอ่าน

การประเมินผล การคัดลายมือ  (คำศัพท์) เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๘ - ๑๐    เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗    เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔-  ๐      เท่ากับ  ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  นำนักเรียนทบทวนพยัญชนะทั้ง  ๔๔  ตัว  โดยให้นักเรียนท่องพร้อมๆ กัน  ๑ เที่ยว
๒.  ให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคลในการทำความรู้จักกับพยัญชนะและสระทั้งหมด
ขั้นสอน ๓. .ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่เป็นสระ  อา  เอ    อือ  โอ  อี  อู  พร้อมๆ  กัน  จากนั้นให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล  และให้บอกเสียงสระแต่ละตัวว่ามีเสียงอย่างไรบ้าง
๔  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสระที่นักเรียนอ่านว่าเสียงของสระเป็นอย่างไร  (เป็นสระเสียงยาว)  แล้วให้นักเรียนร่วมกันพิสูจน์เสียงสระ  พร้อมๆ  กัน
๕.  ให้นักเรียนสังเกตตัวสระที่เรียนมาแล้วว่ามีสระตัวอะไรบ้าง  และมีสระตัวใดที่เพิ่มขึ้นมาบ้าง  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำที่ประสมกับสระดังกล่าว  โดยครูบันทึกคำบนกระดานให้นักเรียนได้รู้จักกัน ๖.  นักเรียนร่วมกันอ่านคำที่ประสมด้วยสระ  อา  เอ    อือ  โอ  อี  อู  บนกระดานอีกครั้ง ขั้นสรุป ๘.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับสระเสียงยาว  ทั้ง  ๖  ตัว  แล้วให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาเพื่อบันทึกคำที่ประสมด้วยสระ  อา เอ  อือ  โอ  อี  อู

ชั่วโมงที่  ๒
ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนออกมาเขียนคำที่ประสมด้วยสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  บนกระดาน  ครูสังเกตการฟังคำสั่งและการให้ความร่วมมือในการทำงาน ขั้นสอน ๒.  ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนว่า  กิจกรรมที่นักเรียนทำไป  เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไร ๓.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยคำที่นักเรียนเขียนว่าถูกต้องหรือไม่  อย่างไร  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอย่างพร้อมๆ กันอีกครั้ง ๔.  ขอตัวแทนนักเรียนออกมารับแบบฝึกหัดแล้วนำไปแจกให้กับสมาชิกในแถวของตนองคนละหนึ่งแผ่น  จากนั้นให้ดำเนินการเขียนชื่อให้เรียบร้อย ๕.  ให้นักเรียนอ่านคำสั่งจากแบบฝึกหัดที่ครูแจกให้พร้อม ๆกัน  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสั่งที่กำหนดให้  ว่าคำสั่งให้นักเรียนทำอะไรบ้าง  (ให้นักเรียนช่วยกันตอบ เพื่อที่จะฝึกการฟังของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้อง) ๖.  นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัด  เรื่อง  พยัญชนะ และสระ อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งแบบฝึกหัดที่ครู ขั้นสรุป ๗.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะและสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู ที่ได้เรียนไป

ชั่วโมงที่  ๓ ขั้นนำ ๑.  ให้สัญญาณนักเรียนในการทำท่าทางประกอบเพลงอิสระ  เพื่อผ่อนคลายความตรึงเครียด  ๒-๓  เที่ยว  จากนั้นให้ร่วมกันท่องพยัญชนะตามลำดับคำคนละ  ๑  ตัว
๒.  นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสระที่เรียนมาทั้งหมด  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  บอกลักษณะของเสียง ขั้นสอน ๓.  ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับพยัญชนะ และสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ครูสังเกตคำศัพท์ที่นักเรียนบอกมาว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง ๔.  จากนั้นให้นักเรียนนำสมุดประจำวิชาขึ้นมาเพื่อทำแบฝึกหัดเกี่ยวกับเขียนคำที่ประสมด้วยสระอา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้ถูกต้อง ๕.  นักเรียนนำสมุดมาเข้าแถวเพื่อรอแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้  จากนั้นให้นักเรียนกลับนั่งประจำที่  เพื่อฟังคำอธิบายในการทำแบบฝึกหัดที่กำหนด  แล้วร่วมกันทำแบบฝึกหัด  ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทำแบบฝึกหัด ๖.  เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งแบบฝึกหัดให้กับครู
ขั้นสรุป ๗.  นักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบจากแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้  แล้วประมวลความสำเร็จของนักเรียนในเบื้องต้นว่าอยู่ในระดับใด

ชั่วโมงที่  ๔ ขั้นนำ ๑.  ทดสอบให้นักเรียนอ่านบัตรสระ  อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  และการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
๒.  นำนักเรียนทบทวนการประสมสระ  กับพยัญชนะ  เพื่อให้ได้คำใหม่ที่มีความหมาย ขั้นสอน ๓.  ให้นักเรียนทบทวน  โดยการอ่านคำที่นักเรียนได้บันทึกลงในสมุด  พร้อมๆ  กัน
๔.  ให้นักเรียนอ่านคำจากแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้  เพื่อทบทวนการประสมและอ่านสะกดคำ ๕.  นักเรียนและครูร่วมกันตกลงการทำแบบทดสอบเรื่อง  พยัญชนะและสระอา  เอ  อือ  โอ  อี  อู  ให้เข้าใจ ๖.  ให้สัญญาณนักเรียนในการจัดสถานที่ในการทำแบบทดสอบ  แล้วให้นั่งประจำที่ของตนเอง ๗.  ครูแจกแบบทดสอบให้กับนักเรียน  เพื่อเขียนชื่อ  ชั้น  เลขที่ให้เรียบร้อย  แล้วฟังคำสั่งจากครูต่อไป และตกลงกติกามารยาทในการทำแบบทดสอบให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจเน้นความซื่อสัตย์ ๘.  ให้สัญญาณนักเรียนทำแบบทดสอบ  โดยครูคอยควบคุมพฤติกรรมนักเรียนขณะทำแบบทดสอบ  เมื่อหมดเวลาให้นักเรียนเก็บแบบทดสอบส่งคืนครู  แล้วจัดสถานที่กลับเหมือนเดิม  พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ไว้เรียบร้อย ขั้นสรุป ๘.นักเรียนร่วมสรุปผลจากการทำแบบทดสอบ  ครูตักเตือนและชี้แนะพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมให้ทราบและไม่ควรนำมาปฏิบัติขณะทำแบบทดสอบต่อไป

สื่อการเรียนรู้ ๑.    หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑ ๒.  บัตรสระ อา  เอ  อือ  โอ  อี  อู
๓.  แบบฝึกหัด/ใบงาน
๔.  แบบทดสอบ


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ประยุกต์ใช้  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                  (ชม.ที่ ๕-๖)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๔    เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๘  มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ป ๒/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑  ป๒/๒  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท๒.๑  ป ๒/๓  มีมารยาทในการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท๓.๑ ป๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ท๓.๑ ป๑/๒ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท๓.๑  ป๑/๓พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ท๓.๑  ป ๑/๕มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท๔.๑  ป ๑/๒เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ท ๔.๑ ป๑/๓เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป ๑/๑  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท๕.๑ ป๑/๒  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ สาระสำคัญ การแจกลูกคำ  คือ  การแยกพยัญชนะ  และสระ  ออกจากกัน  เพื่อให้ทราบพยัญชนะ  ประสมกับสระตัวใดแล้ว ออกมาเป็นคำใหม่ว่าเป็นคำอะไร  การสะกดคำ  คือ  การอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะและสระให้เป็นคำที่ถูกต้องชัดเจน

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการแจกลูกคำ  และการสะกดคำต่างๆ  ได้ ๒. นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ๓.  นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำอ่านได้ถูกต้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำ  และแจกลูกคำได้อย่างถูกต้อง คุณลักษณะ (A) ๑.  รับผิดชอบงานที่มอบหมาย ๒. มีมารยาทในการฟังและตอบคำถาม ๓.  ตั้งใจเรียน ๔.  ตรงต่อเวลา

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำ  และแจกลูกคำ     -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒. แบบสังเกตการณ์ตอบคำถาม/การอ่านออก            -    สังเกตพฤติกรรมตอบคำถาม/การอ่าน

การประเมินผลการเขียนสะกดคำ  และการแจกลูกคำ
เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนสามารถเขียนได้ตามจำนวนที่กำหนด  ดังนี้ คะแนน  ๘ - ๑๐    คำ เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗      คำ  เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔-  ๐      คำ  เท่ากับ  ปรับปรุง/แก้ไข

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้สัญญาณนักเรียนออกมาทำท่าทางประกอบเพลงช้าง  ๒  เที่ยว  พร้อมๆ  กันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ๒.  ให้นักเรียนทุกคนประจำที่ของตนเอง  และนั่งสมาธิ  ๒  นาที ขั้นสอน ๓.  ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนว่าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรทราบหรือไม่(การแจกลูกคำ) ๔.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาจากบทเรียนในหนังสือภาษา  พาที  ป. ๑  หน่วยที่  ๒  เรื่อง  ภูผา  โดยฝึกให้นักเรียนสังเกตคำศัพท์ต่างๆ  ทีละคำ  ว่าคำศัพท์แต่ละคำประกอบด้วยพยัญชนะตัวอะไร  มีเสียงว่าอย่างไร  สระอะไร  ออกเสียงอย่างไร
๕.  นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกคำจากคำศัพท์ในบทเรียนทีละคำจำนวน  ๑  เที่ยวก่อนพร้อมด้วย  ครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงของนักเรียน  ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกลูกคำให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการที่นักเรียนได้ทำไปว่าเป็นกิจกรรมอะไร ๖. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อหาในบทเรียนพร้อมๆ  กันอีกครั้ง ขั้นสรุป ๗.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาการแจกลูกคำ  และให้นักเรียนออกมาหยิบสมุดประจำวิชา ของตนเอง  เพื่อทำแบบฝึกหัดการเขียนแจกลูกคำ


ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาจากบทเรียน  หน่วยที่  ๒  เรื่อง  ภูผา  พร้อมๆ  กัน  ๑  เที่ยว  ครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูใหม่อีกครั้ง ขั้นสอน ๒.  ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ใหม่ในบทเรียน  ทีละคำ  โดยครูสังเกตการอ่านออกเสียงการสะกดคำของนักเรียน ๓.  ให้นักเรียนอ่านสะกดคำซ้ำใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจและการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนอ่านโดยให้สังเกตและบอกชื่อพยัญชนะ  เสียงพยัญชนะ  ชื่อสระและเสียงของสระแต่ละคำแล้ว
๔.  ให้นักเรียนออกมาหยิบสมุดประจำวิชา  เพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำอ่านจากคำศัพท์ในเนื้อหาที่เรียนที่ครูกำหนดให้ ๕.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้  โดยมีครูคอยดูแลและชี้แนะให้ความเข้าใจกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ขั้นสรุป ๖.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาอีกครั้ง  พร้อมให้นักเรียนร่วมกันอ่านสะกดคำ
และแจกลูกคำอีกครั้ง  และให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านท่องจำ  แมว  เอ๋ย  แมว  เหมียว  เพื่อเตรียมตัวสอบ

สื่อการเรียนรู้ ๑.  หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑ ๒.  แบบฝึกหัด


                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ประยุกต์ใช้  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                  (ชม.ที่ ๗-๘)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๔    เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๘  มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ป ๒/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑  ป๒/๒  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท๒.๑  ป ๒/๓  มีมารยาทในการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท๓.๑ ป๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ท๓.๑ ป๑/๒  ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท๓.๑  ป๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ท๓.๑  ป ๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท๔.๑  ป ๑/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ท ๔.๑ ป๑/๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป ๑/๑  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท๕.๑ ป๑/๒  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ สาระสำคัญ การคัดลายมือ  เป็นพื้นฐานของการฝึกเขียนอย่างหนึ่ง  ที่สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนคำได้ถูกต้อง  มีสมาธิในการทำงาน  และเป็นการพัฒนาลายมือที่ดีทางหนึ่งของการเขียน

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเขียนตามอักขรวิธีที่ถูกต้อง ๓.  นักเรียนสามารถอ่านบทความง่ายๆ  ได้ถูกต้อง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถเขียนตามอักขรวิธีการเขียนได้ถูกต้อง (คัดลายมือ) คุณลักษณะ (A) ๑.  รับผิดชอบงานที่มอบหมาย ๒. รักษาความสะอาด ๓.  ตั้งใจเรียน ๔.  ตรงต่อเวลา

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัดการคัดลายมือ     -  ตรวจแบบฝึกหัด

การประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๘ - ๑๐    คะแนน เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗      คะแนน เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔-  ๐      คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง/แก้ไข

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้สัญญาณนักเรียนประจำที่ของตนเอง  และท่องคำจำ  แมว  เอ๋ย  แมว  เหมียว  ๒  เที่ยว ขั้นสอน ๒.  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากครูจากเรื่องที่เรียนไปแล้ว  ว่าเรียนเนื้อหาอะไรไป แล้วบ้าง ๓.  ให้นักเรียนนำหนังสือวรรณคดี  ลำนำ  ขึ้นมา  เพื่ออ่านเพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่  ตามครู ๔.  จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้ร่วมกันอ่านว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างพอสังเขป  โดยมีครูคอยเพิ่มเติมความสมบูรณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
๕.  ครูคัดลอกเนื้อหาลงบนกระดานเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำ  และอ่านได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ๖.  ครูอธิบายกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ฝึกคัดลายจาก  เพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่  ว่ามีขั้นตอนดังนี้ ๖.๑  เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดทุกตัว ๖.๒  การวางสระ  วรรณยุกต์  วางให้ถูกต้องถูกที่ ๖.๓  ตัวพยัญชนะ  และสระทุกตัวที่มีหัว  ให้มีหัวชัดเจน
๖.๔  รักษาความสะอาด  เมื่อผิดลบให้สะอาด ๖.๕  คัดลอกให้ถูกต้องไม่ขาดหรือตกหายไป ๖.๖  ตรงต่อเวลา ๗.  เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นำสมุดขึ้นมาเพื่อทำการคัดลายมือ  จากบทเพลงร้องเล่นที่ได้เรียนไป ขั้นสรุป ๘.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา  และครูชี้แนะถึงการคัดลายมือของนักเรียนที่ยังไม่ถูกต้อง ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น  เพื่อสมกับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนท่องจำ  เพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่  พร้อม  ๆกัน  แล้วร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเพลงร้องเล่น ๒.  ให้นักเรียนทำท่าทางประกอบบทเพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่  ๒  เที่ยว ขั้นสอน ๓.  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากบทเพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่  ด้วยปากเปล่า  จากนั้นครูนำนักเรียนสนทนาถึง  ผลการตรวจการคัดลายมือ  ของชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง  โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น  ส่วนนักเรียนที่ทำได้ดีครูชมเชยและเสริมแรงทางบวกให้กำลังใจเพื่อรักษาความดี  ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ๔.  ตัวแทนนักเรียนออกมาเรียงสมุดให้กับสมาชิกในห้อง  จากนั้นให้สมาชิกออกมาหยิบสมุดเพื่อดูผลการคัดลายมือรอบแรก
๕.  ให้สัญญาณนักเรียนเพื่อฟังกติกามารยาทในการทำแบบทดสอบการคัดลายมือให้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามได้
๖.  ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการคัดลายมือ  โดยครูกำหนดบทความเรื่อง  แม่  งู  เอ๋ย  เพื่อใช้ในการคัดลายมือบนกระดานให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต และดู ๗.  นักเรียนลงมือคัดลายมือ  โดยมีครูคอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด
ขั้นสรุป ๘.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมจากการทดสอบคัดลายมือ  ครูเพิ่มเติมเสนอแนะพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมให้เข้าใจและปรับปรุงพัฒนาใหม่

สื่อการเรียนรู้ ๑.  หนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้น  ป.๑ ๒.  หนังสือเรียนวรรณคดี  ลำนำ  ชั้น  ป. ๑


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑             ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ประยุกต์ใช้  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก                        (ชม.ที่ ๙-๑๐)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๔    เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๘  มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ป ๒/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑  ป๒/๒  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท๒.๑  ป ๒/๓  มีมารยาทในการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท๓.๑ ป๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ท๓.๑ ป๑/๒  ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท๓.๑  ป๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ท๓.๑  ป ๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป ๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย ท๔.๑  ป ๑/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ ท ๔.๑ ป๑/๓  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท๕.๑ ป ๑/๑  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท๕.๑ ป๑/๒  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ สาระสำคัญ ความสามารถในการฟังคำสั่งต่างๆ  การฟังเป็นสัมผัส ที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและนำไปปฏิบัติได้  ถ้าฟังได้ดี  ถูกต้อง  สามารถนำคำสั่งเหล่านั้นไปปฏิบัติได้ถูกต้องสร้างสมรรถภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น  ตรงข้ามถ้าฟังไม่เข้าใจทำให้การสื่อสารล้มเหลวหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งอาจส่งผลเสียตามมา

ส่าระการเรียนรู้ ความรู้ (K) ๑.  นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง ทักษะ/กระบวนการ (P) ๑.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามคำสั่งได้ถูกต้อง คุณลักษณะ (A) ๑.  มีมารยาทในการฟัง ๒. สามารถควบคุมตนเองได้ตามสถานการณ์

การประเมินผลรวบรวม ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.  แบบฝึกหัด                       -  ตรวจแบบฝึกหัด ๒.  ใบงาน                                         -  ตรวจใบงาน

การประเมินผล เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน  ๘ - ๑๐    คะแนน เท่ากับ    ดี
คะแนน  ๕ - ๗      คะแนน เท่ากับ  พอใช้
คะแนน  ๔-  ๐      คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง/แก้ไข

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่  ๑ ขั้นนำ ๑.  ให้สัญญาณนักเรียนเข้าประจำที่ของตนเอง ๒.  จากนั้นครูให้สัญญาณแล้วให้นักเรียนฝึกฟังคำสั่งที่ครูกำหนดให้ว่านักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ขั้นสอน ๓.  เมื่อนักเรียนมีความพร้อมและความเข้าใจแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ครูกำหนดให้  เช่น  ยืนขึ้น  นั่งลง  ตบมือ  หัวเราะ  ยิ้ม  ร้องเพลง  ร้องไห้    ทำกิจกรรมสลบกันไปมา โดยครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการฟังคำสั่ง ๔.    เมื่อนักเรียนมีความพร้อมในการทำกิจกรรมแล้ว  ครูกำหนดคำสั่งตามที่กำหนดไว้  ดังนี้ ๔.๑  ให้นักเรียนตบมือจำนวน  ๑๐  ครั้ง ๔.๒  ให้นักเรียนร้องเพลง  ๑  เพลง ๔.๓  ให้นักเรียนหัวเราะดังๆ
๔.๔  ให้นักเรียนจับอวัยวะภายนอกที่เป็นส่วนต่างของร่างกาย ๔.๕  ให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามจำนวนที่ครูกำหนด ฯลฯ ๕.  จากพฤติกรรมต่างๆ  ที่นักเรียนทำมาให้ประเมินในภาพรวมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงานต่อไป ๖.  ให้สัญญาณในการจับกลุ่มๆละ  ๒  , ๓  ,  ๕  ,  ๑๐  คน  เป็นต้น  เพื่อทำกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไป ๗.  นักเรียนนำสมุดขึ้นมาเพื่อเขียนตามคำบอก  จำนวน  ๑๐  คำ ขั้นสรุป ๘.นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา  และครูชี้แนะถึงการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ชั่วโมงที่  ๒ ขั้นนำ ๑.  ให้นักเรียนท่องจำ  เพลงร้องเล่น  กุ๊ก  กุ๊ก  ไก่ และ  แมว  เอ๋ย  แมว  เหมียว  พร้อม  ๆกัน ขั้นสอน ๒.  นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ครูกำหนดให้ และฟังคำแนะนำง่าย ๆ  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง  ครูเพิ่มเติมเนื้อหาและอธิบายเกี่ยวกับการออกคำสั่ง  วิธีการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดให้ ๓.  จากนั้นให้นักเรียนสลับสับเปลี่ยนกันออกคำสั่งให้เพื่อนสมาชิกปฏิบัติตามคำสั่งที่เพื่อนกำหนดหรือสั่งให้ปฏิบัติอย่างสุภาพเรียบร้อย ๔.  ให้สัญญาณนักเรียนออกมาหาพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ครูกำหนดอย่างง่ายๆ  ประมาณ  ๑๐  นาที ๕.  นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับฟังและการปฏิบัติตามคำสั่ง ขั้นสรุป ๖.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ  และทำแบบฝึกหัดการใช้ภาษาในการออกคำสั่งหรือมารยาทในการปฏิบัติตามคำสั่ง

สื่อการเรียนรู้ ๑.    ตัวนักเรียน ๒.    นกหวีด


                                                              แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ประยุกต์ใช้  อา  เอ  อือ โอ  อี  อู  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๑๐  คะแนน ผู้สอน  นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก              (ชม.ที่ ๑๑-๑๔)

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป ๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ท ๑.๑ ป ๑/๒  บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ท ๑.๑ ป ๑/๓  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๔    เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑  ป ๑/๘  มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒.๑  ป ๒/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒.๑  ป๒/๒  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท๒.๑  ป ๒/๓  มีมารยาทในการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ท๓.๑ ป๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ท๓.๑ ป๑/๒  ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท๓.๑  ป๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ท๓.๑  ป ๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557