hadanan lasohh hadanan lasohh

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายงานการปฏิบัติงาน

by hadanan lasohh @August,12 2009 18.00 ( IP : 61...64 )

เรียน      ผู้อำนวยการกองการศึกษา
            ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จึงขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้
มาพร้อมนี้ 


                                                                                        นายฮาดานันท์ หล๊โส๊ะ
                                                                                  ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


                    ................................................................................................................
                                 


                                                              แผนการจัดการเรียนรู้


            กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่ 1
            หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง      ร่างกายของฉัน        เรื่องย่อย  ตา      เวลาเรียน  1 ชั่วโมง
            ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552

            1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                        -    สามารถบอกอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็น ( ตา ) และวิธีการดูแลรักษาได้

            2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                        -    ร่างกายของเรา

            3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                      ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                          1.  ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการมองเห็นและจดจำสิ่ง
                                ต่างๆ ได้

                      ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                          2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆที่เป็นอวัยวะภายนอกของร่างกายโดยนำ
                                ภาพอวัยวะของคนเรามาประกอบการสนทนา
                          3. ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีการดูแลรักษาตา พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดงาน
                          4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็น และวิธีรักษาตา โดยมีครู เป็นผู้ชี้แนะ

                      ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                          5. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                          6.    ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน
            4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                      -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

            5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                      -  สังเกตการตอบคำถาม

            6.    แหล่งการเรียนรู้
                      -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

            7.    สื่อการสอน
                      -  ภาพอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย


                                                                                นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                      ครูผู้สอน
                 


                          ..........................................................................................................


                                                      แผนการจัดการเรียนรู้

            กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา  ช่วงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1  สัปดาห์ที่  2
            หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  อวัยวะร่างกายของฉัน    เรื่องย่อย  หู  เวลาเรียน    1  ชั่วโมง
            ปีการศึกษา  2552  ใช้สอนวันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552

            1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                  -  สามารถบอกอวัยวะที่ทำให้เราได้ยินและวิธีรักษา หูได้

          2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                  -  ร่างกายของเรา

          3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                      1.  ครูนำนักเรียนสนทนาเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว เกี่ยวกับอวัยวะในการมองเห็น โดยใช้ภาพใน
                            การประกอบการสนทนา

                ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                      2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายที่ทำให้เราได้ยินได้ โดยให้นักเรียนแสดงความ
                            คิดเห็น
                      3.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีการดูแลรักษา หู พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกลงสมุดงาน
                      4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงอวัยวะที่ทำให้เราได้ยิน และวิธีดูแลรักษาหู โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

                ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                      5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                      6.    ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน

        4.    เครื่องมือวัดผลประเมินผล
              -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

        5.    กระบวนการวัดและประเมินผล
              -  สังเกตการตอบคำถาม

        6.    แหล่งการเรียนรู้
              -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

        7.    สื่อการสอน
                -  ภาพอวัยวะ


                                                                              นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                      ครูผู้สอน


                      ............................................................................................................


                                                            แผนการจัดการเรียนรู้


            กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1  สัปดาห์ที่ 3,4
            หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  ร่างกายของฉัน  เรื่องย่อย  ความสำคัญของฟันและการดูแลป้องกัน
            ฟัน  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
            ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    29    เดือน  พฤษภาคม      พ.ศ. 2552
            ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่    5    เดือน  พฤษภาคม      พ.ศ. 2552

            1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                  -  สามารถบอกความสำคัญของฟันและการดูแลป้องกันฟันได้

            2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                  -  ร่างกายของฉัน

            3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                  ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                        1.    ครูนำนักเรียนสนทนาถึงเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกร่างกายของ
                              ฉัน

                  ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                        2.  ครูนำบัตรภาพมาประกอบการสนทนากับนักเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร
                              คือ ฟันของเรา
                        3.  ครูนำนักเรียนสนทนาถึงความสำคัญของฟันและการดูแลป้องกันฟัน แล้วบันทึกลงในสมุดงาน
                        4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงความสำคัญของฟันและการดูแลป้องกันฟัน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

                  ขั้น สรุป ( เวลา 10 นาที )
                        5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                        6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

          4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

          5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                -  สังเกตการตอบคำถาม

          6.  แหล่งการเรียนรู้
                -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

          7.    สื่อการสอน
                  -  ภาพอวัยวะ


                                                                                  นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                          ครูผู้สอน


                            ......................................................................................................
             


                                                              แผนการจัดการเรียนรู้


              กลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่1  สัปดาห์ที่ 5
              หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  คุณค่าของตัวเรา  เรื่องย่อย  คุณค่าและสิทธิในร่างกายของตนเอง
              เวลาเรียน 1  ชั่วโมง
              ปีการศึกษา        2552    ใช้สอนวันที่  12    เดือน        มิถุนายน      พ.ศ. 2552

              1.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                    -  สามารถบอกสิทธิในร่างกายและวิธีป้องกันร่างกายของตนเองได้

            2.    สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา
                    -  คุณค่าของตัวเรา

            3.    กระบวนการจัดการเรียนรู้
                    ขั้นนำ (เวลา 10 นาที)
                        1.    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิทธิในร่างกายของตนเอง โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

                    ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )
                        2.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีปกป้องร่างกายของตนเองให้ปลอดภัยด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างไร
                        3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าสิทธิใน
                              ร่างกายของตนเองมีอะไรบ้าง แล้วบันทึกลงไปอภิปรายกลุ่ม
                        4.  ครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาบอกถึงสิทธิและวิธีการป้องกันร่างกายของตนเองโดยมีครูเป็นผู้
                              ชี้แนะ

                  ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )
                      5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
                      6.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

          4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
                -  แบบฝึกหัดหลังเรียน

          5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
                -  สังเกตการตอบคำถาม

          6.    แหล่งการเรียนรู้
                  -  แบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา

          7.    สื่อการสอน
                  -  บัตรภาพสิทธิด้านต่างๆ


                                                                                    นายฮาดานันท์ หล๊ะโส๊ะ
                                                                                            ครูผู้สอน


                      ...............................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557