taibah taibah

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นปฐมวัย สัปดาห์ที่ 6-7 เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 1-2ก.ค 2552

taibah

by taibah @July,10 2009 17.06 ( IP : 222...190 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                ด้วยดิฉันนางไตบ๊ะ เจ๊ะเหง๊าะขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยอนุบาล 1 สัปดาห์ที่ 6-7

เรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 2552 มาพรอ้มนี้

                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                          นางไตบ๊ะ เจ๊ะเหง๊าะ

                                                                ผู้ดูแลเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  หน่วยย่อย เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
แผนการจัดประสบการณ์ที่  4 เรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
สัปดาห์ที่ 6- 7 สอนวันที่ 1-2  เดือน ก.ค. พ.ศ.2552

 1. สาระสำคัญ  อาหารและยามีประโยช์นหากรับประทานให้ถูกวิธีรับประทานอาหารและยาควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 2. จุดประสงค์ในการเรียนรู้
  2.1  จุดประสงค์ปลายทาง  เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยาเด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
                  2.2  จุดประสงค์นำทาง
                          2.2.1  เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ได้ 2.2.2  เพื่อให้เด็กสามารถสร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 2.2.3  เพื่อให้เด็กสามารถบอกวิธีการรักษาความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยาได้อย่างน้อย2อย่างขึ้นไปและสามารถพูดคุยสนทนาได้
  2.2.4    เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเล่นกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2.2.5    เพื่อให้เด็กสามารถเลือกเล่นตามมุมที่สนใจได้ แก้ปัญหาได้
  2.2.6    เพื่อให้เด็กสามารถตัดต่อภาพให้มีความสมบูรณ์ได้จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้และท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆได้
  2.2.7    เพื่อให้เด็กสามารถเล่นเกมกลางแจ้งได้ถูกวิธีและปลอดภัย
      3.  สาระการเรียนรู้
                    3.1  ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
                    3.2  ประสบการณ์สำคัญ
                          3.2.1  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์
                          3.2.2  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
                          3.2.3  การสังเกตการวิเคราะห์                         3.2.4  การแก้ปัญหา
          4.    กิจกรรมการเรียนรู้                   4.1  ครุและเด็กทักทายและกล่าวดูอายามเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล เด็กๆเคลื่อนไหว
                      ร่างกายตามอิสระทั่วบริเวณโดยระวังไม่ให้ชนกันเมื่อได้ยินเสียงเคาะให้เด็กหยุดทันที                     เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้า-เร็วที่เด็กและครูร่มกันกำหนด
  4.2 ครูนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการรับประทานอาหารแลยาให้    เด็กดู
                      ร่วมกันสนทนาเกี่ยวอุบัติเหตุที่เกิดกับการรับประทานยาและอาหารเด็กๆช่วยกันตอบ
                      ที่ครูและเด็กๆกำลังพูดคุยสนทนาเด็กเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เด็กประสบพบเห็นเกี่ยว                       เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับประทานยาและอาหารครูและเด็กร่วมเกี่ยว                       กับความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยาควรระมัดระวังและเด็กๆไม่ควร
                      รับประทานยาเอง
                      4.3  เด็กนั่งกันเป็นกลุ่มตามที่เด็กๆจัดกลุ่มครูแนะนำงานติดปะและการฉีกปะทำอย่าง                     ไรเด็กจะปลอดภัยจากการสร้างสรรค์ผลงานเด็กฉีกปะตามอิสระโดยที่ครูดูแลอย่าง                   4.4  เด็กที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วสามารถเล่นตามมุมได้โดยที่ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
                    4.5  เด็กๆท่องจำคำศัพท์อังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับอาหารและยา                   4.6  เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนลงสนามเพื่อเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยเด็ก                     เล่นเครื่องเล่นโดยที่ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเล่นทำความสะอาดเข้าห้อง                   4.7  เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยที่ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเด็กและครูร่วมกันสรุปอีกครั้ง 5.          สื่อการจัดกิจกรรม (สื่อที่ใช้วันที่1-3 มีมุมยาและอาหารและเกมแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
  หน่วยหลัก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  หน่วยย่อย เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
  แผนการจัดประสบการณ์ที่  4 เรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
  สัปดาห์ที่ 6- 7 สอนแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
  หน่วยหลักแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
  หน่วยหลัก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  หน่วยย่อย เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
  แผนการจัดประสบการณ์ที่  4 เรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
  สัปดาห์ที่ 6- 7 สอนแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
  น่วยหลัก
  ห เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  หน่วยย่อย เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
  แผนการจัดประสบการณ์ที่  4 เรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
  สัปดาห์ที่ 6- 7 สอนวันที่ 1-2  เดือน ก.ค. พ.ศ.2552

 3. สาระสำคัญ  อาหารและยามีประโยช์นหากรับประทานให้ถูกวิธีรับประทานอาหารและยาควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 4. จุดประสงค์ในการเรียนรู้
  2.1  จุดประสงค์ปลายทาง  เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยาเด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
                  2.2  จุดประสงค์นำทาง
                          2.2.1  เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ได้ 2.2.2  เพื่อให้เด็กสามารถสร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 2.2.3  เพื่อให้เด็กสามารถบอกวิธีการรักษาความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยาได้อย่างน้อย2อย่างขึ้นไปและสามารถพูดคุยสนทนาได้
  2.2.4    เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเล่นกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2.2.5    เพื่อให้เด็กสามารถเลือกเล่นตามมุมที่สนใจได้ แก้ปัญหาได้
  2.2.6    เพื่อให้เด็กสามารถตัดต่อภาพให้มีความสมบูรณ์ได้จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้และท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆได้
  2.2.7    เพื่อให้เด็กสามารถเล่นเกมกลางแจ้งได้ถูกวิธีและปลอดภัย
      3.  สาระการเรียนรู้
                    3.1  ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารและยา
                    3.2  ประสบการณ์สำคัญ
                          3.2.1  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวอยู่กับที่พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์
                          3.2.2  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
                          3.2.3  การสังเกตการวิเคราะห์                         3.2.4  การแก้ปัญหา
          4.    กิจกรรมการเรียนรู้                   4.1  ครุและเด็กทักทายและกล่าวดูอายามเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล เด็กๆเคลื่อนไหว
                      ร่างกายตามอิสระทั่วบริเวณโดยระวังไม่ให้ชนกันเมื่อได้ยินเสียงเคาะให้เด็กหยุดทันที                     เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้า-เร็วที่เด็กและครูร่มกันกำหนด
  4.2 ครูนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการรับประทานอาหารแลยาให้    เด็กดู
                      ร่วมกันสนทนาเกี่ยวอุบัติเหตุที่เกิดกับการรับประทานยาและอาหารเด็กๆช่วยกันตอบ
                      ที่ครูและเด็กๆกำลังพูดคุยสนทนาเด็กเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เด็กประสบพบเห็นเกี่ยว                       เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับประทานยาและที่เพิ่มเติม) 6.          การประเมินผล
                      6.1 การสังเกตการณ์เล่นตามข้อตกลง
                      6.2 การสังเกตการณ์ตอบคำถาม
                      6.3 การสังเกตการสร้างสรรค์ผลงาน
                      6.4การสังเกตการท่องคำศัพท์  (คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กทำกิจกรรม)             เครื่องมือการประเมิน

- แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์
- คำตอบที่เด็กตอบ
- ผลงานการฉีกปะ2ชิ้น ผลงานปั้น (คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง)             เกณฑ์การประเมินผล
                      -    ระดับ    3    ดี
                      -    ระดับ  2  ปานกลาง
                      -      ระดับ  1  ควรส่งเสริม
7.          บันทึกหลังการสอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557