สดใส  เส็นทอง สดใส เส็นทอง

ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 7 หน่วย สุขสดใสในร่างกาย ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย - 1-3 ก.ค 52

สดใส

by สดใส เส็นทอง @June,26 2009 19.08 ( IP : 222...200 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                  ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 7 หน่วย สุขสดใสในร่างกาย
ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย  – 1-3 ก.ค  52

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                    นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                                  ครูศูนย์เทศบาลตำบลปริก

หน่วยสุขสดใสในร่างกาย

  สิ่งที่เด็กรู้แล้ว
1.ตามีไว้ดู
2.หูมีไว้ฟัง
3.จมูกไว้หายใจ
4.ปากไว้รับประทานอาหาร

  สิ่งที่เด็กต้องการรู้
1.รูปร่างลักษณะของตา
2.รูปร่างลักษณะของหู
3.รูปร่างลักษณะของปาก

    สิ่งที่เด็กควรรู้
1.หน้าที่และการดูแลรักษาตา
- ดูสิ่งต่างๆ ไม่เอานิ้ว / ดินสอแหย่ตา
2.หน้าที่และการดูแลรักษาหู
- รับฟังเสียง / ไม้ให้น้ำเข้าหู / เช็ดหูหลังหาบน้ำ
3.หน้าที่และการดูแลรักษาจมูก
- หายใจ / ดมกลิ่น / ไม่เอาของเล่นใส่รูจมูก
4.หน้าที่และการดูแลรักษาปาก
- บ้วนปากหลังรับประทานอาหาร /พูด  / รับประทานอาหาร
5.หน้าที่และการดูแลรักษามือ, เท้า
- จับ / ถือของ / ระบายสี
- ล้างมือ / ตัดเล็บให้สั้น
- เดิน /ยืน
- ล้างเท้า / ส้วมร้องเท้า / ตัดเล็บให้สั้น

กิจกรรม /กระบวนการ (ในหนึ่งสัปดาห์)
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- ครูร้องเพลงให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆ ห้องเรียนโดยไม่ชนกัน
  ตามอิสระในจังหวะช้า – เร็วตามจินตนาการ
- ครูร้องเพลงตาให้นักเรียนทำท่าทางประกอบตามครู และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อร้องเพลงตา
- ครูเปิดเพลงส่วนประกอบของร่างกายให้เด็กฟัง
- ครูทำท่าบิดตัวไปทางซ้าย – ขวา ประกอบเพลงให้เด็กดู แล้วให้ทำตาม 2 รอบ
- นักเรียนผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าสบาย 2-3 นาที
- ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะ

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในหนึ่งสัปดาห์)
-ให้เด็กยืนเป็นวงกลมทบทวนการร้องเพลง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- ครูให้เด็กจับตาทั้ง 2 ข้าง แล้วถามนักเรียนว่ามองเห็นเพื่อนหรือไม่ เพราะอะไร
- ครูและนักเรียนสนทนาถึงการดูแลรักษาตา โดยถามว่า
- เด็กเคยเจ็บตาหรือไม่เพราะอะไร
- เด็กจะต้องรักษาอย่างไร
- ครูให้เด็กนับอวัยวะของตัวเองว่ามีกี่ข้าง และให้เด็กหยิบบัตรคำเลข 2 และอ่านให้เพื่อนฟัง
- ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงหน้าที่และการดูแลรักษาตา
- ครูให้เด็กสำรวจว่าอวัยวะของตัวเองมีอะไรบ้าง และที่ใช้สำหรับฟังเรียกว่าอะไร
- เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงหน้าที่การดูแลรักษาจมูก
-  ครูนำบัตรคำภาพ ตา / จมูก / ปาก และมือ มาให้เด็กดู
- เด็กและครูทำขอตกลงในเรื่องการพูด การฟัง
- ครูบอกให้เด็กสังเกตปากของเพื่อนว่ามีลักษณะใด
- ครูทำข้อตกลงในเรื่องมารยาทการฟัง
- ครูสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี เช่น การถูหลังมือ ,หน้ามือ, ระหว่างนิ้ว,ข้อมือ ฯลฯ

3.กิจกรรมสร้างสรรค์ (ในหนึ่งสัปดาห์)
- ครูแนะนำการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเด็กจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
- เด็กระบายภาพหู โดยดูหูของเพื่อนเป็นแบบ
- ให้เด็กระบายสีตามจินตนาการ
- ครูและเด็กร่วมกันสนทนาถึงอวัยวะมือและเท้า และสาธิตการระบายสีภาพมือและเท้าให้เด็กดู
- เด็กนำผลงานมาส่ง พร้อมกับเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

4.กิจกรรมเสรี (ในหนึ่งสัปดาห์)
- ครูแนะนำการปฏิบัติในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีตามข้อตกลง
- เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
- ครูเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน
- หลังเลิกเล่นให้นักเรียนเก็บของให้เรียบร้อยและล้างมือให้สะอาด

5.กิจกรรมกลางแจ้ง (ในหนึ่งสัปดาห์)
- ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย
- ครูให้เด็กเล่นเกมวิ่งเก็บของ
- เด็กเลือกเล่นสนามตามความสนใจ
- เมื่อนักเรียนเล่นเสร็จล้างมือเข้าห้องเรียน

6.กิจกรรมเกมการศึกษา  (ในหนึ่งสัปดาห์)
- ครูแจกใบงานภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น หู /จมูก /ปาก / ตา พร้อมระบายสีให้สวยงาม
- ครูแจกใบงานภาพแปรงสีฟันให้เด็กคนละ 1 ใบ แล้วให้เด็กระบายสีให้สวยงาม
- ครูนำอุปกรณ์ของใช้นักเรียนและให้ออกมาหยิบบอกเพื่อนว่าเป็นสิ่งของอะไรและ

สื่อในการจัดกิจกรรม
-เพลงจับคู่ภาพกับเงา
-เครื่องเคาะจังหวะ
-เพลงเก็บของ
-รูปภาพประกอบ
-สื่อจากของจริง

จุดประสงค์
1. เด็กได้ฝึกทักษะการฟัง , พูด ,อ่าน
2. เด็กได้มีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระ ไปตามกติกากว้างๆ ที่ครูกำหนด
3. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะดนตรีได้
4. เด็กได้ฝึกทักษะการผู้นำและผู้ตามผ่านกติกาในการทำกิจกรรม
5. เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส ปฏิบัติจริงร่วมคิดร่วมทำในทุกขั้นตอน
6. ของการจัดกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมายของกิจกรรม
1.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวัน
2.เพื่อเป็นการปรับอารมณ์ความรู้สึกสำหรับเด็ก
3.เพื่อสร้างความสนใจและนำเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียน
4.เพื่อทบทวนและเรียนรู้ในเรื่องสุขสดใสในร่างกาย
5.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสุขอนามัย
6.แยกความแตกต่างของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
7.เด็กเกิดการทักษะในการพูด
8.เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ตาและข้อมือให้สอดประสานกัน
9.เด็กได้ฝึกการฟังและเคารพกติกา
10.เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามจินตนาการและความสนใจ

การประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมความสนใจในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการณ์บอกหน้าที่และการดูแลรักษาตา
3. สังเกตความคิดแปลกใหม่สร้างสรรค์
4. สังเกตการใช้สี การเป่าสี การทับมี การหยอดสี
5. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก
6. สังเกตการเล่นเกม และมารยาทในการเล่นร่วมกัน
7. สังเกตการบอกหน้าที่และการดูแลรักษาหู
8. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น

    ภาคผนวก

                              เพลงตา
                  เรามีตาไว้ดู            เรามีหูไว้ฟัง
      คุณครูท่านสอน  ท่านสั่ง  ต้องตั้งใจฟัง  ต้องตั้งใจดู

                              เพลง มือของฉัน
                  นี่คือมือของฉัน            ยกขึ้นมาหงายดู
มือซ้าย มือขวา นี่งัย (ซ้ำ)                โป้ง ชี้  กลาง  นาง  ก้อย
                            โปกมือน้อยๆ ลาก่อน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557