สุไบเย๊าะ บิลยะแม สุไบเย๊าะ บิลยะแม

ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2552

suhbaiyoh

by สุไบเย๊าะ บิลยะแม @June,15 2009 22.05 ( IP : 118...117 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ด้วย นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้กินดีอยู่

ดีมีสุข  ระหว่างวันที่15-16  มิถุนายน  2552  ระดับชั้นอนุบาล 3/2  ให้ผู้บริหารทราบ


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                                          นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม

                                                                                      ครูผู้ช่วย


วันจันทร์ที่15  มิถุนายน  พ.ศ. 2552

  1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

      สาระที่ควรเรียนรู้

1.การเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณและการทำท่าทางตามจินตนาการ

    จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1. พัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ได้

      2.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้

      3.การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณได้

      4. การทำท่าทางตามจินตนาการได้

      วิธีการจัดกิจกรรม

        1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้

หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการ โดยครูบรรยาย ดังนี้ “เช้าวันหนึ่งก่อนไปโรงเรียน หนูไป

ออกกำลังกายกับคุณพ่อแล้วค่อยมาอาบน้ำ แปรงฟัน แล้วก็ไปแต่งตัว แล้วค่อยลงมารับประทานอาหารเช้า คุณแม่ก็

เตรียม    นมให้ดื่มด้วย พอหนูทำธุระต่าง ๆ เสร็จก่อนไปเอากระเป๋า หนูปวดปัสสาวะก็ไปเข้าห้องน้ำ ก่อนออกมาหนูล้าง

มือให้สะอาดก่อนแล้วค่อยออกมาเพื่อจะไปโรงเรียน”

      2.  ให้ทำซ้ำตามข้อ 2 อีกครั้ง


    สื่อการจัดกิจกรรม

        1. เครื่องเคาะจังหวะ

        2. นกหวีด

    การประเมินผล

      1.สังเกตการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

      2.การปฏิบัติตามสัญญาณ

      3.การทำท่าทางตามจินตนาการ

  1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

      1.การรักษาความสะอาดมือก่อน

      2.รับประทานอาหาร

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.ร่วมสนทนาและแสดงข้อคิดเห็นได้

      2.รู้จักวิธีรักษาความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารได้

      3.ร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสนใจ

วิธีการจัดกิจกรรม

      1.สนทนากับเด็ก ๆ เกี่ยวกับสุขบัญญัติ ข้อที่ 1 และ 2 ที่ทราบมาแล้วในวันแรก และนำภาพให้เด็ก ๆ ดูอีกครั้งแล้วก็

นำภาพข้อที่ 3 และ 4 มาสนทนากับเด็ก ๆ เช่น

            - การล้างมือให้สะอาดก่อน และหลังรับประทานอาหาร

            - รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

    2.ให้เด็กปฏิบัติจริงโดยครูพาเด็ก ๆ ไปล้างมือและสาธิตการล้างมือให้ถูกต้อง พร้อมกับร้องเพลง “ล้างมือ” พอล้าง

เสร็จแล้วก็พานักเรียนมานั่งที่เก้าอี้    ครูจัดโต๊ะอาหารโดยสาธิตการใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ และให้เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติจริงโดย

ผลัดเปลี่ยนกัน ทีละ 5-7 คน

สื่อการจัดกิจกรรม

      1.  เพลง  “ล้างมือ”

      2.เครื่องเคาะจังหวะ

  การประเมินผล

    1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

    2.สังเกตการทำกิจกรรม

3.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์

สาระที่ควรเรียนรู้

    1การปั้นแป้งโด

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

      2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

      3.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  วิธีการจัดกิจกรรม

        1.ครูแนะนำอุปกรณ์และอธิบายการปั้นแป้งโดและบอกวิธีการใช้แป้งโด

        2.ให้เด็ก ๆ ปั้นแป้งตามความสนใจ ครูคอยดูแลและสนทนากับเด็ก ๆ ให้ทั่วทุกคน

        3.เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่

สื่อการจัดกิจกรรม

        1. แป้งโด

        2.แผ่นรองปั้น

        3.อุปกรณ์การพิมพ์ทำจาก พลาสติก

        4.อุปกรณ์การนวดทำจากพลาสติก

การประเมินผล

    1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

    2. สังเกตการทำกิจกรรม


4. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสรี

สาระที่ควรเรียนรู้

  การเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

    1.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

    2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

    3.รู้จักการแบ่งปันเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ได้

วิธีการจัดกิจกรรม

    1.แนะนำถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ

    2.สนทนาถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีมุมอะไรบ้างและอุปกรณ์ในแต่ละมุมและวิธีการเล่นมุมประสบการณ์แต่ละมุม

    3.สร้างข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์และเมื่อเล่นเสร็จควรเก็บของเข้าที่

    4.นักเรียนเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย


สื่อการจัดกิจกรรม

    1. มุมประสบการณ์ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ


การประเมินผล

      1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

      2.สังเกตการทำกิจกรรม

  1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมกลางแจ้ง

สาระที่ควรเรียนรู้

  การเล่นเครื่องเล่นสนาม

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และเล็กให้มีความคล่องแคล่วเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการจัดกิจกรรม

    1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามและการเล่นกลางแจ้ง เช่น

            -  ไม่แกล้งเพื่อนขณะเล่นเครื่องเล่น

            -  รู้จักการรอคอยเมื่อเพื่อนยังเล่นไม่เสร็จ

            -  เล่นอย่างระมัดระวัง  เมื่อได้ยินสัญญาณให้รีบมาเข้าแถว


      2.นักเรียนเรียกชื่อเครื่องเล่นภายในสนามตามครู เช่น ม้าหมุน, ไม้กระดก, ชิงช้า, กระดานลื่น ฯลฯ และสนทนา

ถึงวิธีการเล่น

      3.นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจเมื่อได้ยินสัญญาณให้หยุดเล่น  และเข้าแถวล้างมือและเข้าห้องเรียน

สื่อการจัดกิจกรรม

    1.เครื่องเล่นสนาม

    2.เครื่องเคาะจังหวะหรือนกหวีด

การประเมินผล

      1.สังเกตการณ์สนทนาและการตอบคำถามสังเกตการณ์เล่นของเด็ก

  1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเกมการศึกษา

สาระที่ควรเรียนรู้

    การเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.รู้จักการสังเกตและจำแนกด้วยสายตาได้

      2.ฝึกการคิดหาเหตุผล

      3.ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วิธีการจัดกิจกรรม

      1.นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพในบัตรภาพ

      2.นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีภาพอะไรบ้าง โดยใช้คำถาม

        -  ภาพนี้คืออะไร

        -  เด็กๆ คิดว่าเกมนี้เล่นอย่างไร

        -  ใครจะออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดูได้บ้าง

สื่อการจัดกิจกรรม

      1. เกม “จับคู่ภาพกับเงา”

การประเมินผล

      1.สังเกตการสนทนาซักถาม

      2.  สังเกตการร่วมกิจกรรม


        ....................................................................................................................................


วันอังคารที่16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

      1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

สาระที่ควรเรียนรู้

    การเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.พัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ได้

      2.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

      3.เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งได้


วิธีการจัดกิจกรรม

          1.กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้

หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที

          2.ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เช่น ล้างมือ

รับประทานอาหาร ดื่มนม ฯลฯ

          3.ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ำอีก

    สื่อการจัดกิจกรรม

      1.เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล

      1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

      2.สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง

      3.สังเกตการร่วมกิจกรรม

2.ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

        1.อาหาร คือสิ่งที่รับประทานได้และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

        2.สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหาร อาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.เล่าความรู้สึกของตนประกอบการให้เหตุผลได้
        2.ร่วมสนทนากับครูได้

        3.ร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสนใจ


วิธีการจัดกิจกรรม

          1.ให้เด็กบอกชื่ออาหารที่รับประทานคนละ 1 อย่าง และให้บอกเหตุผลที่ชอบ

          2.สนทนาเรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์ โดยให้ดูรูปภาพเด็ก (หรือภาพของเด็กบางคน) ที่เจริญเติบโต

ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือภาพของขั้นการเจริญเติบโตของพืช สัตว์ อธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิ่งมี

ชีวิตต้องการอาหารซึ่งจะมีความต้องการแตกต่างกันไป สำหรับคนเราต้องการอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น แป้ง ข้าว เนื้อ

สัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้

          3.ให้เด็กอาสาสมัครเล่าประสบการณ์เลี้ยงน้องหรือการเลี้ยงสัตว์ที่บ้าน

          4.เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต


สื่อการจัดกิจกรรม

            1. ภาพเด็กทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่

            2.ภาพลำดับขั้นการเจริญเติบโตของพืช สัตว์

การประเมินผล

            1.สังเกตการสนทนาและการตอบคำถาม

            2.สังเกตการร่วมกิจกรรม


3. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์

สาระที่ควรเรียนรู้

    การปั้นแป้งโด

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

    1.พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

    2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

    3.พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


วิธีการจัดกิจกรรม

      1.ครูแนะนำอุปกรณ์และอธิบายการปั้นแป้งโดและบอกวิธีการใช้แป้งโด

      2.ให้เด็ก ๆ ปั้นแป้งตามความสนใจ ครูคอยดูแลและสนทนากับเด็ก ๆ ให้ทั่วทุกคน

      3.เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่


สื่อการจัดกิจกรรม

        1.แป้งโด

        2.แผ่นรองปั้น

        3.อุปกรณ์การพิมพ์ทำจาก พลาสติก

        4.อุปกรณ์การนวดทำจากพลาสติก

การประเมินผล

    1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

    2. สังเกตการทำกิจกรรม

4.  ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมมุมเสรี

สาระที่ควรเรียนรู้

    การเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

      1.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

      2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

      3.รู้จักการแบ่งปันเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ได้

วิธีการจัดกิจกรรม

      1.แนะนำถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ

      2.สนทนาถึงมุมประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีมุมอะไรบ้างและอุปกรณ์ในแต่ละมุมและวิธีการเล่นมุมประสบการณ์

แต่ละมุม

      3.สร้างข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์และเมื่อเล่นเสร็จควรเก็บของเข้าที่

      4.นักเรียนเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆ อย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย


สื่อการจัดกิจกรรม

      1. มุมประสบการณ์ เช่น มุมร้านค้า, มุมหนังสือ, มุมบ้าน ฯลฯ

การประเมินผล

    1.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

    2.สังเกตการทำกิจกรรม


5. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมกลางแจ้ง

สาระที่ควรเรียนรู้

    การเล่นเกมชักเย่อ

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

          1.พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย

          2.เล่นร่วมกับเพื่อนได้

          3.ฝึกความสามัคคี

วิธีการจัดกิจกรรม

          1.สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกติกาการเล่นเกม

          2.แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และผูกเชือกหรือผ้าตรงกลางเชือกแต่ละกลุ่มจับเชือกไว้เมื่อให้สัญญาณดึงแต่

ละกลุ่มจะต้องดึงเชือกเข้าหาตัวจนกระทั่งผ้าที่ผูกไว้เข้ามาอยู่ในแดนตนเองเป็นผู้ชนะ

สื่อการจัดกิจกรรม

            1. เชือก

            2. ผ้าผูกเชือก

การประเมินผล

          1.สังเกตการสนทนา

          2.สังเกตการเล่นเกม

  1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเกมการศึกษา

สาระที่ควรเรียนรู้

      เกมจัดหมวดหมู่ภาพ

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        1.รู้จักการสังเกตและจำแนกด้วยสายตาได้

        2.ฝึกการคิดหาเหตุผล

        3.ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

วิธีการจัดกิจกรรม

        1.นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพในบัตรภาพ

        2.นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีภาพอะไรบ้าง โดยใช้คำถาม

            -  ภาพนี้คืออะไร

            -  เด็กๆ คิดว่าเกมนี้เล่นอย่างไร

            - ใครจะออกมาเล่นเกมให้เพื่อนดูได้บ้าง

3.นักเรียนเล่นเกมโดยครูคอยชี้แนะ

สื่อการจัดกิจกรรม

          1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ

การประเมินผล

        1.  สังเกตการสนทนาซักถาม


        2.  สังเกตการร่วม กิจกรรม

                      ...................................................................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557