บุษยา หล๊ะโส๊ะ บุษยา หล๊ะโส๊ะ

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชา คอมพิวเตอร์ ป.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552สัปดาห์ที่ 1- 4

นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ

by บุษยา หล๊ะโส๊ะ @June,07 2009 09.10 ( IP : 222...253 )

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  1
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  คอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  ความหมาย ความสำคัญ
เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

ปีการศึกษา  2552 ใช้สอนวันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ  2552

 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1.ให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้
  2.นักเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
  3.นักเรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
ความหมายของคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)
1.  ครูสนทนากับนักเรียนว่าบ้านของใครมีคอมพิวเตอร์บ้าง และใครรู้จักคอมพิวเตอร์บ้าง

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  50  นาที) 2.  ครูให้นักเรียนดูภาพแล้วให้นักเรียนบอกว่าภาพไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์บ้าง
3.  ให้นักเรียนหาความรู้เรื่องความหมายของคอมพิวเตอร์จากแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วช่วยสรุปความหมายของ คอมพิวเตอร์
4.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์
5.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้หรือพบเห็น
6.  ให้นักเรียนหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
7.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
8.  ให้นักเรียนช่วยกันบอกความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันว่ามีด้านใด บ้าง

ขั้นสรุป
5.  นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
6.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
-  แบบฝึกหัด

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
-  สังเกตจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

6.  แหล่งเรียนรู้
-  ใบความรู้

7.  สื่อการสอน
-  ภาพคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ
-  เครื่องคอมพิวเตอร์

8.  บันทึกผลหลังการสอน
จากการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ป.2 พบว่านักเรียนส่วนมาก 99 % จะรู้จักคอมพิวเตอร์ เพราะเด็กสมัยนี้มีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นในเรื่องของการสื่อสาร หรือ การเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ส่วน มาก บ้านของนักเรียนจะมีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากแต่จะใช้ในทางที่ผิด คือ จะเล่นเกมเป็นส่วนมากไม่ใช้มีไว้เรียนรู้ หรือ ทำงาน แต่นักเรียนก็สามารถบอกความหมายและประโยชน์และความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้


                                        ...........................................................................

                                                                แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  2
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  คอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
เวลาเรียน  2  ชั่วโมง

ปีการศึกษา  2552 ใช้สอนวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ  2552

 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  รู้และเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)
1.  ครูทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  50  นาที)
2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ โดยตั้งคำถามไว้ดับนี้
-  ส่วนใดของร่างกายที่สามารถรับรู้ได้บ้าง
-  ส่วนใดของร่างกายที่ใช้สำหรับคิด
-  ส่วนใดของร่างกายใช้ในการแสดงออก
3.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
4.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
5.  ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน
6.  ครูคอบอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนำเสนอ
7.ทดสอบความเข้าใจเพิ่มเติม โดยตั้งคำถามดังนี้
-  คอมพิวเตอร์รับข้อมูล/คำสั่งผ่านอุปกรณ์ใด
-  คอมพิวเตอร์ใช้ส่วนใดในการคิด/ประมวลผลข้อมูล
- คอมพิวเตอร์แสดงผลผ่านอุปกรณ์ใดบ้าง
8.  ให้นักเรียนช่วยกันตั้งคำถามที่อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูล ครูเป็นผู้ให้คำตอบและอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนยัง  ไม่เข้าใจ

ขั้นสรุป
5.  นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
6.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
-  แบบฝึกหัดหลังเรียน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
-  สังเกตการณ์ตอบคำถาม
-  สังเกตความกล้าแสดงออก
-  ตรวจแบบฝึกหัด

6.  แหล่งเรียนรู้
-  แบบฝึกหัดหลังเรียน

7.  สื่อการสอน
-  ภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8.  บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถบอกหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้จากการสังเกตการนำเสนอของแต่ละกลุ่มส่วน มาก นักเรียนจะสนใจและสามัคคีกันในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

                                          ..................................................................

                                                              แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  3,4
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  คอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้เรื่องย่อย  ส่วนรับข้อมูล
เวลาเรียน  4  ชั่วโมง

ปีการศึกษา  2552 ใช้สอนวันที่  3,10  เดือน มิถุนายน พ.ศ  2552

 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1.รู้และเข้าใจส่วนรับข้อมูล
  2.บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนรับข้อมูลได้

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
-  เมาส์
-  แป้นพิมพ์
-  จอยสติ๊ก

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)
1.  ครูทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  50  นาที)
2.  ให้นักเรียนดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วตอบคำถามดังนี้
-  อุปกรณ์ชิ้นใดนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3.  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนรับข้อมูล
4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน สุ่มให้ศึกษาเกี่ยวกับเมาส์ แป้นพิมพ์ และจอยสติ๊ก กลุ่มละ 1 อย่าง
5.  สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กลุ่มได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน
6.  ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนำเสนอ
7.  ทดสอบความเข้าใจเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนดูอุปกรณ์แล้วตอมคำถาม ดังนี้
-  อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
-  มีหน้าที่การทำงานอย่างไร

ขั้นสรุป
1.  นักเรียนร่วมกันสรุปส่วนรับข้อมูล ชื่ออุปกรณ์และหน้าที่การทำงาน
2.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.1 ส่วนรับข้อมูล

4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
-  แบบฝึกหัดหลังเรียน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
-  สังเกตการตอบคำถาม
-  สังเกตการณ์กล้าแสดงออก
-  ตรวจแบบฝึกหัด

6.  แหล่งเรียนรู้
-  แบบเรียน

7.  สื่อการสอน
-  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-  รูปภาพเมาส์  แป้นพิมพ์ จอยสติ๊ก แบบต่าง ๆ
-  หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

8.  บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนสามารถบอกส่วนที่รับข้อมูลได้และสามารถบอกชื่อและหน้าที่ของส่วนรับข้อมูลได้ 38 คน ส่วนที่ เหลือส่วนมากจะบอกชื่ออุปกรณ์ที่ครูโชว์ให้ดูจากภาพได้แต่ไม่สามารถบอกหน้าที่ของอุปกรณ์นั้นได้แต่เมื่อครูอธิบาย หน้าที่ของอุปกรณ์จากภาพนักเรียนที่เหลือก็สามารถบอกได้จากการสุ่มถามนักเรียน

                                            ..............................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557