บุษยา  หล๊ะโส๊ะ บุษยา หล๊ะโส๊ะ

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ ป.2 สัปดาห์ที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

นางสาวบุษยา หล๊ะโส๊ะ

by บุษยา หล๊ะโส๊ะ @June,07 2009 08.01 ( IP : 222...253 )

แผนการจัดการเรียน

กลุ่มสาระ    ศิลปะ        ช่วงชั้นที1      ชั้นประ ถมศึกษาปีที2        ภาคเรียนที1          สัปดาห์ที่  1
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  ศิลปะรอบตัว  เรื่องย่อย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  เวลาเรียน    2      ชั่วโมง    ปีการศึษา  2552        ใช้สอนวันที    เดือน 21,22  พฤษภาคม      พ.ศ.2552

1.ผลการเรียนทีคาดหวัง
        สามารถสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและนำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้

2.สาระการเรียนรู้เนื้อหา
        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว

3.กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ    (เวลา  10นาที)
1.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

ขั้นจัดกิจกรรม  ( เวลา  50 นาที )
2.ครูนำภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาสนทนากับนักเรียนถึงความรู้สึกที่มองภาพธรรมชาติ
3.ครูสนทนถึงวิธีการสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา,หู,จมูก,มือ พร้อมทั้งบันทึกลงสมุด งานแล้วนำธรรมชาติที่สังเกตมาสร้างเป็นงานศิลปะ
4.ครูส่งนักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเอง หน้าชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ขั้นสรุป  (เวลา  10นาที)
5.นักเรียนร่วมกันสรุปจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาสร้างเป็นงานศิลปะ
6.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน

4เครื่องมือวัดผลประเมินผล
          ผลงานของนักเรียน
5.กระบวนการวัดและประเมินผล
          สังเกตถาตอบคำถาม

6.แหล่งการเรียน
          แบบเรียน
7.สื่อการ สอน
          บัตรภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.บันทึกผลหลังการสอน
            นักเรียนจำนวน  42  คนสามารถสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้


                                                ......................................................................


                                                                          แผนการจัดการเรียนรู้


กลุ่มสาระ  ศิลปะ ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1สัปดาห์ที่  2,3
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  เรื่องย่อย  เส้นตรงและเส้นโค้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวลาเรียน  4  ชั่วโมง

ปีการศึกษา  2552 ใช้สอนวันที่  28,29, พฤษภาคม  4,5 มิถุนายน  พ.ศ  2552

  1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    สามารถบอกเส้นตรงและเส้นโค้งในธรรมชาติที่นำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
เส้นตรงและเส้นโค้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)
1.  ครูสนทนาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว เกี่ยวกับการสังเกตธรรมชาติแล้วนำมาสร้างเป็นงานศิลปะ

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  50  นาที)
2.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเส้นตรงแนวตั้ง  เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง โดยนำภาพมาประกอบการ
สนทนา ซักถาม จากนั้นครูนำภาพของวัตถุที่ประกอบไปด้วยเส้นโค้งมาสนทนาซักถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
3.  ครูให้นักเรียนนำเส้นตรงและเส้นโค้งมาวาดเป็นภาพตามจินตนาการของตนเอง
4.  ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
5.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง เส้นตรงและเส้นโค้ง

4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
-  ผลงานของนักเรียน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
-  สังเกตการตอบคำถาม

6.  แหล่งเรียนรู้
-  แบบเรียน

7.  สื่อการสอน
-  บัตรภาพธรรมชาติ

8.  บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียน  42  คนสามารถบอกเส้นตรงและเส้นโค้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จากผลงานของนักเรียน และจากการสังเกตในการโต้ตอบจากการสนทนากับนักเรียน


                                            .................................................................

                                                                  แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ  ศิลปะ  ช่วงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 สัปดาห์ที่  4,5
หน่วยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรื่อง  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เรื่องย่อย  รูปร่างและรูปทรง
เวลาเรียน  4  ชั่วโมง

ปีการศึกษา  2552 ใช้สอนวันที่ 11,12,18,19  เดือน. มิถุนายน  พ.ศ  2552

  1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    สามารถบอกรูปร่าง    รูปทรง  ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนำมาวาดเป็นภาพตามจินตนาการได้

2.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
รูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ  (เวลา  10  นาที)
1.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องที่ได้เรียนไปในคาบที่แล้ว เกี่ยวกับเส้นตรงและเส้นโค้งที่เรานำมาวาดเป็นภาพ

ขั้นจัดกิจกรรม  (เวลา  50  นาที)
2.  ครูนำนักเรียนออกไปศึกษารอบ ๆ บริเวณโรงเรียนแล้วให้นักเรียนสังเกตธรรมชาติรอบข้างในเรื่อง รูปร่าง รูปทรง  แล้วกลับเข้ามาสังเกตภายในห้อง
3.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงรูปทรง ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความหนาหรือ ความลึกส่วนรูป รูปร่างเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเพียงด้านเดียวหรือเห็นเฉพาะเส้นรอบนอกวัตถุ เป็น 2 มิติ มีความกว้างและ ความยาว
4.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพรูปทรง และรูปร่าง จากสิ่งที่นักเรียนสังเกตมา วาดในสมุดวากเขียน
5.  ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
6.  นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เรื่อง รูปร่างกับรูปทรง

4.  เครื่องมือวัดผลประเมินผล
-  ผลงานนักเรียน

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล
-  สังเกตการตอบคำถาม

6.  แหล่งเรียนรู้
-  แบบเรียน

7.  สื่อการสอน
-  สังเกตจากธรรมชาติรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน

8.  บันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนจำนวน  42  คน สามารถบอกสิ่งที่เป็นรูปร่าง และ รูปทรงได้ เพราะนักเรียนรู้จักการสังเกตรู้จัก เรียน รู้สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราว่าเป็นรูปร่างรูปทรงหรือไม่ตามที่ครูสอนว่าสิ่งที่เรามองนั้นเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ


                                          ...............................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557