สดใส เส็นทอง สดใส เส็นทอง

ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 3-4 หน่วย ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2552

สดใส

by สดใส เส็นทอง @May,31 2009 14.32 ( IP : 118...248 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ด้วยนางสาวสดใส  เส็นทอง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 3 - 4 ; เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย
การจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรียนรู้  วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                                            ผู้ดูแลเด็ก 


สัปดาห์ที่ 3-4 ประจำวันที่ 1-12 มิถุนายน 2552
หน่วยก้าวใหม่ได้เรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว
- ชื่อตัวเด็ก
- ชื่อเล่นของตนเอง

สิ่งที่เด็กต้องการรู้
- ชื่อครูประจำชั้น
- ชื่อครูพี่เลี้ยง
- ชื่อเล่น

สิ่งที่เด็กควรรู้
- ชื่อครูประจำชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ชั้นเรียน /ครูพี่เลี้ยง
- ของใช้ประจำตัว
- การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม
- การเก็บของเข้าที่
- การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

จุดประสงค์
- เด็กได้รับการฝึกทักษะการจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง
- เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระและการเคลื่อนไหวไปตามกติกากว้างๆ ที่ครูกำหนดและเคลื่อน ไหวตาม อิสระได้
- เด็กสามารถเคลื่อนไหวไปตามสิ่งของตามจินตนาการได้
- เด็กเข้าใจถึงการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมได้
- เด็กได้รับการฝึกทักษะความมีวินัย การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นบทบาทของผู้นำและผู้ตามผ่านกติกา
ในการทำกิจกรรม
- พลังสร้างสรรค์ในตัวเด็กได้รับการกระตุ้นแสดงออกและพัฒนาอย่างเป็นตามธรรมชาติ
- เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส ปฏิบัติจริงร่วมคิดร่วมทำในทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู้


เป้าหมายของกิจกรรม
- เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวัน
- เพื่อเป็นการปรับอารมณ์ความรู้สึกสำหรับเด็ก
- เพื่อสร้างความสนใจและนำเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียน
- เพื่อทบทวนและเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ประจำตัวและการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
- เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มีกับจินตนาการและแสดงออกอย่างอิสระ
- แยกความแตกต่างของใช้ส่วนตัวได้
- เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ตาและข้อมือให้สอดประสานกัน
- เด็กได้เรียนรู้เรื่องมารยาท และการมีระเบียบวินัย เช่น การรับประทานอาหาร / การเก็บของ


วัตถุประสงค์
- เพื่อรวมเด็กก่อนทำกิจกรรม
- เพื่อปลูกฝังมารยาทการทักทาย
- เพื่อให้เด็กออกกำลังกายและเปลี่ยนอิริยาบทพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กและการเรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะ
- เพื่อให้รู้จักของใช้ และการเก็บของเล่นเข้าที่
- เพื่อให้รู้การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม
- เพื่อให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
- เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงชื่อครูประจำชั้น และชื่อโรงเรียน
- เพื่อตกลงกติกาในการเล่นร่วมกัน และเป็นเกณฑ์ให้ครูได้ประเมินทักษะการเล่น การเก็บของของเด็ก
- ให้เด็กตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะทำเองตามความพอใจและรู้จักแสดงความรับผิดชอบโดยการเก็บของเข้าที่เมื่อ ใช้เสร็จ 


สื่อ/ อุปรณ์
- รูปภาพเด็กผู้หญิง ผู้ชาย
- สีเทียน
- เครื่องเคาะจังหวะ
- ภาพอุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องส้วม (ของจริง)
- นกหวีด
- เครื่องเล่นสนาม
- ดินน้ำมัน
- เกมจับคู่ภาพเหมือน
- เพลง “เก็บของ”
- ภาพใบงานขันน้ำ แปรงขัดส้วม
- ภาพตัดต่อห้องน้ำ ห้องส้วม

 • เพลง “ล้างมือ”
 • แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ฯลฯ
 • กระดาษ
 • ผ้าเช็ดมือ


  กิจกรรมและกระบวนการ
  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 • เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคำบรรยายได้

 • เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์ได้ เช่น การเคาะ 1 ครั้ง ให้หยุด 1 ครั้ง
 • เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้า – เร็วได้
 • เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้ เช่น เพลงเก็บของ / เพลงล้างมือ / เพลงมาทานเข้าซิ
 • เด็กสามารถเคลื่อนไหวตามทิศทางได้ เช่น ทางซ้าย/ ทางขวา/ ข้างหน้า/ ข้างหลัง
 • เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะทีเคาะเป็นสัญญาณโดยไม่ให้ชนกันเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ หยุดท่า นั่นทันที
 • เด็กพักคลายกล้ามเนื้อโดยนอนหงายมือ 2 ข้างวางข้างลำตัว หลบตาพัก 2-3 นาที


        กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • ครูแนะนำชื่อจริง และชื่อเล่นพร้อมให้เด็กออกเสียงตามหลายๆ ครั้ง
 • ให้เด็กแนะนำชื่อของตนเองให้ครูและเพื่อนรู้จักโดยการใช้เพลง “ชื่อของเธอ” ประกอบ
 • ให้เด็กแนะนำชื่อของตนเองและชื่อครูประจำชั้นอีกครั้ง
 • นำของใช้ประจำตัวเด็ก (ของจริง) เช่นแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู ฯลฯ
  มาให้เด็กดูร่วมสนทนาว่าชื่อของสิ่งของมีอะไรบ้าง
 • ให้นักเรียนออกมาหยิบสิ่งของของใช้และนำเสนอว่าเป็นสิ่งของอะไร
 • ครูร่วมกันสนทนาถึงสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับนักเรียน
 • ครูแนะนำสัญลักษณ์ของเด็กแต่ละคนให้นักเรียนจำของตนเองให้ได้ นำไปติดกับของใช้แต่ละคน
 • ครูและนักเรียนร้องเพลง ล้างมือ และทำท่าทางประกอบ
 • ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาการปฏิบัติตนก่อนเข้าและหลังการใช้ห้องน้ำ /ห้องส้วม
 • ครูนำเด็กไปดูห้องน้ำ ห้องส้วมสถานที่จริง พร้อมกับสาธิตการล้างห้องน้ำ และให้เด็กได้ปฏิบัติจริงด้วย
 • ครูร่วมกับเด็กเกี่ยวกับชื่อของเล่น และเมื่อเล่นเสร็จแล้วควรเก็บให้เรียบร้อย
 • ครูให้นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่พร้อมกับร้องเพลงเก็บของเล่นและให้เด็กร้องตามไปด้วย
 • ครูสาธิตการกินของนักเรียนที่ไม่เรียบร้อยให้นักเรียนดูและสนทนาถึงโทษและมารยาทในการับประทาน อาหาร เช่น  ต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อจะหยิบอาหารใส่ปาก ห้ามคุยกันเวลาทานอาหาร ไม่ทานให้เลอะเทอะ เมื่อเราจะทาน เสร็จแล้วจะ ต้องบวนปากหรือแปรงฟันหลังทานอาหารเสร็จ


  กิจกรรมสร้างสรรค์
 • ครูเตรียมอุปกรณ์ใบไม้
 • สีเทียน
 • ครูให้เด็กออกไปหยิบใบไม้สดคนละ 1-2 ใบ นำสีมาวาดลงบนใบไม้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตน เองและก็ เก็บไว้ดูว่าเมื่อใบไม้แห้งแล้วจะมีลักษณะอย่างไร
 • ให้เด็กปั้นดินน้ำมันตามอิสระเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น อย่าให้ดินน้ำมัน เข้าตาตน เอง หรือว่าตาเพื่อน อย่าให้ดินน้ำมันเข้าปาก และสีน้ำมันต้องไม้ปนกัน เพื่อฝึกการสังเกต การแยกสี
 • ให้เด็กระบายสีภาพห้องน้ำ / ห้องส้วม
 • ให้เด็กจุ่มสี หยดลงบนกระดาษแล้วเป่าไปตามทิศทาง หรือให้กระจายไปทั่วๆ


  กิจกรรมเสรี
 • เด็กเลือกเล่นตามมุมที่ตนเองสนใจ
 • เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ สังเกต ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาในการทำงานและการเล่นเป็นกลุ่ม
 • เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเองเล่น
 • ได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ใช้ภาษาสุภาพ การรู้จักการรอคอย การอดทน
 • ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน
 • หลังเลิกเล่นให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมกับเก็บของเข้าที่/ ล้างมือให้เรียบร้อย


  กิจกรรมกลางแจ้ง
 • ครูและนักเรียนตกลงในการปฏิบัติตนการเล่นเครื่องเล่นสนาม
 • ให้เด็กวิ่งรอบสนาม เพื่ออบอุ่นร่างกาย
 • เด็กเล่นเกมน้ำขึ้น น้ำลง โดยการจับมือให้ชิดกันเป็นวงกลม ครูบอกว่าน้ำขึ้นให้มายืนรวมกันถ้าน้ำลงให้ ขยายวงออก ให้กว้างที่สุด
 • เด็กสังเกตว่าเครื่องเล่นสนามมีอะไรบ้าง
 • เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอิสระโดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย
 • ครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กทำความสะอาดร่างกายและเดินกลับห้องอย่างเป็นระเบียบ


  กิจกรรมเกมการศึกษา
 • ครูแจกใบงานภาพของใช้ส่วนตัวเด็กพร้อมระบายสีให้สวยงาม
 • ครูแจกใบงานภาพมดให้เด็กคนละ 1 ใบ แล้วให้เด็กฉีกตามรอยรูปมด นำมาติดทำเป็นนิทานแล้วออกมาเล่า ให้เพื่อน ฟัง กิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาประสานกัน
 • ครูนำอุปกรณ์ของใช้นักเรียนและให้ออกมาหยิบบอกเพื่อนว่าเป็นสิ่งของอะไรและใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • เด็กเล่นเกมซ้ำอีกครั้งจนหมดทุกคน
 • ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงเกมที่เล่นร่วมกัน
 • เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และของเข้าที่ให้เรียบร้อย


  หมายเหตุ  :  ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม จะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้เด็กมี
                        น้ำใจ และจิตใต้สำนึกที่ดี 


  การประเมินผล
 • สังเกตการใช้กล้ามเนื้อของเด็ก
 • สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและหลังการเล่นมุมเสรี
 • สังเกตการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม
 • สังเกตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
 • สังเกตการร่วมกิจกรรม
 • สังเกตการเก็บของเข้าที่
 • สังเกตการบอกชื่อของใช้ประจำตัวเด็ก
 • สังเกตการหยิบของใช้ประจำตัว
 • สังเกตการปั้นดินน้ำมัน
 • สังเกตการใช้ห้องน้ำ /ห้องส้วม
 • สังเกตการสนทนากับเพื่อนๆ
 • สังเกตการร้องเพลงการทำท่าทางประกอบเพลง
 • สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น


  ประสบการณ์การเรียนรู้( ที่เกิดจากการทำกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม) สามารถทำให้เด็กได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้านดังนี้
 • พัฒนาการด้านร่างกาย
  1.ร่างกายทุกส่วนได้รับการกระตุ้นให้ทำงาน
  2.เด็กได้ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระฝึกการทำงานสอดประสานระหว่างมือกับตา
  3.เด็กได้ฝึกสมองทั้ง 2 ซีก
          -    พัฒนาการด้านอารมณ์
  1.เด็กได้รับการปรับอารมณ์และเตรียมพร้อมก่อนการเรียน
  2.เด็กได้มีโอกาสและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มีกับความรู้สึกของตนเอง
  3.เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนใจและสนุก
          - พัฒนาการด้านสังคม
  1.เด็กรู้จักฟังและเคารพกติกาการเล่นร่วมกัน
  2.เด็กสามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปลอดภัย
  3.เด็กซึกซับเรื่องความมีวินัยผ่านการเล่น
  4.เด็กกล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเอง เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
          - พัฒนาการด้านสติปัญญา
  1.การเลียนแบบ การกระทำและสิ่งต่างๆ
  2.การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
  3.การเคลื่อนไหวพร้อมกับการออกท่าทาง /การออกเสียง
  4.การเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย 


  ภาคผนวก

                                                  เพลง “ ชื่อของเธอ”
              ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก                ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่
ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้                            ชื่ออะไรขอให้บอกมา


                                                  เพลง “ล้างมือ”
              ก่อนกินอาหารเราต้องล้างมือ          เล่นมาเปื้อนเปรอะเราต้องล้างมือ
กลับจากห้องน้ำเราต้องล้างมือ                      ล้างมือ ล้างมือ ล้างมือ ให้สะอาดเอย

                                                  เพลง “เก็บของ”
              เก็บของให้ถูกที่                              เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน (ซ้ำ)                              หนูๆ อย่าซนช่วยกันคนดี


                                                  เพลง “มากินข้าวซิ”
                มากินข้าวซิ  มากินข้าวซิ
กับดีดี  กับดีดี
มีทั้งแกงและต้มยำ (ซ้ำ) อำ อ่ำ อ้ำ อร่อยดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557