สดใส  เส็นทอง สดใส เส็นทอง

เรื่อง ส่งแผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 35 หน่วยการเรียนรู้ เดินทางทั่วไทย ระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ 2552

สดใส

by สดใส เส็นทอง @February,15 2009 19.17 ( IP : 114...68 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ด้วยนางสาวสดใส เส็นทอง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 35 เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ เดินทางทั่วไทย ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ผู้บริหารทราบ

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                    นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                            ผู้ดูแลเด็ก

**แผนการจัดประสบการณ์( โดยการบูรณาการในหนึ่งสัปดาห์ )  **

จุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
1.เด็กได้รับการฝึกทักษะการฟังคำสั่งในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระและเคลื่อนไหวไปตามกติกากว้างๆ
ที่ครูกำหนดได้ 2.เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไห้เข้ากับจังหวะดนตรีได้
3.เด็กเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงเพลงกับอารมณ์ความรู้สึก
4.เด็กได้รับการฝึกทักษะความมีวินัย การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นบทบาทของผู้นำและผู้ตามผ่านกติการ
ในการทำกิจกรรม
5.พลังสร้างสรรค์ในตัวเด็กได้รับการกระตุ้นแสดงออกและพัฒนาอย่าสงเป็นธรรมชาติ
6.เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัส ปฏิบัติจริง ร่วมคิดร่วมทำในทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
1.สาระที่ควรเรียนรู้
    - ความหมายของการคมนาคม
    - ประเภทของการคมนาคม
    - การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ
    - ประโยชน์ของการคมนาคม
    - โทษของการใช้ยายพาหนะ

2.ประสบการณ์สำคัญ
    - เด็กมีวินัยในการเข้าแถว
    - ร่างกายทุกส่วนได้รับการกระตุ้นให้ทำงาน
    - เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระ ฝึกการทรงตัว และการทำงานสอดประสาทระหว่างมือกับสายตา
    - เด็กได้รับการปรับอารมณ์และเตรียมพร้อมก่อนการเรียน
    - เด็กได้มีโอกาสและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มีกับความรู้สึกของตนเอง
    - เด็กเรียนรู้ด้วยความสนใจและสนุก
    - เด็กรู้จักฟังและเคารพกติกาการเล่นร่วมกัน
    - เด็กซึมซับเรื่องความมีวินัยผ่านการเล่น
    - การเลียนแบบการกระทำและสิ่งต่างๆ
    - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
    - การเคลื่อนไหวพร้อมกับออกเสียง และการเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

**กิจกรรมและกระบวนการ **
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
    - ครูร้องเพลงให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระดดยไม่ชนกัน ครูอธิบายการหาพื้นที่ให้
      กับ ตนเองและเคลื่อนไหวไปอย่างมีระดับ
    - ครูร้องเพลงคมนาคม และให้เด็กทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ
    - ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายของครู เช่น เป็นรถไฟ เป็นรถบรรทุก เป็นเครื่องบิน เป็นเรือ
    - ครูร้องเพลงรถไฟ แล้วให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้องอย่าให้รถไฟหลุดออกจากกัน

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
    - ครูสนทนาถึงความหมายของการคมนาคม คือการเดินทางติดต่อไปมาถึงกันและกัย
    - ครูซักถามถึงความหมายให้เด็กตอบตามความเข้าใจ
    - ครูให้เด็กบอกชื่อยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของแต่ละประเภท พร้อมกับมีภาพประกอบการสนทนา
    - ครูให้เด็กออกมาเล่าประสบการณ์การเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ
    - ครูอธิบายในการปฏิบัติตนในขณะที่เราอยู่บนยานพาหนะ เช่น ไม่ควรยืนขณะรถวิ่ง และห้ามยอกล้อกัน
      ขณะรถวิ่งเหมือนกัน
    - ครูบอกถึงประโยชน์ของการคมนาคมเช่น ทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น
    - ครูนำภาพจากการเดินทางทั้ง 3 ทาง มาให้เด็กดูเกี่ยวกับสาเหตุและโทษของการเดินทางจากภาพ และให้เด็ก
      ช่วยบอกการป้องกันโทษที่เกิดจากการเดินทาง

3.กิจกรรมสร้างสรรค์
    - ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม และแจกกระดาษ เอ 4 และสีให้เด็กช่วยกันระบายสีภาพ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
    - ครูให้เด็กทำการฉีกปะยานพาหนะ
    - ครูให้เด็กวาดภาพยานพาหนะที่เด็กชอบมา 1 อย่าง พร้อมระบายสีเทียน
    - ครูให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปะรูปยานพาหนะต่างๆ
    - ครูให้เด็กนำวัสดุจากธรรมชาติ มาประกอบเป็นยานพาหนะต่างๆ เช่น รถ เรือ เครื่องบิน  รถไฟ

4.กิจกรรมเสรี
    - ครูให้เด็กเล่นตามมุมอิสระภายในห้องเรียนตามความสนใจของตนเอง
    - เด็กเลือกเล่นมุมต่างๆ ตามความสนใจ

5.กิจกรรมกลางแจ้ง
    - ครูให้เด็กเล่นเกม รถไฟเป็นแถวยาวห้ามมือหลุดจากเอวเพื่อน
    - ครูให้เด็กเลือกเล่นสนามตามความสนใจของเด็ก
    - ครูให้เด็กเล่นเป็นยานพาหนะต่างๆ ที่เด็กชอบ
    - เมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาดและเข้าแถวเดินเข้าห้องเรียน

6.กิจกรรมเกมการศึกษา
    - ครูให้เด็กเล่นเกมเรียงลำดับยานพาหนะที่มีขนาดเล็กไปหาใหญ่
    - ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะ
    - ครูให้เด็กจำแนกภาพยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
    - ครูให้เด็กต่อภาพยานพาหนะ เมื่อเสร็จแล้วเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

**สื่อ/อุปกรณ์ **
1.เพลง
2.ภาพยานพาหนะ
3.สีเทียน กระดาษเอ 4
4.ภาพคมนาคม 3 ทาง
5.เครื่องเคาะจังหวะ
6.เกมจับคู่ภาพเหมือนยานพาหนะ
7.รูปภาพการป้องกันโทษจากการคมนาคมทั้ง 3 ทาง
8.กระป้อง กระดาษสีต่าสงๆ  กาว

**วัตถุประสงค์ของกระบวนการในกิจกรรม **
1เพื่อรวมเด็กก่อนทำกิจกรรม
2.เพื่อปลูกฝังมารยาทการทักทาย
3.เพื่อให้เด็กออกกำลังกายและเปลี่ยนอิริยาบทพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กและเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะ
4.เพื่อให้รู้จักชื่อและลักษณะยานพาหนะ
5.เพื่อตรวจสอบพื้นฐานประสบการณ์และความสนใจของเด็กต่อสิ่งที่อยู่รอบตัว
6.เพื่อตกลงกติกาการทำกิจกรรมร่วมกัน
7.เพื่อให้เด็กเข้าใจกติการมากขึ้น
8.เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการและกล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
9.ให้เด็กตัดสินใจเลือกสิ่งที่จำทำเองตจามความพอใจ และรู้จักแสดงความรับผิดชอบโดยการเก็บของเข้าที่เมื่อใช้เสร็จ

**เป้าหมายของกิจกรรม ** 1.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวัน
2.เพื่อเป็นการปรับอารมณ์ความรู้สึกสำหรับเด็ก
3.เพื่อสร้างความสนใจและนำเข้าสู่เนื่อหาที่จะเรียน
4.เพื่อทบทวนและเรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมที่อยู่รอบตัว
5.แยกความแตกต่างของการคมนาคมแต่ละประเภท
6.เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ตาและข้อมือให้สอดประสานกัน
7.เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามจินตนาการและความสนใจ

**การประเมินผล ** 1.สังเกตการฟังคำสั่ง
2.สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม
3.สังเกตการทำงานร่วมกัน
4.สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กในการเล่นกับเพื่อนๆ เช่น การแบ่งปัน การช่วยเหลือ การรอคอย ฯลฯ
5.สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6.สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม
7.สังเกตการร้องเพลง และท่าทางประกอบเพลง
8.สังเกตการเป็นผู้นำผู้ตาม

                        ภาคผนวก

                                        เพลงการคมนาคม

                        การคมนาคมเมืองไทย                นั้นมีสามทางพอดี
                ทางบกรถไฟเรามี                                อีกรถยนต์แล่นรี่เร็วไว
                ทางน้ำมีเรือยนต์                                  และบนฟ้ายังไปได้
                โดยสารเครื่องบินทันใจ                        ฉันเที่ยวไปในอากาศ

Comment #1เพลงการคมนาคม
Posted @January,13 2012 17.35 ip : 223...38

อยากทราบว่าเนื้อหาของเพลงมีทำนองอย่างไรคะ  เผื่อนำไปสอนเด็กๆ แตาไม่รู็ว่าร้องยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557