สดใส  เส็นทอง สดใส เส็นทอง

เรื่อง ขอส่งแผนการสอน สัปดาห์ที่ 34 เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ สีสวยสดใส ระหว่างวันที่ 9-13 ก.พ 52

สดใส

by สดใส เส็นทอง @February,15 2009 17.27 ( IP : 114...68 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
              ด้วยนางสาวสดใส  เส็นทอง ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 34
เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ สีสวยสดใส ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2552


              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                  นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                          ผู้ดูแลเด็ก
                  แผนการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 34 เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ สีสวยสดใส
        ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2552


กิจกรรมหัวข้อเรื่อง    สีสวยสดใส
1.สีที่นักเรียนรู้จัก
-สีเขียว สีม่วง สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีน้ำเงิน

2.สีที่ได้จากธรรมชาติ
-ใบเตย
-ดอกอัญชัน
-ขมิ้น

3.ประเภทของสี
-สีไม้
-สีเทียน
-สีน้ำ

4.แม่สีและการผสมสี
-สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

5.ประโยชน์/โทษของสี
-มองสีนานๆ ปวดตา
-สัญญาณไฟ

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว
1.ชื่อของสี

สิ่งที่เด็กต้องการรู้
1.ประโยชน์ของสี
2.สีได้มาจากอะไร

สิ่งที่เด็กควรรู้
1.สีที่นักเรียนรู้จัก
2.สีที่ได้จากธรรมชาติ
3.ประเภทของสี
4.แม่สีและการผสมสี
5.ประโยชน์/และโทษของสี

การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
1.กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3.กิจกรรมสร้างสรรค์
4.กิจกรรมเสรี
5.กิจกรรมกลางแจ้ง
6.กิจกรรมเกมการศึกษา


การดำเนินกิจกรรม

1.กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะในหนึ่งสัปดาห์
-เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆตามสัญญาณอย่างอิสระ
-ครูให้เด็กร้องเพลง เจ็ดสีเจ็วันและแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
-เด็กเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ได้
-เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะช้า – เร็วได้
-เด็กเคลื่อนไหวตามทิศทางได้เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
-เด็กท่องคำคล้องจองประโยชน์ของสีได้
-เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปรอบๆ บริเวณห้อง
-ครูเป่านกหวีดหยุดให้เด็กหยุดท่านั้นทันที่
-เด็กท่องคำคล้องจอง ตามครูที่ละวรรค และทำท่าประกอบอิสระตามจินตนาการได้
-ครูและเด็กสนทนาถึงความหมายและเนื้อหาของคำคล้องจอง

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหนึ่งสัปดาห์
-เด็กสามารถบอกความหมายของสี และท่องสีประจำวันทั้งเจ็ดตามครู
-ครูพาเด็กออกไปดูสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้รู้จักสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ
เช่น ดอกอัญชัน ใบเตย ครูสนทนาประกอบภาพเกี่ยวกับสี
-ครูและเด็กร่วมกันสนทนาประเภทของสีเรามาทำอะไรได้บ้าง
-ครูและเด็กร่วมกันท่องคำคล้องจอง" เจ็ดวันฉันนั้งนับ"
-ครูถามถึงประโยชน์ของสีพร้อมกับนำภาพประโยชน์ที่ได้จากสีมาให้เด็กดู
-ครูสนทนาถึงโทษและนำภาพมาให้เด็กดู เช่น ท่ามองสีนานๆ จำทำให้ปวดตาได้

3.กิจกรรมสร้างสรรค์ในหนึ่งสัปดาห์
-เด็กสามารถระบายสีภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ
-เด็กสามารถพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติได้
-เด็กสามารถทำการเขียนภาพ และการเล่นกับสีได้
-เด็กสามารถทำการระบายสีตามวันทั้งเจ็ดได้
-เด็กสามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตามจินตนาการได้
-เด็กสามารถพับกระดาษสีตามจินตนาการ

4.กิจกรรมเสรีในหนึ่งสัปดาห์
-เด็กสามารถมีพัฒนาการที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้จากประสบการณ์โดยตรง ผ่านการเล่น
-เด็กสามารถปฏิบัติตนในการเล่นได้
-เด็กสามารถเลือกเล่นตามมุมอิสระ แต่ต้องอยู่ในข้อตกลง
-ครูปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมจัดเตรียมงานให้ตรงหน่วยการเรียน

5.กิจกรรมกลางแจ้งในหนึ่งสัปดาห์
-เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธีได้
-เด็กเล่นเกมนับสีตามคำสั่งได้
-เด็กรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
-เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
-เด็กสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้
-เด็กรู้จักการอดทนและรอคอย


6.กิจกรรมเกมการศึกษา
-เด็กสามารถเก็บของเข้าที่ได้
-เด็กสามารถจับคู่ภาพเหมือนได้
-เด็กจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้
-เด็กเล่นเกมตัดต่อภาพสีทีได้จากธรรมชาติ
-เด็กจขับคู่ภาพสีกับวัสดุธรรมชาติทีมีสีเหมือนกัน
-เด็กสามารถจำแนกเปรียบเทียบได้จาการใช้สัมผัสทั้ง 5 ได้


สื่อในการจัดกิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์
1.เพลง 2.สิ่งต่างๆ บริเวณศูนย์
3.ใบงานภาพสี
4.สีเทียน สีน้ำ  สีไม้
5.มุมต่างๆ ที่จัดไว้ตามศูนย์ฯ
6.ดอกไม้ต่างๆ บริเวณศูนย์ฯ
7.เกมเรียงลำดับสีทั้งเจ็ดวัน
8.คำคล้องจอง เจ็ดวันฉันนั้งนับ


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์
1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักถึงความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัว
2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงชื่อสิ่งที่อยู่รอบตัว
3.เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงการรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัว
4.เพื่อให้เด็กรู้ถึงประโยชน์ เช่น ให้ความสวยงาม
5.เพื่อให้เด็กรู้ถึงโทษ เช่น ทำให้ปวดตา

การประเมินผลในการจัดกิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์
1.สังเกตการฟังคำสั่ง
2.สังเกตการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบ
3.สังเกตการร่วมกิจกรรม
4.สังเกตการบอกความหมายสิ่งที่อยู่รอบตัว
5.สังเกตการระบายสี การฉีกปะ การปั้นดินน้ำมัน
6.สังเกตพฤติกรรมการเล่นร่วมกับผู้อื่น
7.สังเกตการเล่นเกมจับสี
8.สังเกตการรอคอยการช่วยเหลือผู้อื่น
9.สังเกตการบอกชื่อสีต่างๆ


                                      ภาคผนวก

                      คำคล้องจอง "เจ็ดวันฉันนั้งนับ"

                  เจ็ดวันฉันนั้งนับ อาทิตย์ลับเริ่มสีแดง
                  วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง เป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา
                  วันอังคารสีชมพู ช่างงามหรูดูที่ท่า
                  วันพุธสุดโสภา เขียวขจีสีสดใส
                  วันพฤหัสบดี ประสานสีแสดวิลัย
                  วันศุกร์ ฟ้าอำไพ
                  เสาร์สีม่วง เด่นดวงเอย

Comment #1
Posted @July,02 2013 20.40 ip : 115...203

อยากรู้คำคล้องจองประโยชน์ของสีคะ :)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557