ครูไก่12 ครูไก่12

ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นป2สัปดาห์ที่ 34 -35

ครูไก่

by ครูไก่12 @January,25 2009 21.41 ( IP : 61...46 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ขอส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ที่ 34 - 35 ป2 ให้ผู้บริหารทราบ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                    นางสาวณํฏฐ์ชยา  ศิริพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่    10
การหาร
(13 ชั่วโมง)
มฐ. ค 1.1 (1) / 1.2 (1-3) / 1.4 (3) / 4.2 (1) / 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1) / 6.5 (1)


  แผนการเรียนรู้ที่ 10.1 จำนวนคู่และจำนวนคี่ (2 ชั่วโมง)

ความคิดรวบยอด 1. จำนวนคู่ คือ จำนวนที่นับลดทีละ 2 จะหมดพอดี
                                  ได้แก่ จำนวนที่ลงท้าย                                   ด้วย 2, 4, 6, 8, 0 2. จำนวนคี่ คือ จำนวนที่นับลดทีละ 2 แล้วจะเหลือเศษ
                                ได้แก่ จำนวนที่ลงท้ายด้วย  1, 3, 5, 7, 9

  สาระการเรียนรู้
                          1. จำนวนคู่และจำนวนคี่
                          2. ภาพแสดงจำนวนคู่และจำนวนคี่

  จุดประสงค์การเรียนรู้
                            เมื่อกำหนดจำนวนให้ สามารถบอกได้ว่า เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่

  กิจกรรมการเรียนรู้
            1) ขั้นเกริ่นนำ
  ครูให้นักเรียนเล่นเกม เลขปริศนา
            อุปกรณ์  ตารางตัวเลขปริศนา
    วิธีเล่น 1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน
            2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนำตัวเลขแถวหน้า ไปคูณกับ ตัวเลขแถวบน เมื่อได้คำตอบ ให้เติมลงใน
3.กลุ่มใดเติมตัวเลขได้หมดก่อน และถูกต้อง เป็นผู้ชนะเกม เลขปริศนา

2)ขั้นสอน  <br />

            1. ครูนำสิ่งของต่างๆ เช่น เมล็ดถั่วแดง ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น มากองรวมกันโดย
                              กองที่ 1
มี 4 ชิ้น กองที่ 2 มี 5 ชิ้น แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน
                                ออกมาจัดสิ่งของแต่ละกอง แยกออกเป็นคู่ๆ
จะเห็นว่า กองที่  1 ไม่เหลือเศษ ส่วนกองที่ 2 จะเหลือเศษ 1 ชิ้น
            2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า จำนวน 4 กับจำนวน 5 มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
                คือ เมื่อแยกสิ่งของออกเป็นคู่ๆ จำนวน 4 ทำได้พอดี
                แต่จำนวน 5 เหลือเศษ แล้วให้นักเรียนทดลองแยกเป็นคู่ๆ
ดูว่าจำนวนใดทำได้พอดี จำนวนใดเหลือเศษ
              จากนั้นให้นักเรียนจัดกลุ่มจำนวนต่างๆ เป็น 2 กลุ่ม
จะได้จำนวนที่แยกเป็นคู่ได้พอดี กับจำนวนที่แยกเป็นคู่แล้วเหลือเศษ 3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแยกจำนวนคู่
                    และจำนวนคี่ ดังนี้
                    - กลุ่มที่ 1  จำนวน 1 - 20
                    - กลุ่มที่ 2  จำนวน 21 - 40
                    - กลุ่มที่ 3  จำนวน 41 - 60
                    - กลุ่มที่ 4  จำนวน 61 - 80
                      - กลุ่มที่ 5  จำนวน 81 -100
            จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม เขียนแสดงเป็นแผนภูมิจำนวนคู่ และจำนวนคี่
              แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานที่หน้าชั้น
            4. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า จำนวนที่แยกเป็นคู่ๆ ได้พอดี เราเรียกว่า
                    จำนวนคู่ และจำนวนที่แยกเป็นคู่ๆ แล้วเหลือเศษ เราเรียกว่า จำนวนคี่
                จากนั้นครูให้นักเรียนดูแผนภูมิจำนวนคู่และจำนวนคี่ที่มีภาพประกอบ และให้นักเรียนอ่านแผนภูมิ 5.ครูทดลองนำจำนวนอื่นๆ ที่มากกว่า 10 ให้นักเรียนฝึกนับลดทีละ
                    2 เพื่อดูว่า เป็นจำนวนคู่หรือ     จำนวนคี่ โดยทำหลายๆ จำนวน แล้วสังเกตดูว่า
                        จำนวนที่เป็นจำนวนคู่ จะลงท้ายด้วย 2, 4, 6, 8, 0
และจำนวนคี่ จะลงท้ายด้วย 1, 3, 5, 7, 9 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง จำนวนคู่และจำนวนคี่ ดังนี้
        1)จำนวนคู่ คือ จำนวนที่นับลดทีละ 2 แล้วจะหมดพอดี ได้แก่
                                  จำนวนที่ลงท้ายด้วย 2, 4, 6, 8, 0
                                2)จำนวนคี่ คือ จำนวนที่นับลดทีละ 2 แล้วจะเหลือเศษ
                                      ได้แก่ จำนวนที่ลงท้ายด้วย 1, 3, 5, 7, 9
                7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 196

3) ขั้นสรุป<br />
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนคู่และจำนวนคี่  <br />

              2. ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. คณิตฯ หน้า 195

สื่อการเรียนรู้<br />

                              1. สิ่งของสำหรับใช้ฝึก                                 2. แผนภูมิจำนวนคู่และจำนวนคี่
                                  3. เกม เลขปริศนา
การประเมินผล 1. สังเกตจากการตอบคำถาม
                                2. สังเกตกา รมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
                      3. สังเกตคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคน
                            4. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม


.................................................................................................................................

  แผนการเรียนรู้ที่ 10.2
  ความหมายของการหารและเครื่องหมายหาร  (3 ชั่วโมง)

ความคิดรวบยอด
                              การหาร เป็นการแสดงการแบ่งจำนวนสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน
                              เพื่อหาจำนวนกลุ่มหรือจำนวนสิ่งของที่เท่าๆ กัน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ความหมายของการหาร และเครื่องหมายหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเข้าใจความหมายของการหาร และใช้เครื่องหมายหารได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
1)ขั้นเกริ่นนำ
                    ครูให้นักเรียนทบทวนวิธีการแยกสิ่งของต่างๆ ออกเป็นจำนวนคู่ และจำนวนคี่
                  จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกนับเพิ่ม และนับลด ทีละ 2 ตามที่ครูกำหนด
2)ขั้นสอน
              1.ครูนำสิ่งของมากอง 1 กอง ให้นักเรียนช่วยกันนับว่า มีจำนวนทั้งหมดเท่าไร
                  ครูถามนักเรียนว่า
ถ้า แยกออกเป็นกองละ 2 ชิ้น จะได้กี่กอง
              ให้นักเรียนช่วยกันตอบ อาจจะได้คำตอบที่แตกต่างกัน
              2.ครูให้นักเรียนพิสูจน์ว่าคำตอบใดถูกต้อง โดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกมา
                แยกสิ่งของเป็นกองๆ ละ 2 ชิ้น แล้วนับดูว่าจะได้กี่กอง
                ครูรวมสิ่งของเป็นกองเดียวกันแล้วตั้งคำถามใหม่ว่า ถ้าแยกเป็น กองละ 4 ชิ้น จะได้กี่กอง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
  และพิสูจน์คำตอบด้วยการออกมาแยกสิ่งของนั้น
              3.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียน
              ประโยคสัญลักษณ์การหาร
กลุ่มละ 5 ประโยค และหาคำตอบ
            โดยการวาดภาพและระบายสีให้สวยงาม จากนั้นส่งตัวแทน
ออกมารายงานผลที่หน้าชั้น แล้วนำผลงานไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ
            4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การแยกจำนวนสิ่งของออกเป็นส่วนๆ ละเท่าๆ กัน
                ทำได้โดยวิธีหาร ครูแนะนำเครื่องหมายหารว่า
                เหมือนเครื่องหมายลบแต่มีจุดอยู่ข้างบนและข้างล่างที่ละจุด จากนั้น  ครู เขียนประโยคสัญลักษณ์การหาร 4 - 5 ประโยค
                บนกระดาน แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันหาคำตอบ
          5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายของการหาร
                และเครื่องหมายหาร ดังนี้
            1)การหาร คือ การแสดงการแบ่งจำนวนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน
                เพื่อหาจำนวนกลุ่มหรือหาจำนวนสิ่งของที่เท่าๆ กัน
            2)การหาร แสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ โดยใช้เครื่องหมายหาร
          6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 199, 200

            3ขั้นสรุป
            1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการหาร
และเครื่องหมายหาร
              2.ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. คณิตฯ หน้า 197, 198

สื่อการเรียนรู้ สิ่งของสำหรับใช้ฝึกนับ

การประเมินผล  1.สังเกตจากการตอบคำถาม         <br />

                                                    2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
              3.สังเกตคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคน 4.ตรวจแบบฝึกกิจกรรม


....................................................................................................................................

แผนการเรียนรู้ที่ 10.3 การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
                                                โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว) และโจทย์ปัญหา    v vvv                                    (4 ชั่วโมง) v ความคิดรวบยอด 1. การหาร เป็นการแสดงการแบ่งจำนวนสิ่งของออกเป็นกลุ่ม
                                  กลุ่มละเท่าๆ กัน ซึ่งแบ่งแล้วไม่มีของเหลืออยู่ เรียกว่า การหารลงตัว 2. การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ต้องวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนเป็นปร                                     สัญลักษณ์ให้ถูกต้องเพื่อหาคำตอบ สาระการเรียนรู้
                                1. การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
                                      โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก  (หารลงตัว)  2. และโจทย์ปัญหาการหาร
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่ง                                   โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลักให้ สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความ     สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้                 2. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่
                                    โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ และพร้อมทั้ง
                                  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ กิจกรรมการเรียนรู้
          1) ขั้นเกริ่นนำ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน
                                ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำแถบประโยคสัญลักษณ์การหารที่ตัวตั้ง                                   ไม่เกินสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
                                  กลุ่มละ 5 ประโยค จากนั้นให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาอ่านแถบ                                     ประโยคให้เพื่อนฟัง
          2) ขั้นสอน
            1. ครูนำแถบประโยคสัญลักษณ์การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
              ที่นักเรียนได้ ทำไว้ มาให้นักเรียนทดลองช่วยกันหาคำตอบโดยใช้สูตรคูณ
                                  โดยแนะนำว่า ให้นักเรียนหาจำนวน ใดที่นำมาคูณกับตัวหาร แล้วจะได้ตัวตั้งพอดี
              2.ครูอธิบายว่า การใช้สูตรคูณในการหาร จะหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าการนับลด
                หรือการวาดภาพ
จากนั้นให้นักเรียนใช้สูตรคูณหาคำตอบในแถบประโยคสัญลักษณ์
                                การหารหลายๆ ประโยค จน นักเรียนสามารถทำได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
              3.ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวนักเรียน
                  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า โจทย์ กำหนดอะไร โจทย์ถามอะไร และใช้วิธีใดในการแก้โจทย์ปัญหา
              จากนั้นเขียนเป็นประโยค                 สัญลักษณ์แล้วหาคำตอบ
                    โดยแสดงวิธีหารและใช้สูตรคูณ ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหาร หลายๆ ข้อ หรือให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการหารขึ้นมาเอง
                      แล้วฝึกวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบ โดยแสดงวิธีหารทีละคน บนกระดาน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ให้แต่ละกลุ่มสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
                    กลุ่มละ 1 ข้อ วิเคราะห์     โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีหาร
                        และหาคำตอบ พร้อมกับวาดภาพประกอบแล้ว ระบายสีให้สวยงาม จากนั้นส่งตัวแทนออกมารายงานที่หน้าชั้น
            5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
                    โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว) และโจทย์ปัญหา ดังนี้ 
                        1) การหาร เป็นการแสดงการแบ่งจำนวนสิ่งของออกเป็นกลุ่ม
                              กลุ่มละเท่าๆ กัน ซึ่งแบ่งแล้วไม่มี ของเหลืออยู่ เรียกว่า การหารลงตัว
                2)การหาร สามารถหาคำตอบได้โดยใช้สูตรคูณ คือ ตัวหารคูณด้วยคำตอบ
                    จะได้เท่ากับตัวตั้ง
              3)การแก้โจทย์ปัญหาการหารจะต้องวิเคราะห์โจทย์ว่า โจทย์กำหนดอะไร
                    โจทย์ถามอะไร ใช้วิธีใดในการแก้โจทย์ปัญหา แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
                  จากนั้นหาคำตอบโดยแสดงวิธีหารและใช้สูตรคูณ
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 204, 205

3) ขั้นสรุป  <br />

            1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก
              และตัวหารมีหนึ่งหลัก โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก (หารลงตัว) และโจทย์ปัญหา
2.ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก  มมฐ. คณิตฯ หน้า 201-203

สื่อการเรียนรู้ 1. แถบประโยคสัญลักษณ์          <br />

                                              2. สูตรคูณ
การประเมินผล
                                          1. สังเกตจากการตอบคำถาม
                                            2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม                             3. สังเกตคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคน                             4. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม

...................................................................................................................

แผนการเรียนรู้ที่ 10.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร    (4 ชั่วโมง)

ความคิดรวบยอด การคูณ มีความสัมพันธ์กับการหาร กล่าวคือ
                                ผลคูณของจำนวนสองจำนวนใดๆ
เมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่ง
                              ในสองจำนวนนั้น จะได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนที่เหลือ

สาระการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร

กิจกรรมการเรียนรู้
1) ขั้นเกริ่นนำ ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการคูณและการหารว่า
              นักเรียนคิดว่า การคูณและการหารมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
              วิธีการหาผลคูณและผลหาร วิธีใดยากกว่ากัน เพราะเหตุใด โดยครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละ 1 คน
              ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง

2) ขั้นสอน<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.ครูนำภาพสิ่งของที่แบ่งออกเป็นกองๆ ละ 5 ชิ้น มาให้นักเรียนดู<br />

                              แล้วให้นักเรียนช่วยกันสร้าง ประโยคสัญลักษณ์จากภาพ โดยใช้เครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณ
                                จะได้ประโยคสัญลักษณ์ หลายประโยค ได้แก่  3 x 5 = 15,  5 x 3 = 15,  15 ÷ 3 = 5,
                                    15 ÷ 5 = 3
                          2. ครูให้นักเรียนดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร
                              โดยครูอธิบายว่า การคูณจะสลับที่กัน ระหว่างตัวตั้งและตัวหาร  ส่วนการหารจะสลับที่กันระหว่างตัวหารและผลหาร
                                  และความสัมพันธ์ ระหว่างการคูณและการหาร คือ ผลคูณเท่ากับตัวตั้งของการหาร
                            3. ครูกำหนดโจทย์เกี่ยวกับการหาผลคูณและผลหารบนกระดาน
                            แล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนช่วยกัน หาคำตอบจากนั้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกับ
                                เพื่อนกลุ่มอื่น  ตรวจสอบความถูกต้อง โดยครูเฉลย คำตอบบนกระดาน

            4. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า เราสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างการคูณ
                  และการหารไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น
จากนั้นครูเขียนสรุปเป็นข้อๆ
บนกระดาน
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร ดังนี้
        1) ความสัมพันธ์ของการคูณ คือ ตัวตั้งและตัวคูณสามารถสลับที่กันได้
            2)ความสัมพันธ์ของการหาร คือ ตัวหารและผลหารสามารถสลับที่กันได้
          3) การหารและการคูณ มีความสัมพันธ์กัน คือ ผลคูณเท่ากับตัวตั้งของการหาร
            4)เราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร ในการตรวจคำตอบการคูณ
                  และการหารได้
            6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรมใน  มมฐ. คณิตฯ หน้า 208, 209

3) ขั้นสรุป<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ<br />

                                  ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร
                              2.ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
                                    มมฐ. คณิตฯ หน้า 206, 207
              3.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
                                  มมฐ. คณิตฯ หน้า 210-217

สื่อการเรียนรู้ ภาพสิ่งของที่แบ่งออกเป็นกองๆ ละ 5&nbsp; ชิ้น&nbsp; <br />การประเมินผล 1. สังเกตจากการตอบคำถาม
                                                2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 3. สังเกตคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคน 4. ตรวจแบบฝึกกิจกรรม 


...............................................................................................................

Comment #1
Posted @January,27 2009 19.15 ip : 61...44

ทราบ/สอนได้
                                ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557