taibah taibah

เรื่อง ส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ที่ 32 หนว่ยที่ 3 จัดประสบการณ์เรื่อง เติบใหญ่เพราะเมล็ดข้าว

taibah

by taibah @January,21 2009 22.04 ( IP : 222...55 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

          ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำสัปดาห์
ดิฉันนางไตบ๊ะ เจ๊ะเหง๊าะ ขอส่งแผนการจัดประสบการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 32 วันที่ 19-23 เดือน มกราคม 2552

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                          ( นางไตบ๊ะ เจ๊ะเหง๊าะ)

                                                                                ผู้ดูแลเด็ก


                      แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี
ขั้นที่ 1 เลือกหัวข้อเรื่อง  ข้าวดีมีประโยชน์

ขั้นที่  2  ระดมความคิดจากเด้ก

สิ่งที่เด้กรู้แล้ว
  1  ข้าวสาร  2ข้าวเหนียว  3  ข้าวเปลือก
สิ่งที่เด็กต้องการรู้
  1  ข้าวมีประโยชน์อย่างไร
  2  ข้าวมาจากไหน
  3  ข้าวทำอะไรได้บ้าง
สิ่งที่เด็กควรรู้
  1  ลักษณะต้นข้าว
  2  ข้าวที่เด็กรู้จัก
  3  สถานที่ปลุกข้าว
  4  การนำข้าวมาประกอบอาหาร
  5  ประโยชน์ของข้าว

ขั้นที่  3  การวางแผนจัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะในหนึ่งสัปดาห์
    1  เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามคำบรรยายได้
    2  เด้กสามารถเคลื่อนไหวรางกายพร้อมอุปกรณ์ได้
    3  เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้า - เร็วได้
    4  เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้
    5  เด็กสามารถเคลื่อนไหวตามทิศทางได้ ซ้าย-ขวา -หน้า - หลัง
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหนึ่งสัปดาห์
    1  เด็กสามารถบอกลัษณะของต้นข้าวได้ (เสริมศัพย์ภาษาอังกฤษ-มาลายู)

    2  เด็กสามารถบอกข้าวที่เด็กรู้จักได้
    3  เด็กสามารถบอกสถานที่ปลูกข้าวได้
    4  เด็กสามารถบอกการนำข้าวมาประกอบอาหารได้
    5  เด็กสามารถบอกประโยชน์ของข้าวได้
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำสัปดาห์
    1  เด็กสามารถติดปะเมล็ดข้าวในรูปแบบต่างๆตามจินตนาการได้
    2  เด็กสามารถตอ่เติมภาพตามจินตนาการได้จากกิจกรรมเดิมนำมาแต่งเติมให้มีรายละเอียดมากขึ้น
    3  เด็กสามารถละเลงสีน้ำและเล่นสีได้ตามความสนใจและจินตนาการของเด็ก
    4  เด็กสามารถปั้นแป้งเป็นรูปเมล้ดข้าวและรูปแบบต่างๆได้
    5  เด็กสามารถระบายสีได้และเลือกทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจได้
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งประจำสัปดาห์
    1  เด็กสามารถเล่นเกมปลูกข้าวได้
    2  เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นสนามได้อย่างถูกวิธีและรู้จักระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
    3  เด็กสามารถเล่นเกมวิ่งเก็บของได้
    4  เด็กสามารถเล่นน้ำเล่นทรายได้อย่างถูกวิธี
    5  เด็กสามารถเล่นเกมวิ่งไล่จับได้
    6  เด็กสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้
    7  เด็กรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน
    8  เด็กรุ้จักแพ้รู้จักชนะและการให้อภัย
    9  เด็กรู้จักการรอคอยและความอดทน
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเสรีประจำสัปดาห์
    1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
    2  เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเรียนรู้จากประการณ์ตรงที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเอง
    3  เด็กสามารถเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระรู้จักแก้ปัญหา
    4  เด็กสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระแต่อยู่ในกฏกติกาและข้อตกลง
    5  เด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวได้
  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
    1  เด็กสามารถเล่นเกมจับคู่ต้นข้าวได้
    2  เด็กสามารถเล่นเกมทายโดยการให้เด็กสัมผัสแล้วทายได้ว่าเป็นอะไร
    3  เด็กสามารถเล่นเกมตอ่ภาพได้
    4  เด็กสามารถจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้
    5  เด็กสามรถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
    6  เด็กสามรถจำแนกเปรียบเทียบได้จากการใช้สัมพัสทั้ง 5ได้
    7  เด็กสามารถรอคอยแบ่งปันได้
    8  เด็กสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้
    9  เด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
    10  เด็กสามารถนับจำนวน 1-10 ได้  (เสริมทักษะการนับจำนวน)

ขั้นที่  4  การดำเนินกิจกรรม ( แบบบูรณาการ)
    วันที่  1  ลักณะของต้นข้าว
      1.1  ครูและเด็กๆกล่าวคำทักทาย สวัสดี และการให้สลามครูและเด้กๆรวมสนทนาเรืองต้นข้าว
            ที่ครูและเด็กๆร่วมกันปลุกหลายอาทิตย์ก่อน และต้นข้าวที่ออกรวงแล้วจากภาพ(ในหนังสือพิมพ์)
            จากนั้นเด็กๆจับมือเป็นวงกลมทำท่าทางเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย
                        ต้นข้าวสีเขียวอย่ในทุ่งนา พอลมพัดมาต้นกล้าสั่นไหว
                        ลมพัดแรงลมพัดช้าๆ  ลมพัดต้นกล้าโอนไปทางขวา
                        เอนมาทางซ้ายลมหยุดพัด  ต้นกล้าก็หยุดนิ่งอยู่กับที่
    1.2  ครูร้องเพลงต้นข้าวเรียกเด็กมาเข้าแถวเพื่อออกไปสังเกตต้นข้าวที่ปลูกไว้ที่ยังไม่ออกรวง (ต้นกล้า)
            และร่วมกันสนทนาโดยที่ครูคอยสังเกตและจดบันทึกคำพูดของเด็ก ครูนำภาพประกอบมาให้เด็กดู
            และร่วมกันสรุปลักษณะของต้นข้าวที่เด็กๆออกไปสังเกตและดูจากภาพประกอบ
      1.3  ครูร้องเพลงเพื่อเก็บเด็กแสดงว่าเริ่มเข้าสู่กิจกรรมใหม่ ครูให้เดก็กๆแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มแต่ละกลุ่ม
            เลือกสร้างสรรค์กิจกรรมจากเมล้ดข้าว หรือวาดภาพต้นข้าวตามจินตนาการหรือต่อเติมภาพจากเมล็ดข้าว
            เมื่อเสร็จแล้วทุกคนในกลุมช่วยกันเก็บอปกรณ์และเลือกเล่นตามมุมอิสระโดยที่ครูคอยสังเกตพฤติกรรม
      1.4  ครูปรบมือ1-3เพื่อเรียกเด็กเข้าสู่กิจกรรมใหม่เด็กเข้าแถวและฟังกฏกติกาข้อตกลงกอ่นลงสู่สนาม
            ครูสาธิตการเล่นเกมให้เด็กดูเล่นเกมปลูกข้าวโดยที่ครูวาดรูปวงกลมที่พื้นประมาณ 2 แถวๆละ 5 รูปให้เเ            หยอดเมล็ดข้าวหลุมละ 2 เมล็ดใครหยอดเสร็จก่อนเพื่อนๆช่วยกันปรบมือครูคอยสังเกตความถูกต้อง
            เพื่อนๆมอบรางวัลเชือกสมมุติเป็นเหรียญทองให้ทุกคน
      1.5  เดกเล่นจับคู่ต้นข้าวของจริงโดยตัดต้นข้าวเป็นท่อนๆและใบข้าวไม่ต้องตัดมาวางรวมกันกับลำต้น ใบ ของต้นไม้อื่นๆแล้วให้เด็กจับคู่เหมือน จับคู่จำนวน จับคู่สี ครูคอยสังเกตและบันทึก

หมายเหตุ  ในทุกๆกิจกรรมที่จัดกิจกรรมจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกโอกาสที่เหมาะสมและเสริมทักษะต่างๆ

สื่อในการจัดกิจกรรมวันที่ 1
    1  คำบรรยาย
    2  รูปภาพจากหนังสือพิมพ์ตัดแปะลงในสมุดวาดเขียนเพื่อสะดวกในการดู
    3  ตัวครูและเด็ก
    4  ต้นข้าวที่ปลูกไว้ในกระถาง
    5  เมล็ดข้าวชนิดต่างๆ สีน้ำ กระดาษ สีเทียน ต้นไม้ต่างๆ(ส่วนประกอบของต้นไม้)

วิธีการประเมิณผล
    1  สังเกตการเข้าร่มกิจกรรมความสนใจการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
    2  สังเกตและบันทึกคำพูดของเด็ก
    3  สังเกตความคิดแปลกใหม่สร้างสรรค์การเก็บของเข้าที่การแบ่งปัน
    4  สังเกตการใช้สี
    5  สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงการรอคอยและความอดทน
    6  สังเกตการเล่นเกมได้ถูกต้องสังเกตมารยาทในการเล่น

สรุปหลังการสอนของวันที่ 1 (กิจกรรมบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม)
    กิจกรรมเคลือ่นไหว  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบันยายได้อย่างสนุกสนานและเด็กอยากทำซ้ำหลายๆครั้ง
    กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เด็กๆสังเกตต้นข้าวจากของจริงและในรูปภาพเด็กๆมีคำถามมากมายที่สงสัยเช่น
                                        ด.ญ.โบดูภาพแล้วถามว่าผู้หญิงในภาพเค้าใส่อะไรบนหัว(ภาพชาวนาสวมหมวก)
    กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็กๆจะเลือกทำในสิ่งที่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะชอบเล่นสีน้ำ เด็กมีความสุขมากขอเล่นสีน้ำ
                                อีก
    กิจกรรมกลางแจ้ง  เด็กๆเล่นเกมได้และเข้าร่มกิจกรรมทุกคนมีด.ญ.ลีน่าไม่ชอบวิ่ง
    กิจกรรมเสรี  เด็กปฏิบัติตามกฏกติกาได้โดยที่ครูคอยเตือนบ้างเด็กสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้างมีการเข้าแถว
                      เป็นระเบียบได้ดีและขอชมว่าเด็กไหว้ได้สวยงามมากจากคำชมของผู้ปกครอง
    กิจกรรมเกมการศึกษา  เด็กจะทำได้ไม่ดีตอนแรกพอทำซ้ำเด็กก็ทำถูกและดีขึ้นเด็กแบ่งปันได้และปฏิบัติตาม
                                    ข้อตกลงได้


หมายเหต  ขณะนีเวลา 22.08 ไม่สามารถพิมพ์ได้หมดตามความคาดหวังจึงขอต่อในวันต่อไปนะคะ

Comment #1
Posted @January,22 2009 18.29 ip : 61...124

ทราบ  เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ  เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรม  บันทึกผลหลังการสอน
ควรบันทึกหลังจากที่ทำการสอน  นำมาลงในcomment  ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์นั้น
  ทำดีแล้วค่ะ  ทำดีต่อไปนะ
                              ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557