ข่าวสารจากกองการศึกษา

ส่งโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

by รัตจณี รักษ์เพ็ชร @November,27 2008 12.55 ( IP : 117...213 ) | Tags : ข่าวสารจากกองการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

              ด้วยงานกิจการนักเรียน  ได้นำส่งโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา  2551
มาด้วยแล้ว

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                            นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
                                                                  ครูผู้ดูแลเด็ก

1.ชื่อโครงการ        อบรมคุณธรรมจริยธรรม
2.แผนงาน            กิจการนักเรียน
3.มาตรฐานที่        มฐ.14
4.สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
5.ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2551 - มีนาคม  2552
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
7.ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง

 1. หลักการและเหตุผล
            สภาพสังคมในปัจจุบัน  การพัฒนาด้านการศึกษาม่งเน้นคุณภาพการเรียนและตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ  กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นการพัฒนากลุ่มคนให้มีลักษณะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อม  บูรณาการระหว่างความรู้ความสามารถ  การปฏิบัติจริง  ความมีคุณธรรม จริยธรรม  ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โรงเรียนเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  ด้วยเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  จึงจัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น
 2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
  2.2 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น
  2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
  2.5 เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
 3. เป้าหมาย
  3.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักการศานาได้ถูกต้อง
 4. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  4.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง    เดือนพฤษภาคม /ตุลาคม  2551 4.2 ขออนุมัติโครงการ  เดือนพฤษภาคม/ตุลาคม  2551 4.3 กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานโครงการ  เดือนพฤษภาคม /ตุลาคม  2551
  4.4ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  เดือนพฤษภาคม -เดือนมีนาคม 2552 4.5 ประเมินผลและรายงานผลโครงการ  เดือนมีนาคม  2552
 5. การประเมินผลการดำเนินงาน
  5.1 แบบสอบถาม  สอบถามผู้ปกครองนักเรียน
  5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
  5.3 แบบประเมินกิจกรรม
 6. งบประมาณ  วัสดุสำนักงาน
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  7.1 นักมีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติดี
  7.2 นักเรียนกล้าแสดงออก
  7.3 นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางหลักศาสนาได้ถูกต้อง
 8. ผู้เขียนโครงการ                                              (ลงชื่อ)  นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
                                                                                          ครูผู้ดูแลเด็ก
 9. ผู้เสนอโครงการ                                              (ลงชื่อ) นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม
                                                                                    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
  10.ผู้ตรวจสอบโครงการ                                    (ลงชื่อ)  นางวันนูรียา สะแปอิง
                                                                                นักวิชาการศึกษา
  11.ผู้อนุมัติโครงการ                                        (ลงชื่อ)  นางทรงศรี  สรัสสมิต
                                                                            ผู้อำนวยการกองการศึกษา


                                                คำสั่งโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
                                                          ที่ 18 /2551
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
                                              ....................................

              ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2551  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2551-เดือนมีนาคม  2552  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยการการดำเนินงานโครงการ  ประกอบด้วย
1.1 นางทรงศรี  สรัสสมิต    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
1.2 นางวันนุนุริยา  สะแปอิง  นักวิชาการศึกษา
2. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบด้วย
2.1 นางสาวปราณีต  บินสัน
2.2 นางสาวกสิณทิพย์  หมัดโส๊ะ
2.3 นางสาวณัฐชยา  ศิริพันธ์ 2.4 นางสาวบุษยา  หล๊ะโส๊ะ
2.5 นางสาวหัสนีย์  เหล็มหมัน
2.6 นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
2.7 นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม
2.8 นางสาวดารีญา  บิลยะลา
2.9 นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ
3. กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
3.1 นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
3.2 นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม
              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  หากมีปัญหาอุปสรรค  ให้รายงานผู้บริหารทราบต่อไป

              สั่ง ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 


                                                          นางทรงศรี  สรัสสมิต
                                          ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


                                            ตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
                                            ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551

วัน/เดือน/ปี                        ผู้รับผิดชอบ                                หมายเหตุ

14 พ.ย.2551                    นางสาวปราณีต  บินสัน
6  ก.พ.2552

21 พ.ย. 2551                    นางสาวกสิณทิพย์  หมัดโส๊ะ
13 ก.พ. 2552

28 ธ.ค. 2551                    นางสาวบุษยา  หล๊ะโส๊ะ
20 ก.พ.2552

12 ธ.ค.2551                    นางสาวณัฐชยา  ศิริพันธ์
27 ก.พ.2552

19 ธ.ค.2551                    นางสาวสุไบเย๊าะ  บิลยะแม
6 มี.ค.2552

26 ธ.ค.2551                  นางสุภาพร  ดำทองแก้ว
13 มี.ค.2552

9 ม.ค.2552                    นางสาวหัสนีย์  เหล็มหมัน
20 มี.ค.2552

23 ม.ค.2552                  นางสาวดารีญา  บิลยะลา

30 ม.ค.2552                  นายฮาดานันท์  หล๊ะโส๊ะ

27  มี.ค.2552                  นางเสาวณีย์  สันหรีม

หมายเหตุ    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในวันศุกร์ของสัปดาห์และผู้รับผิดชอบลงบันทึกลงในสมุดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

Comment #1
Posted @November,27 2008 13.59 ip : 222...50

ทราบ /ดำเนินการ

                                ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557