ประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ประจำปีการศึกษา 2551

by รัตจณี รักษ์เพ็ชร @January,16 2008 11.25 ( IP : 222...87 ) | Tags : ประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลปริก

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก


ประจำปีการศึกษา 2551


--------------------------------------

          ด้วยเทศบาลตำบลปริก  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  ประจำปีการศึกษา  2551  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัคร  ดังนี้ 1.  จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน 1.1  ชั้นเด็กเล็ก                    รับจำนวน  50  คน 1.2  ชั้นอนุบาล  1                รับจำนวน  25  คน 1.3  ชั้นอนุบาล  2                รับจำนวน  25  คน 1.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    รับจำนวน  25  คน 1.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    รับจำนวน  25  คน 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1  นักเรียนชั้นเด็กเล็กต้องมีอายุตั้งแต่  2  ปี  6  เดือน  ถึง  3  ปี  6  เดือน 2.2  นักเรียนชั้นอนุบาล  1  ต้องมีอายุตั้งแต่  3  ปี  6  เดือน  ถึง  4  ปี  6  เดือน 2.3  นักเรียนชั้นอนุบาล  2  ต้องมีอายุตั้งแต่  4  ปี  6  เดือน  ถึง  5  ปี  6  เดือน 2.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ต้องมีอายุย่างเข้า  7  ปี 2.5  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  1 (มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา) 3.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร 3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด 3.2  สำเนาสูติบัตร  1  ชุด 3.3  หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษากรณีนักเรียนที่สมัครชั้นประถมศึกษาปีที่  2 4.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร         กำหนดวันรับสมัคร  วันที่  1 - 15  มีนาคม  2551  ณ  โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลปริก  ในเวลาราชการ 5.  วันมอบตัว         กำหนดวันมอบตัวในวันที่  เมษายน  2551  เวลา  13.00  - 16.00  น.  ณ  โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 6.  กำหนดการเปิด  -  ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่  1  เปิดภาคเรียน  16  พฤษภาคม  2551                     ปิดภาคเรียน  10  ตุลาคม  2551 ภาคเรียนที่  2  เปิดภาคเรียน  1  พฤศจิกายน  2551                     ปิดภาคเรียน  31  มีนาคม  2552 กำหนดเวลาเรียน -  เปิดเรียนวันจันทร์  -  วันศุกร์ -  เวลาเข้าเรียน  08.30  น. - เวลาเลิกเรียน  15.00  น. 7.  อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 8.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  จัดอาหารให้  3  เวลา  ดังนี้ -  เวลา  10.00  น.  อาหารเสริม -  เวลา  11.00  น.  อาหารกลางวัน -  เวลา  14.00  น.  อาหารว่างบ่าย 9.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 9.1  การมารับและส่งนักเรียน  ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กนักเรียนส่งต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียน  ก่อนเวลา  07.30  น.  ให้รับกลับเวลา  15.00  น.  และไม่ช้ากว่าเวลา  17.00  น.  ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนอยู่โดยไม่มีผู้ดูแล  เว้นแต่มีความจำเป็น  ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้อำนวยการโรงเรียนในแต่ละครั้ง 9.2  ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 9.3  ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่มเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนเด็ดขาด 9.4  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ  ของเล่นราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 9.5  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  2551

(นายกอเส็ม  ดาอี)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557